POH-GGZ

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014


Van de voorzitter

Door Leonore Nicolaï

Beste collega POH-GGZ!

Het is weer hoog tijd voor nieuws uit de Vereniging. December is al gestart en het jaar 2014 is daarmee bijna ten einde. Het is een vol en indrukwekkend jaar geweest.
Veel tijd is besteed aan het leggen van (externe) contacten, maar ook intern is er veel gebeurd.

Terwijl het bekend maken en presenteren van de Vereniging en haar missie aan diverse maatschappelijke partijen nog volop bezig is, hebben we ons als bestuur juist ook intensief bezig gehouden met kwesties die direct het dagelijks functioneren van de POH-GGZ raken. Daarmee ontwikkelt de LV POH-GGZ zich zowel tot een ´beroeps´vereniging als tot vakbond!

In circa 70% van de huisartsenvoorzieningen zijn momenteel POH´s-GGZ aan het werk. Men schat dat er zo´n 900 POH´s-GGZ werkzaam zijn. Ongeveer de helft hiervan is inmiddels lid van onze Vereniging!

In deze nieuwsbrief een greep uit onze activiteiten. Veel leesplezier!


Onderzoek

Het ledenonderzoek dat deze zomer door Mariska van Es is gehouden, zal begin 2015 in het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning (NHG) gepubliceerd worden.

Inmiddels weten we dat de gemiddelde POH-GGZ een vrouw( 80%) is van circa 48 jaar, met een post HBO( 2/3, SVP, AMW) of academische opleiding (1/4). De vele jaren werkervaring van die groep POH´s-GGZ biedt een schat aan kennis, vaardigheden en inzichten. Zij brengen een eigen deskundigheid in binnen huisartsvoorzieningen. Het is tevens een bron waaruit ook wijzelf binnen de Vereniging nog veel kunnen putten.

Inmiddels is een enthousiaste onderzoekswerkgroep ingesteld, die aan de gang gaat met nadere onderzoeks- en beleidsvraagstukken. Ook is een docentenpool geopend, waarvoor iedere POH-GGZ die speciaal deskundig is op een of meer terreinen zich voor kan opgeven. Heb jij specifieke kennis of kunde? Mail dan je CV naar: info@poh-ggz.nl


De Vereniging steunt individuele leden

Ons motto voor dit jaar is: ‘De eerste klap is een daalder waard’. Dit betekent dat we actief op vele vragen en ontwikkelingen zullen ingaan en ons zullen presenteren als Landelijke Vereniging voor alle POH’s- GGZ ongeacht hun beroepsopleiding. Wij staan daarbij voor een functie met hoge kwaliteit en grote deskundigheid, naast en in goede samenwerking met de huisarts.


Arbeidsvoorwaarden

Met het uitwisselen van kennis en het verenigen van het beste van alle opleidingsachtergronden, zijn we dit jaar nog verder gegaan. De uitkomsten uit het onderzoek hebben invloed gehad op ons denken over het functieprofiel en de functiewaardering en op de opbouw daarvan (bijvoorbeeld over senior, junior en stagiaire POH-GGZ).

De functiewaardering wordt vastgesteld in cao-onderhandelingen. In de aanloop naar deze onderhandelingen heeft het bestuur van de LV POH-GGZ de POH-GGZ functie beschreven, zodat deze met de werkelijkheid overeen komt i.p.v. de tot nu toe gehanteerde referentiefunctie.

Het gaat dan om functie-eisen als zelfstandigheid, deskundigheid, kennis, risico´s en inconveniënten.


Inhoudelijke deskundigheidsbevordering

Met de studiemiddag over suïcide, onder leiding van prof. dr. Ad Kerkhof, is een begin gemaakt met een reeks nascholingsmiddagen die de LV POH-GGZ jaarlijks voor de leden wil organiseren. Verderop in deze nieuwsbrief een verslag van de studiemiddag van 20 november 2014.

Voor de agenda van 2015 zijn de volgende data al vastgesteld:

 • 22 januari: Symposium HA en POH-GGZ: Samen Sterker!
 • 5 maart: Studiemiddag (herhaling) over suïcide met Sanne Terpstra van 113online
 • 23 april: ALV (middag) met Elevator Pitch van docenten uit de Vereniging.
  Docenten ontvangen nog bericht over de opzet!
 • 18 juni: Studiemiddag met dr. Peter den Boer, auteur van ‘Eigen kracht -begeleide zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg’
 • 24 september: Studiedag “Technologie en e-mentalhealth in de GGZ”

Verder draagt de LV POH-GGZ bij aan diverse congressen, workshops, nascholingen, NHG- Richtlijnwerkgroepen.

De LV POH-GGZ ontwikkelt zich zo tot een vereniging die zich zowel bezighoudt met de inhoudelijke kwaliteit van de POH-GGZ als tot bewaker en verbeteraar van de voorwaarden waarbinnen de POH’s-GGZ werken!


Wie is die POH-GGZ?

Zoals de ene huisartsenpraktijk niet de andere is, zo is de ene POH-GGZ niet vergelijkbaar met de andere.

Niet qua opleidingsachtergronden, onder meer: SPV, AMW, psycholoog; niet qua aanstelling in dienst bij huisarts, zorggroep of GGZ instelling of zelfstandig werkend als ZZP-er, en niet qua afspraken over praktijkvoering. Het is kortom een functie die nog niet definitief is uitgekristalliseerd en waarover het laatste woord nog niet is gesproken.

Een ding is echter wel duidelijk. Bestuur en leden van de LV POH-GGZ wisselen hierover van gedachten, denken en bepalen mee…. over wie de POH-GGZ is en moet zijn, over hoe de POH-GGZ werkt, nu en in de toekomst en over wat de kwaliteitscriteria van de POH-GGZ zijn.

In een recent verschenen onderzoeksrapport van het Trimbos Instituut staan de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek onder cliënten en naasten naar hun wensen m.b.t. de GGZ.1

Hier een deel van de samenvatting vanwege het belang voor POH´s GGZ, voor onze attitude t.a.v. de functie!

“De kwalitatieve onderzoeksresultaten laten zien dat vanuit het perspectief van cliënten en naastbetrokkenen drie voorwaarden van belang zijn als het gaat om goede kwaliteit van individuele behandeltrajecten.

Deze hebben betrekking op:

 • Contact en communicatie, met subthema’s rond bejegening, dialoog, behandelrelatie en shared decision making
 • Zorginhoudelijke aspecten, met subthema’s rond deskundigheid, maatwerk, herstelgerichtheid en aandacht voor context
 • Organisatie en samenwerking, met subthema’s rond ervaringsdeskundigheid, multidisciplinariteit, breed aanbod en toegankelijkheid.
 • In lijn met deze drie voorwaarden wijzen cliënten en naasten een reeks competenties aan die alle ggz-behandelaren zouden moeten bezitten, om goede zorg te kunnen leveren. Het gaat daarbij in de eerste plaats om contactuele vaardigheden en empathisch vermogen.
 • Behandelaren die helder communiceren, goed luisteren, samen met de cliënt keuzes maken, cliënten met respect benaderen, oprecht betrokken zijn en de cliënt als mens zien, niet als zieke, worden door cliënten en naasten het meest gewaardeerd.

Ook competenties met betrekking tot kennis en bekwaamheid worden belangrijk geacht: een gedegen opleiding hebben genoten, voldoende praktijkervaring, een (zelf)kritische houding en de vaardigheid om herstelgerichte ‘zorg op maat’ te leveren, vormen vanuit cliëntenperspectief een basis voor goede zorg. Tot slot worden ook competenties met betrekking tot organiseren en samenwerken, van belang geacht.

Men waardeert behandelaren die intensief samenwerken met andere disciplines en met ervaringsdeskundigen, die effectief doorverwijzen en op een creatieve en verantwoorde wijze gepaste zorg rond een cliënt kunnen organiseren. Cliënten en naasten geven aan dat op de meeste van de hier beschreven punten nog (veel) ruimte is voor verbeteringen in de praktijk.”

Mooi geformuleerd en zeker richtinggevend voor ons werk!

Als Vereniging ontvangen we dagelijks vragen van POH´s-GGZ: over arbeidscontracten en -voorwaarden, aan welke wetten en (gedrags)regels de POH-GGZ zich dient te houden. Ook ontvangen we veel vragen over de functie-uitoefening: over agendavoering; aantal patiënten per uur/dag, aantal keren dat een POH-GGZ een patiënt kan/mag zien, over verwijzingen, intervisie en nascholingseisen etc.

Geconfronteerd met deze vragen kan de LV POH-GGZ niet anders dan actief bezig zijn met het formuleren van het kwaliteitskader waarbinnen de POH-GGZ functie wordt beoefend. Dit kader ontwikkelen we door ons onder meer te verdiepen in onderzoeken en beleidstukken waarin competenties van de POH-GGZ worden benoemd.

Zo worden in de Handreiking praktijkondersteuner van de LHV de volgende 7 competenties benoemd:

 1. Vakinhoudelijk handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Organiseren
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Wetenschap en onderwijs
 7. Professionaliteit

Aangezien veel vragen van POH´s-GGZ over de grenzen van de functie gaan, gaan we hier nu eens nader in op de competentie maatschappelijk handelen.

Wat wordt door de LHV als maatschappelijk verantwoord handelen van de POH-GGZ gezien?

 • De POH-GGZ handelt overeenkomstig de relevante geldende wetgeving (voor zover van toepassing): de WMO, de privacywetgeving, de WGBO, Wet BIG en de kwaliteitswetgeving.
 • De POH-GGZ handelt kostenbewust
 • De POH-GGZ kiest voor de minst kostbare optie bij gelijkwaardige alternatieven
 • De POH-GGZ voorkomt onnodige verwijzingen
 • De POH-GGZ behartigt de belangen van de patiënt
 • De POH-GGZ heeft oog voor de patiëntveiligheid
 • De POH-GGZ neemt passende maatregelen bij incidenten in de patiëntenzorg
 • De POH-GGZ informeert de patiënt over de geldende klachtenregeling
 • De POH-GGZ bevordert vanuit het perspectief van de huisartsenzorg de gezondheid van individuele patiënten en patiëntengroepen
 • De POH-GGZ is alert op determinanten van ziekte
 • De POH-GGZ werkt vanuit een visie op de huisartsenzorg

Onze vragen m.b.t. dit kader zijn:

 • Houd je rekening met de financiële situatie van een patiënt indien je verwijst? ( m.b.t. eigen risico?)
 • Mag je naar jezelf als psycholoog, coach, of in een andere therapeutische hoedanigheid verwijzen?
 • Mag je naar de GGZ- instelling verwijzen indien je daar zelf ook in dienst bent?
 • Is kostenbewust handelen drie patiënten in 63 minuten? Kostenbewust voor wie?

Je reactie is van harte welkom op info@poh-ggz.nl


Bijeenkomst mini-werkconferentie GGZ-preventie in de huisartsenzorg

door Fanny Schilderinck

0p 27 november jl was de bijeenkomst bij het Trimbos te Utrecht.

Aanleiding is de transitie van de GGZ-preventie uit de instellingen voor GGZ naar de huisartsenzorg. In de Strategische Verkenning is onderzocht hoe dat is gegaan en naar verwachting verder zal gaan. De pdf is onder artikelnummer AF1284 kosteloos te downloaden in de Trimbos webwinkel

Het eerste deel van de miniconferentie heeft een informatief karakter. Er worden presentaties gegeven waarbij de inhoud varieert. De NHG houdt een voordracht met als titel: ‘Preventieconsult psychische aandoeningen: vroeg signalering een aanbod voor mensen met een licht verhoogd risico.’

Ook komt de organisatie van preventiegroepen in de huisartsenzorg (Eindhoven en Venlo) en de praktische toepassing ervan aan bod. Het Trimbos deelt de ervaring van de implementatie van de E-health module ‘Kleur je leven’ in de huisartsenzorg en een op maat gesneden cultuursensitieve klachtgerichte mini-interventie in de Haagse Gezondheidscentra.

Vervolgens wordt er in subgroepen besproken wat er nodig is om preventie in de huisartsenzorg verder te ontwikkelen. Vragen die daarbij onder andere aan bod komen zijn:

 • Welke instrumenten zijn er binnen de huisartsenzorg nodig om (hoog)risicogroepen voor psychische aandoeningen te identificeren?
 • Wat hebben we te bieden aan mensen met een verhoogd risico. Welke bestaande, erkende, effectieve interventies kennen we. Welke zijn geschikt voor toepassing door de huisarts/POH GGZ.
 • Wat is er nodig om (preventieve) E-health te organiseren?
 • Wat is preventiedeskundigheid: het uitvoeren van interventies, het overbrengen van kennis, ontwikkelen van nieuwe producten?

De bijeenkomst wordt afgesloten met het verzamelen van verschillende agendapunten voor betrokken organisaties.

In een volgende nieuwsbrief meer over dit thema.


Van de Kascommissie

door Fanny Schilderinck, penningmeester

De kascommissie kwam 1 september 2014 bijeen in hotel Haarhuis te Arnhem.

Zij is onder de indruk van de inspanningen die het bestuur heeft moeten verrichten om de vereniging financieel op poten te zetten, m.a.w. zij heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de start van de vereniging en haar huidige financiële positie.

De toelichting door de penningmeester en de presentatie van de cijfers was goed verzorgd, waardoor de kascommissie in staat was een helder beeld te verkrijgen van de gepresenteerde cijfers. Het administratiesysteem – waarvan gebruik gemaakt wordt – geeft een goed beeld van de financiële handelingen, resultaten en verplichtingen.

De controlesteekproeven ten aanzien van facturen en betalingen, die de kascommissie heeft uitgevoerd, geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Alle gegevens zijn beschikbaar en goed toegankelijk. Een jaarverslag over 2014 zal nog volgen.


Verslag studiemiddag 20 november 2014

door Rieneke Bakker, lid)

Een herfstig ziekenhuisterrein vormt het decor voor de studiemiddag van de Landelijke Vereniging. Het thema: ‘Hoe is het om aan suïcide te denken?’ Een actueel thema, kort nadat Zembla in een documentaire de verlegenheid in de GGZ liet zien rondom dit thema.

Zo’n tachtig collegae vullen de ruimte. De lunch wordt onder andere gebruikt voor omschakeling van een drukke werkochtend naar een stuk inhoudelijke verdieping. Mariska van Es, POH-GGZ, leidt de middag in met een herkenbare casus. Haar vraag daarbij luidt: ‘Wat had anders gekund?’

En daarvoor is hoogleraar suïcidepreventie prof. dr. Ad Kerkhof in ons midden. Na een korte theoretische verkenning van het thema, kondigt hij aan dat hij ons door middel van een oefening zal laten ervaren hoe het is om suïcidaal te zijn.

Met een levendig voorbeeld dringt tot ons door hoe versterkend de rol van zelfkwellende gedachten en ernstig piekeren kan zijn in het suïcidale proces.

Na een korte pauze wordt in tweetallen geoefend met het uitvragen van suïcidale gedachten. ‘Alleen uitvragen, niet hulpverlenen!’; dat blijkt nog niet zo makkelijk voor ons soort mensen.

De boodschap van deze middag: ‘Heb niet zoveel aandacht voor jezelf, voor je rol, voor jouw taxatie. Bied contact aan door nieuwsgierig te zijn en erken dat de ander lijdt.’ Tijdens een afsluitend drankje hoor ik om me heen: ‘dat je in één middag zoveel kunt leren hè?’ Dat dacht ik ook. Terug in de auto neurie ik een overbekend liedje van Frans Bauer.

Deze studiemiddag wordt, wegens overweldigende belangstelling, herhaald op 5 maart 2015.

Op 10 januari start de inschrijving via de website www.poh-ggz.nl


Symposium 22 januari 2015

Zoals al eerder vermeld, vindt op 22 januari 2015 het symposium plaats van de LV POH-GGZ in samenwerking met het NHG en PsyHAG: ‘De huisarts en de POH-GGZ: Samen Sterker!’. De flyer vindt je op onze website www.poh-ggz.nl

De LV POH-GGZ wil haar leden, die zich voor dit symposium inschrijven, graag als extraatje een boek aanbieden. Het gaat om het boek ‘Eigen kracht-begeleide zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg’ van Peter C.A.M. den Boer. Een gloednieuwe uitgave voor POH-GGZ en SVP.

Na inschrijving voor het symposium, liefst samen met je huisarts, kun je het bewijs van inschrijving mailen naar: info@poh-ggz.nl. Dan ligt er op het symposium een boek voor je klaar!


Verslag werkgroep ‘Landelijke Samenwerking Verwijzing in de GGZ’

door Jan Seeleman, secretaris

Voortvloeiend uit het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ werd er in 2014 een nieuwe structuur voor de GGZ geïntroduceerd.

In deze nieuwe structuur wordt GGZ vanuit drie echelons aangeboden: 1) huisarts met ondersteuning van de POH-GGZ, 2) generalistische basis GGZ ( GB-GGZ) en 3) specialistische GGZ ( S-GGZ). Om deze vernieuwde GGZ-structuur te kunnen organiseren en de volwassen patiënt met psychische problematiek gepaste zorg te kunnen bieden, zal er een goede en efficiënte samenwerking nodig zijn tussen de huisarts , de GB-GGZ en de S-GGZ. Het doel is om in de Landelijke Samenwerkingsafspraken (LGA) tussen huisartsenzorg , GB-GGZ en S-GGZ overeenstemming te bereiken over de criteria en inhoud voor consultatie, verwijzing en terugverwijzing en over de taakafbakening, verantwoordelijkheidsverdeling en monitoring bij gedeelde zorg.

In juni startte een werkgroep met afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen ( LVE), de Nederlandse Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten ( NVVP), de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden( V&VN), de Landelijke Vereniging van Praktijkondersteuners huisartsenzorg GGZ ( LV POH-GGZ), het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Vereniging voor Verslavingsgeneeskundigen Nederland(VVGN) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) met als doel te komen tot een protocol Landelijke Samenwerkingsafspraken GGZ. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft de NHG de opdracht gegeven dit project te leiden.

Inmiddels is er een concept opgesteld. Deze wordt thans becommentarieerd door de deelnemende partijen, waaronder dus ook de LV POH-GGZ. De bedoeling is dat er op 13 januari 2015 een nieuwe bijeenkomst zal zijn om het eindconcept op te stellen. Dan is er in februari 2015 een commentaarronde gepland. De verwachting is dat in juni 2015 de publicatie van het landelijk protocol zal gaan plaatsvinden.


Verslag van de ontwikkelingen in de BIG-Werkgroep

door Jan Seeleman, secretaris

Op 26 november jongstleden is de werkgroep bij elkaar gekomen. Helaas was niet iedereen aanwezig. De eerste vraag, die we met elkaar besproken hebben, was: Kunnen degenen, die nu BIG-geregistreerd zijn, dit blijven als ze volledig als POH-GGZ gaan werken? We begrepen van een lid van de werkgroep dat de V&VN dit heeft uitgezocht en dat dit inderdaad zo zou zijn. We gaan hierover bij de V&VN meer informatie inwinnen.

Op de leden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ hebben 2 artikelen uit de wet BIG betrekking, namelijk artikel 3: de verpleegkundige en artikel 36: de verpleegkundig specialist. Als we de POH-GGZ onder de wet BIG willen laten vallen, zal de functie eerst een beroep moeten worden. Er dient uitgezocht te worden hoe de procedure is en wat daarvoor nodig is.

Gezien de diversiteit van de beroepen die in de functie van POH GGZ werken, zijn we ons ervan bewust dat niet voor iedere POH-GGZ dit een belangrijk punt is. We zijn van plan verder te onderzoeken wat de voor- en nadelen van het onder de Wet BIG resorteren van de POH-GGZ. Jullie horen dus nog van ons.


Regionale LV POH-GGZ

door Esther Kersbergen, bestuurslid

Op 25 september zijn verschillende adviseurs van de ROS’en, actieve leden met een voortrekkersrol en het bestuur van de LV POH-GGZ, bij elkaar geweest om met elkaar kennis te maken en te onderzoeken hoe de LV POH-GGZ regionaal vorm kan krijgen.

We zijn verrast door de grote verschillen per regio als het gaat om de organisatie, facilitering en aansturing van ROS’en m.b.t. netwerken voor POH-GGZ.

Belangrijk is, dat er een initiator is voor de netwerken en dat er een locatie is om bijeen te komen. Initiatieven dienen (o.a. financieel) gesteund worden door ROS, Huisartsen- en Zorggroepen. We pleiten voor intervisie onder werktijd.

Afhankelijk van o.a. beleid, regionale zorgstructuren en aard van de (ondersteunings)vragen verschilt de ondersteuning door de ROS’en. Daarom is het zinvol voor POH’s-GGZ contact te zoeken met de regionale ROS wat deze concreet kan betekenen.

Inmiddels zijn er al verschillende voortrekkers gestart in hun regio, maar we kunnen er nog veel meer inzetten!

Als voortrekker van de LV POH-GGZ is het belangrijk om het volgende in kaart te brengen:

Welke netwerken voor POH-GGZ zijn er al in de regio?

 • Wie stuurt deze aan?
 • Is samenwerking met zorggroepen of huisartsenorganisaties mogelijk?
 • Wie verzorgt er (na)scholing voor POH-GGZ?
 • Wie gaat er over de kwaliteit van het aanbod?

Mocht je als lid van de Vereniging ook een prachtige voortrekkersrol in jouw regio ambiëren, mail dan naar info@poh-ggz.nl


Ledenadministratie

Inmiddels is onze Vereniging uitgegroeid tot meer dan 450 leden en we groeien dagelijks! Om dit geheel in goede banen te leiden, heeft het bestuur besloten om de contributie voortaan via een incasso te gaan innen. Hierover ontvang je binnenkort, zowel per brief als per mail, aanwijzingen.

Voor deze dubbele mailing is gekozen, omdat niet duidelijk is of alle mailadressen nog up to date zijn. We bereiken namelijk graag iedereen met het machtigingsformulier. Het insturen van het machtigingsformulier is voor de Vereniging van groot belang, omdat er zo gecontroleerd kan worden hoeveel betalende leden we daadwerkelijk in ons bestand hebben. Het scheelt veel administratief werk als dit eenmaal goed is geregeld.

Binnenkort ontvangen de ingeschreven leden ook de inlogcode voor het besloten deel van de website.

Per 1 januari gaat het reglement voor nieuwe leden in, dat betekent dat we dan als volgt gaan werken:

 1. Iemand meldt zich aan om lid te worden op de website.
 2. Ontvangt per mail bevestiging van inschrijving, samen met het zelf in te vullen en ondertekenen machtigingsformulier.
 3. Zodra het machtigingsformulier binnen is, wordt de factuur verstuurd waar het lidnummer op staat.
 4. Inschrijfgeld en lidmaatschap worden geïncasseerd.
 5. Inlogcode voor de site wordt verstuurd via de site.

Oproep

We hebben als bestuur nog een aantal vragen voor jullie als leden van de LV POH-GGZ: Zou je per mail naar info@poh-ggz.nl willen laten weten:

 • als je werkzaam bent als ZZP-er (ter inventarisatie);
 • als het voor jou van belang is dat je BIG-registratie voor verpleegkundige gehandhaafd blijft (ter inventarisatie);
 • als je werkzaam bent als POH-GGZ Jeugd (ter inventarisatie);
 • als je affiniteit hebt met oncologie (graag CV meesturen, want we zoeken z.s.m. iemand voor een richtlijnwerkgroep)

Ten slotte

Zoals jullie zien, valt er veel te schrijven vanuit te de Vereniging! We zouden nog wel even door kunnen gaan, maar de Kerstdagen (en voor sommigen ook vakantie) naderen spoedig.

We wensen jullie hele goede Feestdagen toe en een inspirerende start van 2015!

Tot in het nieuwe jaar!

Het bestuur van de LV POH-GGZ,

Leonore Nicolaï, Fanny Schilderinck, Jan Seeleman, John Pot en Esther Kersbergen