Functieprofiel


Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg

De functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg is in 2007 ontstaan. Deze functie was nodig om de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen en de stijging van kosten van de relatief duurdere tweede lijn op te vangen.

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft toen de LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn, is nu INEEN) een eerste beschrijving van de functie gemaakt in haar rapport ‘Praktijkondersteuning GGZ in de eerste lijn’. Sinds 2007 zijn er in Nederland steeds meer POH’s -GGZ actief en is er behoefte ontstaan aan een netwerk.

De functie POH-GGZ heeft een specifieke plaats in de gezondheidszorg en vraagt daarmee om specifieke kwaliteiten van een professional. De POH-GGZ dient communicatief zeer vaardig te zijn, zowel in het contact met de cliënt als in de rol van verbindende schakel tussen verschillende disciplines in de basis- en specialistische GGZ. Kennis en ervaring op het gebied van uiteenlopende psychische klachten en psychiatrische aandoeningen is een must. Hij/zij moet zelfstandig kunnen werken en eveneens zich kunnen inleven in de soms uiteenlopende posities, belangen en competenties van de verschillende beroepsbeoefenaren uit de eerste en tweede lijn. Verder dient de POH-GGZ, in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de huisarts, zelfstandig patiënten /cliënten te kunnen behandelen/begeleiden. Dit gebeurt zoveel mogelijk binnen de huisartsenvoorziening.

Doorverwijzen is nodig in geval van ernstige, specifieke en/of psychiatrische problematiek.

Functie-eisen

POH-GGZ is een functie en (nog) geen beroep. Het is voor mensen met verschillende opleidingsachtergronden mogelijk deze functie te vervullen.
Daarnaast bestaan er verschillende specifieke cursussen of modules tot POH-GGZ in het land, waarvan niet nog bekend is wat precies de kwaliteit is en volgens welke uitgangspunten en criteria deze worden georganiseerd.
De LV POH-GGZ is met alle stakeholders uit het veld in overleg om tot een Structurele Adviesraad voor de scholing van POH-GGZ te komen.
De opleidingen, waarmee de LV POH-GGZ in deze Adviesraad samenwerkt, zijn:

 • Inholland Amsterdam/Alkmaar
 • CHE Ede
 • Fontys Eindhoven
 • Breederode gelieerd aan Hogeschool Rotterdam
 • Saxion Deventer/Enschede
 • NHL Leeuwarden
 • Hanzehogeschool Groningen
 • HAN VDO Arnhem/Nijmegen
 • Avans+ Breda
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Zuyd Heerlen
 • RINO Amsterdam
 • RINO Groep Utrecht
 • RINO Zuid Eindhoven

Het kan zijn dat niet iedereen met een eerder behaald certificaat van een (andere) instelling ook daadwerkelijk als POH-GGZ aan het werk komt.
Er wordt echter door bovenstaande Hogescholen en RINO’s naar gestreefd om aan de beschrijving van het functie- en competentieprofiel 2014 te voldoen.
Vooropleiding is echter (nog steeds) een belangrijk criterium.

De LV POH-GGZ staat in grote lijnen achter het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014.
Zij ziet een post-HBO of post-academisch opleidingsniveau als gewenst, ook voor de toekomstige POH-GGZ.
De toekomstige POH-GGZ heeft (net als nu al mogelijk is) een opleiding POH-GGZ gevolgd na een vooropleiding op HBO/academische niveau op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn bij een erkende instelling of start deze opleiding na indiensttreding als POH-GGZ.

Toelaatbaar tot de functiegerichte scholing POH-GGZ zijn:

1. Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, HBO-Verpleegkunde + GGZ uitstroomprofiel

2. Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring + aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

3. Maatschappelijk Werkenden (MW)

4. Psychologen (universitair + hbo opgeleid)

5. Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH)

6. Verpleegkundig specialisten GGZ

7. Orthopedagogen

Tenminste 2 jaar relevante GGZ werkervaring vindt de LV POH-GGZ van groot belang.

Uiteindelijk is de werkgever, die een POH-GGZ in dienst neemt, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de POH-GGZ en dient deze kwaliteit ook te controleren en te waarborgen.
In de praktijk blijkt dat er zich regionale verschillen voordoen, mede afhankelijk van het beleid van de zorgverzekeraar in die regio. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk alleen die POH´s-GGZ die voldoen aan door hen vastgestelde criteria. De LV POH-GGZ streeft i.s.m. de LHV naar meer eenduidigheid hierin.
De behoefte van de huisarts aan een specifieke GGZ-deskundigheid in zijn praktijk speelt ook een rol in de diversiteit die is ontstaan.

De LV POH-GGZ houdt zich bezig met het formuleren van de criteria en kwaliteitseisen (zie ook tabblad Kwaliteitsregister). Zij is betrokken bij de ontwikkelingen die hierover plaatsvinden.
De komende tijd zal een aantal zaken meer helder en definitief worden, zoals de verdere implementatie van het functieprofiel 2014 dat o.a. door de LHV en de Hogescholen is geformuleerd en de verplichtstelling van het Kwaliteitsregister voor POH-GGZ.

Onderstaande links beschrijven het profiel van de POH-GGZ uitgebreider:

Functieprofiel

Aansprakelijkheid POH-GGZ (PDF)