POH-GGZ

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2016


Van de voorzitter

Beste leden,
Het gist en bruist in de samenleving. Decentralisatie van zorg, financiële bronnen die uitgeput raken, wat met name de Jeugdzorg heel hard treft en ronduit schrijnende gevolgen heeft die Nederland onwaardig zouden moeten zijn! Een zeer grote gemeente als Almere, die glashard meedeelt dat het geld op is voor Jeugdzorg en uitsluitend nog hulp gefinancierd wordt als er sprake is van crisissituaties. De bal ligt wat mij betreft nu bij de politiek. Wanneer komen ze nu eens uit hun comfortzone en zullen de politici de moed vatten om misstanden als deze in de samenleving om te buigen in een daadwerkelijk sociaal beleid met zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving!

Het gist en bruist ook in onze vereniging en gelukkig in veel opzichten op een positieve manier! Nog maar net hebben we de tweede ALV van 2016 achter de rug. Onze LV POH-GGZ blijft maar groeien. Inmiddels meer dan 625 leden! We konden drie nieuwe kandidaat bestuursleden aan jullie voorstellen: Karin Zwart, Kawa Al Ali en Ingrid Korenromp. Helaas kon Ingrid door ziekte niet aanwezig zijn en hopen wij met haar op een voorspoedig herstel. Alle drie zijn als bestuurslid aanvaard door jullie als leden. Wij zijn hier zeer verheugd over! Opnieuw ook werd uitgebreid aandacht besteed aan het openstellen van het Kwaliteitsregister met betrekking tot de accreditatie, sinds 1 juni 2016. Een deel van de leden staat inmiddels geregistreerd. Als bestuur willen we graag alle leden uitnodigen om voor het einde van het jaar het persoonlijke dossier te activeren, zodat alle activiteiten vanaf 1 september 2015 nog meegenomen kunnen worden. Concreet betekent dit dat u uiterlijk tot 1 januari 2017 activiteiten kunt laten registreren voor punten met terugwerkende kracht tot 1 september 2015. Voorts hebben we inmiddels een reeks aan (huishoudelijke) reglementen. Die moeten beoordeeld worden op hun juridische geldigheid. Voorwaar een forse klus. Ook daar zijn we als bestuur flink mee aan de slag op dit moment.

Ook werd duidelijk dat we steeds meer te maken krijgen met grote organisaties, ketenpartners en anderen. Tevens dat het steeds belangrijker wordt om tot goede samenwerkingsrelaties te komen en te onderhouden in de gehele ontwikkeling van functie naar beroep POH-GGZ en dat wij ook steeds meer gewaardeerd worden als relevante beroepsorganisatie! Maar ook dat de complexiteit en de zwaarte van ons werk toeneemt. Dat betekent ook een steeds groter beroep op deskundigheid en ervaring.

In de middag maakten we kennis met Téo Visser, die een uitermate boeiende en inspirerende presentatie gaf, met veel ruimte voor interactie vanuit de zaal, over systeemgericht werken in de huisartsenpraktijk. Niet uitsluitend cliëntgericht, maar ook gericht op diens naaste(n). Dit sluit naadloos aan bij een van de belangrijkste en steeds weer terugkerende uitgangspunten van alle Zorgstandaarden en Generieke Modules die thans in hoog tempo ontwikkeld worden door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en waar wij allen vroeg of laat mee van doen krijgen.
Een paar weken geleden namen we thuis onverwachts afscheid van een van onze huisdieren. Euthanasie noemde de dierenarts het. Tot mijn stomme verbazing kregen we enkele dagen later een kaart van de dierenarts waarbij hij zijn deelneming betuigde, samen met zijn gehele personeel…. Het voelde wel warm aan! Hoezo cliëntgericht… Hier sprak passie uit! Wat mij betreft is en blijft dit, temidden van alle terechte en noodzakelijke professionele ontwikkelingen, een van de belangrijkste pijlers, zo niet de belangrijkste van onze werk!

Met vriendelijke groet,

Jan Seeleman, Voorzitter a.i. LV POH-GGZ


Nieuws Commissie Accreditatie en Kwaliteit POH-GGZ (CKAP)

In de afgelopen maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest. Wij hebben hard gewerkt om te komen waar we nu staan. Graag geven wij u een update.
De functie accreditatie loopt goed. In het afgelopen jaar hebben we gemiddeld tien aanvragen per maand gehad. Het lijkt erop dat dit er steeds meer worden. Scholingsaanbieders weten steeds beter de weg naar ons. De functie instellingsaccreditatie is inmiddels online. Wij zijn trots deze functie te kunnen aanbieden aan aanbieders van (na)scholing voor de POH-GGZ. Leo Dietvorst is beheerder van deze functie. De grootste verandering voor onze leden is natuurlijk dat het kwaliteitsregister per 1 juni is opengesteld. Inmiddels heeft 1/6e van onze leden zich geregistreerd.

Graag willen wij wat zaken toelichten over het kwaliteitsregister. Hierbij de belangrijkste zaken op een rij:

 • Het kwaliteitsregister is in ontwikkeling, wij hebben in de afgelopen maanden verschillende termen en toepassingen in PE-online om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Vanaf maandag 17 oktober kunt u de instructies vinden in een handleiding voor het kwaliteitsregister op de website, waarin u kunt lezen wat de precieze stappen zijn om te kunnen werken met het kwaliteitsregister.
 • Leden die zich voor 01-01-2017 inschrijven in het kwaliteitsregister hebben het voordeel dat ze met terugwerkende kracht hun vanaf 01-09-2015 kunnen uploaden. Deze tellen mee in de herregistratieperiode. Dit geldt voor de geaccrediteerde nascholing en voor de deskundigheidsbevorderende activiteiten. Na 01-01-2017 kunnen punten behaald vòòr de datum van inschrijving in het register niet meer met terugwerkende kracht worden geüpload.
 • Er is een toetsingscommissie die individuele gevallen bekijkt als blijkt dat zij niet voldoen aan de toelatingscriteria. Deze commissie bestaat op dit moment uit Jos Eggenkamp en Esther Kersbergen. Binnenkort wordt deze aangevuld met Anton Mols.
 • Annemarie Pucks is beheerder van het kwaliteitsregister.
 • Het persoonlijk dossier is te gebruiken om al uw persoonlijke nascholingen en opleidingen op één plek te verzamelen. Dit kan onder het kopje ‘gegevens’. Dat betekent dat op deze plek niet-geaccrediteerde nascholing kan worden opgenomen. Deze nascholing telt uiteraard niet mee voor herregistratie, maar is wel handig om makkelijk bij de hand te hebben voor uw CV.
 • We hebben inschrijvingen van alle leden nodig om het kwaliteitsregister te kunnen dragen zodat het voor de toekomst leidend kan worden in het contact met samenwerkende partners en bij het toewerken naar een beroep.

Alle informatie over het kwaliteitsregister staat op onze website. Hier vindt u vanaf maandag 17 oktober alle aanpassingen en instructies voor het activeren van uw persoonlijke dossier.
Wanneer er vragen zijn neem gerust contact op. Samen kunnen we dit kwaliteitsregister naar een hoger niveau tillen! Als laatste willen wij nog een oproep doen voor onze CKAP (Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ). Wij zoeken nog enthousiaste, gezellige, leergierige, kritische mensen die onze commissie willen versterken! Voelt u zich aangesproken, neem contact op via de mail.

Sandra van Burk, POH-GGZ

 


Nieuws Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

Steeds meer aanvragen

Steeds meer onderzoeksinstituten en wetenschappelijk onderzoekers weten ons te vinden! Zij vragen de CWO om advies bij het opzetten van hun onderzoek. Dit is, naast het steunen van subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek, een hoofdtaak van de CWO.
Omdat het aantal verzoeken stijgt, is de CWO op zoek naar collega’s die af en toe zo’n onderzoeksaanvraag willen beoordelen of van gedegen advies voorzien. Dus: heeft u ervaring met wetenschappelijk onderzoek, stuur een berichtje naar de CWO met uw contactgegevens.

Steun aan onderzoek

In de ZonMw call ‘Preventie in de zorg’ heeft de LV vijf subsidieaanvragen gesteund. Inmiddels is duidelijk dat aan drie projecten de subsidie daadwerkelijk is toegekend. Dit zijn: Op zoek naar zin (Trimbos), Grip op je dip in de huisartspraktijk (Trimbos) en ons eigen onderzoek: Succesfactoren in de organisatie en uitvoering van preventie van psychische stoornissen door de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk (samen met het Trimbos).

ZZP en loondienst: Meedoen aan ons eigen onderzoek!

Er is nog ruime mogelijkheid om mee te doen aan ons eigen onderzoek naar het effect van de inzet van de POH-GGZ. In totaal zullen 50 koppels POH-GGZ-huisarts deelnemen. Om een goed beeld te krijgen van ‘de’ POH-GGZ is het echter belangrijk dat alle soorten dienstverbanden vertegenwoordigd zijn in het onderzoek. Dus zowel detachering vanuit een GGZ-instelling, als vanuit een zorggroep. Maar natuurlijk ook de ZZP-ers en de POH’s-GGZ in loondienst. Deze laatste twee groepen worden geworven via onze eigen vereniging.
Tot nu toe hebben vier leden toegezegd mee te doen. Geweldig! Maar willen we er samen voor zorgen dat het onderzoek straks juiste conclusies gaat trekken over ons functioneren, dan zullen nog drie keer zoveel collega’s mee moeten doen!

Dus, wilt u ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van uw vak? Trek dan uw huisarts aan zijn doktersjas, en doe (samen) mee!
Er is een bescheiden vergoeding voor uw inspanningen (en die van uw huisarts). Bovendien levert deelname aan wetenschappelijk onderzoek accreditatiepunten op in ons register. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat dit DE kans is om te laten zien wat wij als POH-GGZ in de dagelijkse praktijk allemaal doen. Het onderzoek start dit najaar.
Mail om mee te doen of voor meer informatie.

Ingrid Korenromp, POH-GGZ


Nieuws commissie POH-GGZ ZZP

29 april 2016 – van de site:
Beste collega’s ZZP zonder Big registratie,
Voor wie het nog niet eerder gelezen zou hebben: wij zijn in gesprek met de juridische afdeling van de LHV die met de Belastingdienst succesvol heeft samengewerkt aan een overeenkomst voor HA – POH-GGZ ZZP met Big registratie. Deze is inmiddels op de belastingsite te vinden, zie link
LHV wil enige ondersteuning geven om ervoor te zorgen dat er ook voor ons een goedgekeurde modelovereenkomst komt. Als basis hebben wij de overeenkomst met Big genomen en over en weer met de LHV veranderingen aangebracht. Vandaag is door ons nieuw commentaar ingeleverd en daarover zal LHV zeker hun visie laten weten. Mogelijk zijn we daarna zover dat de LHV met hun accountant BDO kan overleggen en daarna het concept aan de Belastingdienst voorleggen. Onze groep bestaat inmiddels uit 20 personen. Over twee weken zullen we een nieuwe update van de voortgang geven.

Update 4 okt 2016, concept van de Commissie ingediend aan de LV

Beste collega’s ZZP zonder en met Big registratie,

Modelovereenkomst POH-GGZ zonder Big, autonomie POH-GGZ:
De Belastingdienst heeft aangegeven meer aanknopingspunten van de LHV en Commissie POH-GGZ nodig te hebben dat de huisarts geen instructie bevoegdheid heeft naar de POH-GGZ ZZP. Aanknopingspunten zijn geïnventariseerd en worden vandaag of morgen voorgelegd aan de LHV. De Commissie heeft samen met de groep zonder Big ook de verzekeraar VvAA in de arm genomen voor extra aanknopingspunten en onderbouwing.

Modelovereenkomst zonder en met Big, Wkkgz:
Zoals bekend dienen de huisarts en POH-GGZ ZZP te voldoen aan de gestelde eisen volgens de Wet Kwaliteit Klacht Geschillen Zorg (WKKGZ). Zie op de Belastingsite hierover.
Zoals daar is: het hebben van een Geschillen- en Klachtcommissie. Dit dient ook verwoord te zijn in de Modelovereenkomst wat nu wordt uitgewerkt tussen de hierboven genoemde partijen. VvAA participeert hierin aangezien de beroepsaanspakelijkheidsverzekering en rechtbijstandverzekering in afhandeling van geschillen een rol spelen. Dat andere verzekeraars de tekst zullen overnemen wordt voor gezorgd.

LHV heeft de huisartsen ondergebracht bij de Geschillencommissie Den Haag. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen POH’s-GGZ zich alleen collectief bij een Geschillencommissie aanmelden. Dit in tegenstelling tot eerder bericht dat de POH-GGZ ZZP zich op individuele basis bij een Geschillencommissie kan aanmelden. Indien de cliënt klachten heeft kan de procedure gevolgd worden die is ingesteld door de huisarts.
Advies is de webinair van VvAA te volgen via de website.
Aanmelding is nodig en gaat over het volgende:

Hoe word ik in drie maanden Wkkgz-proof? Tijdens dit tweede Wkkgz-webinar krijgt u een overzicht van alle Wkkgz-verplichtingen met extra aandacht voor:

Veilig Incidenten Melden

 • Klachtenafwikkeling en geschilleninstanties
 • Schriftelijke overeenkomst van opdracht met zorgverleners
 • De gevolgen van de Wkkgz voor uw beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering bij VvAA

De sprekers zijn Agatha Hielkema en Annemarie Smilde, beiden senior jurist gezondheidsrecht. Via de live-chat kunt u tijdens het webinar uw vragen stellen.
Mevrouw Smilde is ook de persoon die de commissie POH-GGZ ZZP slagvaardig met raad en daad bijstaat.

Hans Zwaal, commissie POH-GGZ ZZP
Ronald Huiskens, commissie POH-GGZ ZZP


Verslag ALV en studiemiddag vrijdag 30 september 2016

alv pohggz

Op vrijdag 30 september kwamen wij bijeen voor de Algemene Ledenvergadering waarin wij met elkaar de huidige ontwikkelingen hebben besproken. Gedurende het bespreken van de huidige ontwikkelingen zijn er een aantal stemmingen geweest. Ten eerste hebben de aanwezige leden ingestemd met een contributieverhoging in 2017 naar €110,- per jaar. Ten tweede hebben de leden ingestemd om de huidige koers van het bestuur voort te zetten. Dit betreffende de standpunten en de reglementen (zoals deze ook op het besloten deel van de website te vinden zijn) en de samenwerking met de stakeholders. Tevens is er een vorming van een POH-GGZ denktank, waarmee het bestuur contact mee kan opnemen. Mocht u ook meer betrokken willen zijn door middel van deelname aan de POH-GGZ denktank, mail ons. Daarnaast hebben wij afscheid genomen van ons voormalig penningmeester Fanny Schilderinck. Tevens hebben wij drie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen; Ingrid Korenromp, Kawa Al Ali en Karin Zwart. We zijn blij met deze versterking! In de middag ging de studiemiddag over systeemgericht werken door de POH-GGZ, welke is verzorgd door systeemtherapeut Téo Visser. Het was een interessante en inspirerende dag! Vanuit de ingevulde evaluatieformulieren bleek dat de leden deze studiemiddag met een gemiddelde van een 8,6 hebben beoordeeld.
Namens het bestuur hartelijk dank voor de aanwezigheid en de actieve inbreng van de leden gedurende deze dag!


Landelijke campagne depressie – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron Rijksoverheid

Maar liefst 1 op de 20 Nederlanders worstelen elk jaar met een depressie. Het is in Nederland de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim. Toch is depressie niet of nauwelijks een onderwerp van gesprek. Mensen weten er weinig van, vinden het lastig om er op te reageren en weten niet hoe ze iemand met een depressie kunnen helpen. Dat moet anders. Daarom start minister Edith Schippers (VWS) op 26 september een landelijke publiekscampagne om depressie bespreekbaar te maken en de kennis erover te vergroten. Op maandag 26 september geeft Schippers samen met de voorzitter van de Mental Health Foundation, Bram Bakker en met medewerking van Mike Boddé in Bussum het officiële startsein. De campagne zal meerdere jaren duren.
Minister Edith Schippers: “We willen en moeten mensen met een depressie helpen. Maar veel mensen herkennen een depressie niet. Bij zichzelf niet en ook niet bij een ander. Over psychische problemen praten is voor veel mensen ook moeilijk. Terwijl dat cruciaal is. En het is vaak de eerste stap naar hulp”.

Doelgroep

De campagne die onder meer samen met de Mental Health Foundation is ontwikkeld, richt zich op het algemene publiek. Dit gebeurt door middel van landelijke tv-spotjes en acties op social media met de slogan ‘Herken de signalen en praat erover’. Daarnaast focust de campagne in het eerste jaar nadrukkelijk op jongeren (13-18 jaar) en jonge vrouwen (18-35 jaar). De statistieken laten namelijk zien dat jongeren en (jonge) vrouwen tot de groepen behoren waarbij depressies veel vaker voor komen.

Op de website kunnen mensen meer informatie over depressie en de campagne vinden. Ook kan men daar terecht voor tips om depressie te voorkomen. Voor meer specifieke (hulp)vragen over depressie kan men contact opnemen met organisaties die bij de website zijn aangesloten.


Onderzoek “Introduceert u goede nazorg voor mensen die behandeling in de GGZ hebben afgesloten?”

Beste praktijkondersteuner,

Wij weten dat de meerderheid van de mensen die hersteld zijn van een angst- of depressieve stoornis, opnieuw een stoornis krijgt binnen 4 jaar. Goede nazorg en terugvalpreventie zijn daarom erg belangrijk. De POH-GGZ en de huisarts kunnen hierin een belangrijke taak vervullen.

Wij (Vakgroep Psychiatrie van het VUmc, Hogeschool InHolland en de VU Klinische Psychologie) zijn daarom een project gestart. Wij willen vragen of u hieraan wilt meewerken. Wij zullen met u overleggen hoe wij het beste de huisarts kunnen benaderen om dit onderzoek te bespreken.

Het nazorgtraject

 • Patiënten die zijn ontslagen uit de basis- of specialistische GGZ worden benaderd door de POH-GGZ voor een gesprek. Dit gesprek dient als kennismaking en om het terugvalpreventieplan te bespreken.
 • De patiënt krijgt vervolgens toegang tot een website en app gericht op terugvalpreventie (dit regelen de onderzoekers). De website en app zijn ontwikkeld in samenwerking met (ex)patiënten.
 • U maakt met elke patiënt afspraken over controle consulten. Gemiddeld zal er één keer per 3 maanden een consult plaatsvinden.
 • De patiënt geeft zijn stemming/angst elke week een rapportcijfer voor minimaal 9 maanden. Indien blijkt dat de klachten toenemen adviseren wij de patiënt dit met u te bespreken

Wat betekent deelname voor u?

 • Korte training (4 uur) waarin uitleg wordt gegeven over terugval en de online lessen. De uren worden vergoed vanuit het onderzoek.
 • Uitnodigen van ± 4 patiënten met een angst- of depressieve stoornis die klaar zijn met behandeling in de basis- of specialistische GGZ. Met hen bespreken van terugvalpreventie plan en het maken van afspraken voor de controle consulten.
 • Aan het eind van het onderzoek zullen we u mogelijk kort interviewen over uw ervaringen.

Graag horen we of u wilt deelnemen aan dit project.
Vanzelfsprekend zijn we bereid om telefonisch of op locatie verdere informatie te geven.
U kunt ons op werkdagen bereiken op telefoonnummer 06-11449864, of via email.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de projectleden: Prof. Dr. Berno van Meijel, Dr. Anna Muntingh, Dr. Neeltje Batelaan, Prof. Dr. Annemieke van Straten

Esther Krijnen, MSc
Psychiatrisch Verpleegkundige / Gezondheidswetenschapper
GGZ inGeest, onderzoek en innovatie
A.J. Ernststraat 1187, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam


Oproep voor nieuwe bestuursleden en actievelingen

In korte tijd is het aantal leden van de Landelijke Vereniging voor POH´s-GGZ bijzonder hard gegroeid en dat is zeer verheugend! Met deze groei zijn we als vereniging meer en meer een serieuze partij in het speelveld van de verschillende organisaties, die zich bezighouden met de ontwikkeling en vormgeving van de (generalistische) geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Precies wat de opzet van de vereniging is. Dit betekent dat onze vereniging steeds vaker wordt gevraagd om onze visie te geven op beleid, richtlijnen, onderzoek, projectvoorstellen en om bij te dragen aan de verdere plaatsbepaling en ontwikkeling van deze functie, dit beroep-in-wording, de POH-GGZ. Zodoende oefenen we inmiddels wél invloed uit op zowel vakinhoudelijk niveau als op processen, die de geestelijke gezondheidszorg binnen en buiten de huisartsgeneeskunde bepalen. Voor het bestuur van de vereniging neemt intussen structureel het activiteitenniveau evenredig toe. Hoewel er recent al drie nieuwe bestuursleden zijn toegetreden, zijn we opnieuw op zoek naar nog meer versterking binnen het bestuur. We zijn op zoek naar minimaal 1 enthousiast lid, die in het bestuur zitting willen nemen en proactief wil meewerken bij de ontwikkeling van deze functie. Willen we vooruitgaan met onze vereniging en de ontwikkeling van ons vak, dan roepen we jullie op om te reageren. De procedure voor het aanstellen van nieuwe bestuursleden te vinden is te vinden op het besloten deel van de website.
We zien uit naar jullie reacties!

herkent u iets van uzelf in de volgende kwaliteiten? Reageer dan snel!

 • Kennis en ervaring en visie op POH-GGZ functie en gerelateerde partijen
 • Kennis en ervaring in bestuurswerk zorg
 • Netwerken
 • Zelfvertrouwen
 • Mensen kunnen motiveren
 • Juist omgaan met conflicten
 • Juist omgaan met kritiek
 • Goede manier geven van feedback
 • Goed beoordelingsvermogen van bestuursprocessen en verhoudingen
 • Besluitvaardigheid en doortastendheid
 • Risico’s durven nemen
 • Communicatief vaardig zijn
 • Verbindend, vriendelijk, oog voor de mens
 • Tactisch, oog voor dynamiek
 • Energie en inzet
 • Begripvol zijn
 • Overtuigingskracht
 • Luistervaardigheid
 • Financieel inzicht

De LV POH-GGZ past de regeling voor vacatievergoeding toe en biedt een vergoeding van reis- en onkosten. Het bestuur kent een optimistisch werkklimaat.

Wilt u zich kandidaat stellen, reageer dan vóór 1 februari 2017 en stuur uw motivatie en CV op naar POH-GGZt.a.v. Sollicitatie bestuur LV POH-GGZ.

 

Een hartelijke groet,

Jan Seeleman
Esther Kersbergen
Christa Logman
Ingrid Korenromp
Kawa Al Ali
Karin Zwart
Mariëlle van der Landen