POH-GGZ

Kwaliteitsregister


Het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ

De LV POH-GGZ acht het van belang dat er een Kwaliteitsregister voor POH’s-GGZ is. Het Kwaliteitsregister borgt de kwaliteit van de nascholingen, het behoud van deskundigheid van de POH-GGZ en maakt dit transparant en toetsbaar. Hiervoor is een reglement opgesteld:

Reglement Kwaliteitsregister 

Per jaar dient een POH-GGZ gemiddeld 30 accreditatiepunten te behalen om na 5 jaar opnieuw te kunnen worden geregistreerd.
Per 5 jaar geldt een puntenaantal van minimaal 150 punten in totaal.
De 30 accreditatiepunten bestaan uit tenminste 15 punten door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholing voor POH-GGZ (deel A).
De andere 15 punten (deel B) zijn voor intervisie en/of supervisie (maximaal 10 punten per jaar) en voor andere beroepsgebonden activiteiten, zoals deelname aan een kwaliteitswerkgroep, werkconferentie of het organiseren van een netwerkbijeenkomst. Geaccrediteerde nascholingen van andere, gelijkwaardige beroepsverenigingen kunnen ook onder deze punten opgenomen worden.

Zowel voor intervisie, supervisie als voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten kan een formulier of ander document, dat nodig is voor toekenning van de accreditatiepunten, in het Kwaliteitsregister door de ingeschreven POH-GGZ zelf worden geüpload:

Formulier Intervisie

Formulier Supervisie

Bewijstukken beroepsgebonden activiteiten

Werkzame POH’s-GGZ hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven in het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ en daarin een persoonlijk dossier op te bouwen.

Inschrijven

Registratie als POH-GGZ in het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ wil zeggen dat een POH-GGZ voldoet aan de toelatingseisen van het Kwaliteitsregister (zie Reglement Kwaliteitsregister, Artikel 5) en daarbij op een gedegen wijze, volgens omschreven criteria, zijn/haar deskundigheid bijhoudt en bevordert door o.a. geaccrediteerde nascholing, intervisie of beroepsgebonden activiteiten.

Opname in het Kwaliteitsregister is 5 jaar geldig. Daarna kan een POH-GGZ zich opnieuw laten registreren voor 5 jaar.

Het register is openbaar. Werkgevers, collega’s, patiënten, andere disciplines of zorgverzekeraars kunnen nagaan of een POH-GGZ is geregistreerd in ons Kwaliteitsregister:

Inzage in register 

De LV POH-GGZ draagt zorg voor de privacy van de ingeschreven POH’s-GGZ.

Aanmelden voor het lidmaatschap is niet automatisch ingeschreven staan in het kwaliteitsregister. U moet via de website inloggen en naar PE-online gaan en daar kunt u alle documenten uploaden en dan kunt u uw dossier indienen. In principe hoort u dan binnen 6 weken of u wordt toegelaten. Pas vanaf het moment van goedkeuring gaan nascholingspunten meetellen.

Stappenplan voor registratie

 1. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord op het besloten deel via ‘Inloggen’ rechts bovenaan op deze website.
 2. In het besloten deel verschijnt de Profielpagina. Navigeer op deze pagina naar het gele blokje ‘Log in bij PE-online’.
 3. PE-online is het digitale kwaliteitssysteem. Het is alleen mogelijk om digitaal te registeren.
 4. Ga naar ‘Mijn dossier’  en klik op ‘Aanmelden register POH-GGZ’ 
 5. Upload (gescande) diploma’s, certificaten, een werkgeversverklaring en een CV.
  Indien nodig, kan nog een begeleidend schrijven of tevredenheidsverklaring (van de huisarts) toegevoegd worden.
 6. Klik na het uploaden van alle documenten op ‘Indienen’

Na de aanmelding heeft een lid drie maanden de tijd om de betreffende documenten te uploaden.

Als alles is ingediend, beoordeelt de Commissie Kwaliteitsregister in principe binnen 6 weken het dossier. Hierop wordt een mail verstuurd waarin staat dat het dossier is goed- of afgekeurd.
Binnen PE-online is er een mailbox waarin gecommuniceerd kan worden met de Commissie Kwaliteitsregister.

Wanneer er documenten ontbreken, ontvangt het lid een bericht in het dossier met het verzoek om deze alsnog in te dienen. Dit kan vertragend werken in het proces van registratie, waarbij de uiteindelijke, definitieve datum van inschrijving kan verschuiven. Het is dus van belang om mailing vanuit PE-online goed in de gaten te houden.

De toelatingscriteria voor inschrijving staan beschreven in artikel 5 van het Reglement Kwaliteitsregister. Indien niet wordt voldaan aan de toelatingscriteria, dan gaat het dossier naar de Toetsingscommissie en wordt eventuele toelating besproken.
Na goedkeuring is de inschrijving definitief en kan het persoonlijke dossier vanaf de datum van inschrijving bijgehouden gaan worden.

Om uit het systeem te gaan moet uitgelogd worden bij PE-online en daarna ook bij de website, als het besloten deel verlaten wordt.

Bijhouden van het persoonlijke dossier

Een registratieperiode gaat in op de datum dat de inschrijving in het register definitief is. Vanaf deze datum kan het persoonlijk dossier bijgehouden worden. Het bijhouden van het persoonlijk dossier is dus alleen mogelijk als het proces van de registratie is voltooid.

In het persoonlijke dossier (in PE-online) staat een overzicht van de personalia, de gevolgde door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingen (deel A) en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten (deel B).
Alle gegevens zijn op deze wijze op elk moment bij de hand en er is een overzicht van de punten die tellen voor herregistratie.

Geaccrediteerde nascholing (deel A)

Een aanbieder van geaccrediteerde nascholing is verantwoordelijk om na afloop de presentielijst in te voeren en de punten te registreren in het dossier van de deelnemer.
Dit doet de scholingsaanbieder binnen 6 weken.
De geregistreerde POH-GGZ is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de scholingsaanbieder de punten heeft ingevoerd in het dossier.

Belangrijk

Om de behaalde punten in het systeem te kunnen invoeren, heeft de aanbieder van de scholing een persoonlijke lidnummer nodig.
Het is dus van belang dat dit wordt genoteerd op de presentielijst van de betreffende nascholing tezamen met de handtekening.

Andere Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (deel B)

Voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten is het van belang dat u zelf deze punten (met de daarbij behorende bewijzen) invoert in uw dossier. Het is verstandig om de bewijsstukken hiervan zo snel mogelijk na de activiteit te uploaden.
Voor de omschrijving van de activiteiten en de bewijsstukken die nodig zijn hiervoor, zie deze link.

Stappenplan zelf uploaden punten deel B

In PE-online:
1. Navigeer naar ‘Mijn dossier’  en klik op ‘Herregistratie register LV POH-GGZ’
2. Klik op: Toevoegen deskundigheidsbevorderende activiteiten’
3. Omschrijven van de activiteit, het aantal punten invoeren en uploaden van een certificaat, verslag of deelnamebewijs
4. Klik op ‘Indienen’ 

Diploma’s en certificaten van de scholingsgeschiedenis vóór de registratieperiode kan worden opgenomen onder ‘Mijn gegevens’. Dit telt echter niet mee voor herregistratie in het Kwaliteitsregister.

Belangrijk

 • Nascholing die niet door de LV POH-GGZ is geaccrediteerd, maar door een vergelijkbare beroepsvereniging, kan worden ingevoerd bij ‘Deskundigheidsbevorderende activiteiten’. 
  Zie ook deze link.
 • Accreditatiepunten voor de opleiding POH-GGZ kunnen alleen in het dossier door de scholingsaanbieder ingevoerd worden als de POH-GGZ al ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister. Dit zal in de praktijk inhouden dat de POH-GGZ destijds is ingeschreven via de overgangsregeling en pas later de opleiding POH-GGZ als nascholing heeft gedaan. Zie artikel 5 van het Reglement Kwaliteitsregister LV POH-GGZ.
 • Voor intervisie/supervisie mag u maximaal 10 punten per jaar in uw dossier uploaden. Dit is om de variatie voor de POH-GGZ te bevorderen en in beweging te blijven als het gaat om scholing en ontwikkeling.

Herregistratie

Na 5 jaar zijn in principe 150 punten verzameld, waarvan tenminste 75 punten door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingspunten.
Er mogen dus wel meer door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingspunten (dit zijn categorie A-punten) gehaald worden, maar niet minder.
Teveel aan door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingspunten wordt verrekend met het totaal; er hoeven dan minder andere beroepsgebonden punten (categorie B) behaald te worden.
Onze aanbeveling is echter om voldoende aan intervisie te doen en ervaring op te doen in overstijgende werkzaamheden die de functie POH-GGZ verder ontwikkelen.
De Commissie Kwaliteitsregister controleert steekproefsgewijs of de punten uit deel B op de juiste wijze zijn geüpload.
Herregistratie aanvragen kan door het dossier via PE-online opnieuw in te dienen, op dezelfde wijze als bij inschrijving.

Lid van een andere (beroeps)vereniging?

Wanneer u geen lid bent van de LV POH-GGZ dan is het mogelijk om tegen betaling van € 80 per jaar u aan te melden als POH-GGZ voor dit Kwaliteitsregister.
Een voorwaarde hiervoor is dat u aantoonbaar lid bent van een aanverwante (beroeps)vereniging (V&VN, NIP, BPSW/Registerplein, NVO, VGCt of NVvPO) en dat u voldoet aan de registratie-eisen.

Indien u geen lid bent van de LV POH-GGZ maar wel aantoonbaar lid van een andere beroepsvereniging en u wilt zich alleen aanmelden voor het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ, klik dan hier.

U wordt dan enkel lid voor het Kwaliteitsregister en ontvangt dan ook inloggegevens.
Deze bieden u alleen toegang tot uw profielpagina en navigatie naar PE-online.
U kunt met dit type lidmaatschap geen gebruik maken van het besloten deel van de website, de rechten behorend bij lidmaatschap van de LV POH-GGZ en kan niet deelnemen aan de ALV.

Vragen?

Leden van de Commissie Kwaliteitsregister zijn:

 • Annemarie Pucks (voorzitter)
 • Ivanka Boiten
 • Ethel Groot

Voor vragen over het Kwaliteitsregister kunt u hier terecht