POH-GGZ

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2015


Van de voorzitter

Beste collega´s POH-GGZ,

Na een intensieve zomer zijn we weer toe aan de derde nieuwsbrief van onze vereniging. Deze is door allerlei omstandigheden wat later dan gepland, maar staat boordevol nieuws. Hoe gaat het met de POH´s-GGZ, hoe staan we ervoor en wat gebeurt er allemaal? We hebben niet stilgezeten. Een ding is alom duidelijk: we stáán als POH-GGZ op de kaart!


We overleggen

We hebben aan tafel gezeten met vertegenwoordiging van de Samenwerkende Hogescholen en RINO opleidingen om gezamenlijk te komen tot een meer eenduidige POH-GGZ opleiding die kwalitatief staat als een huis en gebaseerd is op het competentie- en functieprofiel van de LHV e.a.

We scholen

Verder hebben we een geslaagde landelijke LV POH-GGZ scholingsbijeenkomst over E-mentalhealth georganiseerd, waar we allemaal weer wijzer zijn gemaakt over wat er zo al aan aanbod is, waar je bij aanschaf van E-health modules aan moet denken en wat je ervan kunt verwachten.

We ontwikkelen beleid

We hebben een interne kwaliteitsnotitie geschreven waarin we de standpunten van de LV POH-GGZ verduidelijken. Deze zijn onder meer gebaseerd op onze ledenraadplegingen en op de vele vragen van POH´s-GGZ die de vereniging dagelijks bereiken. Vragen over de functie, over belangen, over arbeidsvoorwaarden, de werkdruk, om maar enkele aantal thema´s te noemen. Hierover lezen jullie verderop in de nieuwsbrief meer.

We vertegenwoordigen

Daarnaast draagt een aantal actieve leden en bestuursleden hun steentje bij als POH-GGZ vertegenwoordiger(s) in diverse werkgroepen. Deze werkgroepen ontwikkelen in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz nieuwe generieke kwaliteitsstandaarden (21 stuks) en stoornisspecifieke kwaliteitsstandaarden (14 stuks). De meeste hiervan zullen tegen 2017 gereed zijn. De POH-GGZ die bij de start van dit Netwerk niet vertegenwoordigd werd, wordt dat binnenkort wel! De LV POH-GGZ wordt namelijk lid van de Agendaraad van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband dat is opgericht door de beroepsverenigingen van de psychiaters (NVvP) en de psychologen (NIP) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz). In het netwerk participeren daarnaast GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders. De oprichting van deze organisatie vloeit mede voort uit het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGz. Volgens dit akkoord is de komende jaren een planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals nodig. Patiënten en hun naasten kunnen zo op een gelijkwaardige basis samen met een behandelaar beslissingen nemen.

We handelen

De vraag naar actieve POH’s-GGZ blijft dus onverminderd groot. Iedere POH-GGZ die naast het spreekuur op andere wijze met het vak bezig wil zijn, met beroepsgebonden activiteiten zoals beleidsmatig, inhoudelijk, organisatorisch, onderzoeksmatig, en/of bestuurlijk werk, is nog steeds van harte welkom om zich aan te melden om de geledingen te versterken.

En… we reageren

In de vorige nieuwsbrief hebben we kennis kunnen maken met onze nieuwe bestuursleden. Marielle van der Landen heeft zichzelf gepresenteerd door mij als voorzitter te interviewen voor de 2e nieuwsbrief van 2015.

Van een van de stellingen met mijn reactie erop is een tweet gemaakt.

Marielle’s vraag luidde:
“Als laatste wil ik jouw reactie horen op de volgende stelling; POH-GGZ is geen doorgeefluik”
Mijn antwoord was:
Ik kan niet anders dan dat beamen; nee, zeker is de POH-GGZ geen doorgeefluik! En we zullen als LV POH-GGZ eraan werken dat dat ook niet gaat gebeuren. De POH-GGZ verwijst in principe alleen als het niet anders kan, als er stagnatie optreedt, of als er sprake is van zeer ernstige stoornissen. Zorg dichtbij, in de huisartsenpraktijk en bij de POH-GGZ, voldoet echter in de meeste gevallen prima bij de meeste psychische klachten!

Deze stelling plaatsen wij ook op de social media (LinkedIn/Facebook/twitter), zodat jullie als leden kunnen reageren op deze stelling. Graag zien we jullie reacties!

Dat hebben we geweten. Een golf aan reacties is hierop binnengekomen. En niet alleen van leden. Voor geïnteresseerden: lees de tweets als je ons volgt… Vanuit het bestuur leek het ons wijzer hierop niet te reageren vanwege de nogal agressieve toonzetting van sommige reacties.

Op deze plaats ga ik echter toch graag wat nader in op dat idee van de POH-GGZ- als -doorgeefluik.

Waarom is de POH-GGZ geen doorgeefluik? Hierbij enkele overwegingen. De praktijk waarin de POH-GGZ werkt ziet er als volgt uit: een patiënt m/v komt bij de huisarts op het spreekuur en vertelt over zijn/haar klachten. De huisarts en patiënt komen vervolgens, in een of meer consulten, tot de gedeelde uitkomst dat de klachten geïnterpreteerd kunnen worden als psychische klachten. De patiënt krijgt de optie te horen om naar de POH-GGZ te (kunnen) gaan. De huisarts heeft dan de afweging gemaakt dat de patiënt bij de POH-GGZ verder gaat, dus (voorlopig) binnen de huisartsvoorziening blijft.

Vervolgens start de POH-GGZ een begeleidings- of behandelingstraject met de patiënt. Het overgrote deel van de patiënten is hiermee afdoende geholpen. In de voorkomende gevallen dat er sprake is van stagnatie en/of als duidelijk wordt dat er sprake is van verergering van de klachten en/of als er meer ernstiger onderliggende problematiek speelt, dan zal de POH-GGZ in overleg met de huisarts verwijzen naar GBGGZ of SGGZ.

Het idee van de POH-GGZ- als-doorgeefluik is volgens mij gewoonweg niet de bedoeling en ook niet wenselijk, en wel om de volgende redenen:

  1. Een doorgeefluik is uitermate patiëntonvriendelijk: als patiënt in nood of met allerlei klachten zou je bij de POH-GGZ gewoonweg nogmaals je verhaal moeten doen voordat er sprake is van hulp.
  2. Elk doorgeefluik is niet meer dan een extra drempel; het maakt de zorg voor een patiënt alleen maar minder toegankelijk.
  3. De POH-GGZ die louter een doorgeefluik is, maakt de zorg alleen maar duurder dan nodig; De functie POH-GGZ is dan niet meer dan een schakel tussen huisarts en GBGGZ / SGGZ.
  4. Een doorgeefluik is tijd verspillend en tijdrovend; psychische klachten kunnen verergeren in de weken wachttijd tussen eerste aanmelding en de intake in de GGZ.
  5. Een POH-GGZ uitsluitend actief als doorgeefluik of triagist ondergraaft hiermee volledig zijn hoog gekwalificeerde vaardigheden, kennis en ervaring als GGZ-hulpverlener.

Daar staat natuurlijk tegenover dat we als LV POH-GGZ ervan uitgaan dat een goed opgeleide POH-GGZ, samen met de huisarts, de patiënt met zowel lichamelijke als psychische klachten in de huisartsenpraktijk als één geheel persoon kunnen zien, begeleiden en behandelen.

Net zo goed als een patiënt met lichamelijk klachten in het merendeel van de gevallen door de huisarts afdoende wordt behandeld, zo wordt ook een patiënt met psychische klachten binnen de huisartsenvoorziening behandeld waarbij de POH-GGZ GGZ hulp biedt binnen het kader van de huisartsenzorg.

Wellicht niet nodig om te zeggen, maar de gemiddelde POH-GGZ (onderzoek LV POH-GGZ 2014) heeft kennis van psychopathologie, is deskundig, weet wat hij/zij wel en niet kan, en heeft ook nog eens vaak ruime werk- (en levens)ervaring in de (G)GZ op Post HBO en/of academisch niveau. Ook dat maakt de POH-GGZ niet geschikt om louter als doorgeefluik te fungeren.

Discussies kunnen leerzaam, goed en zinnig zijn. Een ieder die hierover wil discussiëren nodig ik van harte uit te reageren en reacties te sturen o.v.v. ‘doorgeefluik’.

Afbrekende of negatieve reacties zonder argumentatie worden niet beantwoord.

Ik wens jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Leonore Nicolaï, voorzitter LV POH-GGZ


Van de Accreditatiecommissie

Per 1 september 2015 is de LV POH-GGZ gestart met de inrichting van een accreditatiesysteem. Aanbieders van nascholingen weten ons inmiddels goed te vinden. Via PE-online kunnen aanbieders hun aanvraag voor accreditering (van bijvoorbeeld hun nascholingscursus) indienen en via dit digitale systeem wordt het aantal accreditatiepunten vastgesteld en toegekend.

De accreditatiecommissie beoordeelt of de nascholing aan alle eisen en criteria voldoet. De leden van de accreditatiecommissie vinden het allen boeiend en interessant om, al dan niet gezamenlijk, aanvragen te beoordelen en zo in aanraking te komen met de diversiteit aan inhoudelijke nascholingsthema´s. Het systeem loopt nu goed en we willen nu de volgende stap gaan zetten, namelijk:

De instelling van een kwaliteitsregister voor de POH-GGZ.

Wat is het kwaliteitsregister?

Het kwaliteitsregister zoals de LV POH-GGZ voor ogen heeft, draagt eraan bij dat de kwaliteit van de functie verder ontwikkeld, bewaakt en bevorderd wordt. Het is een stap in de professionalisering van de functie POH-GGZ.

Door ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister kun je als POH-GGZ laten zien dat je als professional aan vooraf afgesproken kwaliteitsnormen voldoet en ook wil blijven voldoen.

Registratie van de POH-GGZ in het kwaliteitsregister geeft aan dat de POH-GGZ gedurende een bepaalde periode volgens -door de POH-GGZ zelf binnen de vereniging vastgestelde- criteria heeft geïnvesteerd in het verwerven en bijhouden van kennis en vaardigheden (d.m.v. nascholingsactiviteiten) met daarnaast aandacht voor reflectie op de eigen beroepshouding (intervisie, supervisie) en /of aan beroepsontwikkeling heeft gedaan d.m.v. andere beroepsgebonden activiteiten, zoals projecten, werkgroepen, (bijdragen aan) publicaties, presentaties, enzovoort.

Het kwaliteitsregister stimuleert op deze manier deelname aan kwaliteit bevorderende activiteiten en maakt de kwaliteit van de POH-GGZ voor iedereen meer transparant en toetsbaar.

Op de eerstkomende ALV (Algemene Leden Vergadering) zal het kwaliteitsregister definitief gepresenteerd worden. Er zal een uitgebreide toelichting gegeven worden. De accreditatiecommissie ziet dit hele traject met enthousiasme tegemoet. We hopen vanaf mei 2016 alle POH´s-GGZ hun eigen kwaliteitsregister aan te bieden. Hiermee profileren we ons op kwaliteit en deskundigheid!

Hier vast een voorproefje.
Het zal er in de praktijk als volgt uitzien: Leden gaan vanaf mei 2016 een persoonlijk digitaal dossier bijhouden via PE-online. Met dit systeem kunnen leden bewijsstukken van door hen gevolgde cursussen, nascholingen en intervisiegroepen uploaden. Het is de bedoeling dat leden 150 punten geaccrediteerde nascholingspunten in 5 jaar gaan halen. Daarna volgt het traject voor herregistratie. Punten voor nascholing, die vanaf 1 september 2015 zijn behaald, kunnen worden meegenomen in het puntenaantal voor 2016 e.v.

Meer informatie staat op onze website. Wanneer er nog vragen zijn, mail gerust.

Sandra van Burk, coördinator Accreditatiecommissie


Van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De afgelopen maanden is de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)overspoeld met verzoeken om haar steun te betuigen aan wetenschappelijke onderzoeken. Deze wetenschappelijke onderzoeken werden vanuit verschillende organisaties aan ons aangeboden om vervolgens ingediend te worden voor subsidiëring.

Zo was er in oktober de oproep van ZonMw (financiert gezondheidsonderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om onderzoeksvoorstellen in te dienen die betrekking hadden op het onderwerp ‘preventie in de zorg’. Omdat dit een onderwerp betreft waar de POH-GGZ een belangrijke rol in speelt, en een steunbetuiging vanuit de Landelijke Vereniging kan bijdragen tot het verkrijgen van financiering, kwamen vele onderzoeksvoorstellen in onze mailbox. Na bestudering heeft de CWO namens de Landelijke Vereniging besloten aan vijf onderzoeken haar steun te verlenen.

Dit betekent dat naast een aanbevelingsbrief voor de subsidieverstrekker, de LV POH-GGZ ook een actieve en adviserende rol blijft spelen in de opzet en uitvoering van het onderzoek, mits deze natuurlijk de gevraagde financiering ook werkelijk ontvangt. Hiermee beschermen we als LV POH-GGZ de kwaliteit van verschillende wetenschappelijke projecten, alsook de ontwikkeling van ons vakgebied voor de toekomst. Ook zijn de vergoedingen voor POH’s-GGZ, die eventueel gaan deelnemen aan de onderzoeken in de projecten, ter sprake gebracht. Deze POH’s-GGZ moeten namelijk naast hun reguliere, inhoudelijke zorgtaak extra inspanningen verrichten (denk bijvoorbeeld aan nieuwe zorgtaken en extra administratie), die vaak niet binnen hun declarabele uren vallen.

Eind december zal ZonMw kenbaar maken welke projecten verder uitgewerkt mogen in de volgende ronde ter verkrijging van subsidiëring. De gehonoreerde projecten zullen halverwege 2016 starten. De komende maanden worden dus spannend. Deelname aan de onderzoeken is op dit moment nog niet mogelijk. We houden jullie via de nieuwsbrief en de site (zie kopje Meedoen?) op de hoogte. Het is geweldig dat er zoveel onderzoek opgezet wordt rondom onze functie. Zeker waar het onderzoek betreft dat samen met de POH-GGZ wordt gedaan en gericht is om de inhoud van onze functie te verbeteren. Echter, om een en ander te structureren en kwaliteit te waarborgen, heeft de commissie een reglement ten aanzien van de verzoeken tot steun bij subsidieaanvraag opgesteld. Het bestuur van LV buigt zich op dit moment over dit conceptreglement.

Daarnaast is het belangrijk dat de wetenschappelijke onderzoeken door meerdere leden van de commissie beoordeeld kunnen worden. Hiervoor zoekt de CWO: actieve en wetenschappelijk-ervaren of geïnteresseerde POH’s-GGZ die zich voor langere tijd aan de CWO willen verbinden. Interesse? Stuur een mail.

Tenslotte nóg een oproep! Eigen onderzoek

Het bestuur van de LVPOH-GGZ heeft de CWO de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het huidige, dagelijkse functioneren van de POH-GGZ. Zij wil namelijk graag meer duidelijkheid en onderbouwde gegevens (dus getallen!) met betrekking tot (onder andere) aantallen patiënten, duur van consulten, overleg, samenwerking en verwijzing, soort problematiek, agendavoering. Dit alles met het oog op toekomstig beleid en versteviging en verduidelijking van de positie POH-GGZ.

Om hier meer inzicht in te krijgen zoekt de CWO:
POH’s-GGZ die nu al 1 jaar of langer aantallen patiënten en patiëntkenmerken bijhouden (bij voorkeur in een Excel bestand) en deze met de commissie willen delen, en die daarnaast bereid zijn (per telefoon of mail) aanvullende vragen te beantwoorden (met betrekking tot intervisie, supervisie, scholing, arbeidsverband, vooropleiding etc.) Interesse? Vragen? Stuur een mail.

Ingrid Korenromp, coördinator Commissie Wetenschappelijk Onderzoek


Kwaliteitsnotitie & POH-GGZ: de Tussenstand

Het bestuur van de LV POH-GGZ ontvangt elke dag veel vragen over onze functie. Dit betreffen vragen van POH’s-GGZ die in de praktijk knelpunten ervaren of aankomende POH’s-GGZ die vragen hebben over de opleiding.

Wij hebben nu een kwaliteitsnotitie geformuleerd op grond van deze vragen en opmerkingen over onze dagelijkse praktijk, mede gebaseerd op de onderzoeken die we onder onze leden hebben gehouden en op de stemmingen op de Algemene Leden Vergaderingen.

Op het besloten deel van onze website is het mogelijk om vanaf half december deze kwaliteitsnotitie in concept in te zien. Jullie ontvangen hierover nog een mailing. Daarnaast is door het besuur een stuk geschreven, gebaseerd op de huidige stand van zaken, waarin alle standpunten staan, die we tot nu toe ontwikkeld hebben. Dat stuk heet POH-GGZ: de Tussenstand. Op grond hiervan, willen wij het beleid voor 2016 verder vormgeven.

Deze documenten zijn door ons als bestuur geschreven. Een aantal zeer betrokken leden hebben kritisch meegelezen en commentaar geleverd, wat inmiddels verwerkt is.


Verslag studiemiddag 24 september 2015

De studiemiddag ‘Technologie en E-health in de eerste lijn’ is goed bezocht. De leden zijn wijzer geworden over het groeiende aanbod van de E-health mogelijkheden, waar men op moet letten en wat er van verwacht kan worden. Vanuit de door de leden ingevulde evaluatieformulieren bleek dat men het als interessant heeft ervaren en heeft men gemiddeld een 7.2 gegeven voor deze studiemiddag.

20151116nieuwsbrief studiemiddag e health

De PowerPoint presentatie van deze middag is te vinden op het besloten deel van de website.

Trimbos LVPOHGGZ Powerpoint (09/2015)


Verslag bijeenkomst 6 november 2015

Op vrijdag 6 november heeft de bijeenkomst ‘POH-GGZ: De tussenstand’ plaatsgevonden. ´s Morgens zijn de regionale contactpersonen van de LV POH-GGZ, adviseurs van de ROS’sen en andere regionale betrokkenen bij het beleid omtrent de POH-GGZ bijeen geweest. Er is veel nieuws uit de regio´s uitgewisseld en opnieuw vielen de grote regionale verschillen op in hoe de zaken voor de POH-GGZ geregeld zijn. Sommige regio´s kennen een goed werkende infrastructuur van POH-GGZ, die in platforms bijeen komen en intervisie en nascholing gezamenlijk kunnen volgen, andere regio´s werken meer als los zand. Daar hangt het af van de individuele POH-GGZ of er plaatselijk sprake is van gezamenlijke intervisie of deskundigheidbevordering.

´s Middags was er een denktankbijeenkomst met de meest actieve leden van de LV POH-GGZ. Daar is uitgebreid besproken hoe de kwaliteit van de POH-GGZ beter voor het voetlicht kan komen. Wat onze ervaringen en standpunten in de diverse kwaliteitswerkgroepen zijn, hoe om te gaan met het verschil tussen de oudere, ervaren POH-GGZ en de jongere POH´s-GGZ die in de huisartsenpraktijk worden ondergedompeld met niet veel mogelijkheden op collegiale uitwisseling en ondersteuning in dit toch solistische werk. Hoe kunnen we met name onze jongere collega´s ondersteunen? Des te belangrijker is de eerdergenoemde kwaliteitsnotitie waarin we ons uitspreken voor goede stageplaatsen met stagebegeleiding en daarna bij de start mentorship (supervisie) gedurende de eerste drie jaar dat je als POH-GGZ werkt. Dat is onze zorg voor kwaliteit!

Het was heel geanimeerd en inspirerend om met elkaar te spreken over ieders ervarings- en belevingswereld van ons werk als POH-GGZ. Eén duidelijk signaal vanuit de aanwezigen gedurende deze hele dag was hoe belangrijk het is om de tijd te hebben en te nemen voor dit soort praktijkoverstijgende activiteiten.

20151116nieuwsbrief maaiveld
De LV POH-GGZ steekt zijn kop boven het maaiveld uit; dat brengt heel wat reacties teweeg!

De PowerPoint presentatie van deze bijeenkomst is te vinden op het besloten deel van de website.

Presentatie Regionalisering (06/11/2015)


Inloggen op de besloten website voor leden

We krijgen regelmatig vragen over het inloggen op de besloten website voor leden. Voor het downloaden van presentaties, bepaalde formulieren, ALV-verslagen of het bekijken van uw persoonlijke profiel, moet u namelijk ingelogd zijn als geregistreerde gebruiker op onze website. Zodra u ingelogd bent, ziet u extra documenten onder het kopje ‘Vereniging’ verschijnen.

Als u inlogt op de website, komt u eerst op uw profielpagina, waar o.a. het lidmaatschapsnummer niet kan missen. Uw gebruikersnaam is gelijk aan het e-mailadres waarmee u zich heeft ingeschreven.

Met behulp van de onderstaande link kunt u uw persoonlijke wachtwoord instellen, waarna u toegang heeft tot het besloten deel van de website. Voor opvragen van uw persoonlijke wachtwoord: klik hier.

Bij vragen met betrekking tot de website, kunt u altijd contact opnemen met de webdesigner.


Onderzoek Universiteit Tilburg

Opnieuw gezocht: praktijkondersteuners huisartsen GGZ die contact hebben met patiënten die zich vanwege psychische problemen hebben ziek gemeld

Ziet u regelmatig mensen in uw praktijk die zich wegens psychische problemen ziek melden? En zou u ook graag willen dat deze mensen sneller weer herstellen? Uit onderzoek blijkt dat zelfs bij lichtere psychische problematiek zoals overspannenheid mensen gemiddeld langer dan 100 dagen thuis zitten.

In een recent gestart onderzoek aan Tilburg University onderzoeken we wat mensen die zich ziek melden wegens psychische problemen zelf als belemmerende en bevorderende factoren zien voor herstel en werkhervatting. Uiteindelijk zijn zij zelf sleutelfiguren in het herstelproces en de kennis die dit onderzoek oplevert kan op termijn bijdragen aan een betere begeleiding voor deze groep. Voor dit onderzoek zoeken we daarom een grote groep mensen die nog maar net ziek gemeld zijn wegens psychische problemen (maximaal 6 weken) die we kunnen uitnodigen voor een interview. Wij vragen of u met ons wilt samenwerken zodat de zorg voor patiënten met psychische problemen kan worden verbeterd. Dit kunt u doen door uw patiënten informatie over het onderzoek mee te geven. Deze informatie kunnen wij geprint aanleveren, maar u kunt deze ook vinden via de volgende link.

Patiënten kunnen zich via deze link ook aanmelden of, als uw patiënt dat prettiger vindt, kunt u dat doen, uiteraard in overleg met de patiënt. Belangrijk is dat wij op zoek zijn naar mensen die nog maar kort van het werk verzuimen, dat wil zeggen maximaal 6 weken.

Als u mee wilt doen aan het onderzoek dan zou het fijn zijn als u dat wilt laten weten via email. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en indien gewenst de informatiefolders voor de patiënten op uw praktijk bezorgen. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op deze website.


Werkgevers en werknemers stemmen in met nieuwe CAO Huisartsenzorg

Werkgevers en werknemers hebben ingestemd met de nieuwe CAO Huisartsenzorg. Dankzij het akkoord van de leden van de LHV, InEen, NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO is de nieuwe cao nu definitief. Hij gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2015 en loopt tot 1 maart 2017. Aan de uiteindelijke cao-teksten wordt nu gewerkt. Zodra deze gereed zijn, worden ze op de LHV-site en op onze website gepubliceerd.

Lees meer


Meewerken aan Congres georganiseerd door PsyHAG?

Vind je het leuk om mee te werken aan een congres voor huisartsen en POH-GGZ? De Kaderhuisarten GGZ (PsyHAG) zoeken nog POH’s-GGZ (op persoonlijke titel) voor in hun congrescommissie. Meer informatie bij de congresvoorzitter Maarten Jacobs.


Oproep voor nieuwe bestuursleden en actievelingen

We zoeken nog actieve leden voor het algemeen bestuur van de LV POH-GGZ die zo mogelijk toe kunnen treden tot het dagelijks bestuur. Ook andere actieve leden die taken en klussen willen verrichten zijn van harte welkom.

Meer concreet: we zoeken nog een lid voor de kascommissie voor 2016.

Tijdens de ALV van dit jaar is er onder de aanwezige leden een oproep gedaan om zich beschikbaar te stellen voor de kascommissie controle in 2016 over het boekjaar 2015. Er heeft iemand aangegeven dit op zich te willen nemen (naast het lid dat dit in het voorgaande jaar ook heeft uitgevoerd). Helaas is hier van geen notitie gemaakt waardoor wij als bestuur niet meer kunnen terugvinden wie zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Daarom willen we via deze weg nogmaals jullie aandacht hiervoor.

Wie is bereid om volgend jaar, samen met een ander lid van de vereniging, deze taak op zich te nemen? Dit is een activiteit die slechts een paar maal per jaar enige tijd kost. We zien jullie reactie graag tegemoet via mail.


Nederland zoekt 600 huisartsondersteuners

600 tweedelijns zorgprofessionals naar eerstelijnszorg

Op 14 oktober is de zoektocht gestart naar 600 ervaren zorgprofessionals die een overstap willen maken naar de huisartsenzorg. Zoals naar een huisartsenpraktijk of een gezondheidscentrum, een huisartsenpost, zorggroep of eerstelijns diagnostisch centrum. Steeds meer taken verschuiven van de tweedelijnszorg naar de huisartsenzorg waardoor behoefte is aan meer medewerkers in ondersteunende functies, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners somatiek en GGZ. Ook medewerkers uit welzijn kunnen zich laten omscholen. De huisartsenzorg is dynamisch om in te werken en kent een grote verscheidenheid aan zorgvragen. Wie dat aantrekkelijk vindt en wil overstappen, moet uiterlijk 30 september 2016 met een opleiding starten en komt dan in aanmerking voor een tegemoetkoming van 800 euro in de opleidingskosten. De campagne is een initiatief van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) en een belangrijk onderdeel van het Sectorplan Huisartsenzorg.

600 tweedelijns zorgprofessionals naar eerstelijnszorg

De campagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’ haakt in op de loopbaankansen die de taakverbreding van de eerstelijnszorg biedt aan ervaren professionals uit vooral de zorg. In de huisartsenzorg is sprake van personele groei, terwijl in andere zorgbranches juist sprake is van personele krimp. Daarom maakt de SSFH zich sterk voor het werven van 600 zorgprofessionals uit andere branches. Het gaat om 150 doktersassistenten, 200 praktijkondersteuners somatiek en 250 praktijkondersteuners GGZ. De 600 professionals moeten zich omscholen en bijscholen zodat ze kunnen instromen in de huisartsenzorg. Een stageplek is in principe een voorwaarde om aan een opleiding te kunnen beginnen. Tot de doelgroep behoren onder meer verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkers.

Diversiteit van werk en patiënten

In de arbeidsmarktcampagne staat de diversiteit van het werk centraal. “Van de eerstelijnszorg maakt veelal een zeer diverse patiëntengroep gebruik. Medewerkers hebben daarom te maken met een grote verscheidenheid aan zorgvragen en veel verantwoordelijkheid. Geen dag is dezelfde.”, legt Leon Vincken, voorzitter SSFH uit. “Van baby’s en kinderen tot senioren en alles wat hier tussen zit, komt in de praktijken. Vandaar dat het campagnebeeld de diverse patiëntengroepen en de verscheidenheid aan zorgvragen kenmerkt.”

Centrale punt van de campagne is de website www.zorgkansen.nl. met informatie en inspiratie over het werken in de huisartsenzorg. Van een overzicht van te volgen opleidingen en films over zorgprofessionals die al zijn overgestapt, tot informatie over hoe je zelf overstappen kunt. Een opleidingsinstituut in de regio neemt contact op zodra iemand laat weten de overstap te willen maken. De campagne is ook te volgen via een maandelijkse nieuwsbrief en via Twitter en Facebook.

Stageplaatsen

Stageplaatsen zijn cruciaal om de opleiding met succes te kunnen afronden. SSFH heeft dan ook de werkgevers opgeroepen deze beschikbaar te stellen.

Over de SSFH

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg), en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. www.ssfh.nl

De SSFH ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid in de branche huisartsenzorg. Daarmee wil de SSFH een betere aansluiting tussen de opleiding en beroepspraktijk bewerkstelligen.

Het bestuur van de LV POH-GGZ is om advies gevraagd in dit project. Mede op basis van onze kwaliteitsnotitie hebben we dit uitgebreid kunnen geven. De verdere samenwerking met de (partners van de) SSFH wordt in 2016 nader vormgegeven.


Tot slot

Als afsluiting nog enige inspiratie als het gaat om persoonsgerichte zorg, een video op YouTube. Voor verdere inspiratie blijf het onderdeel ‘Meedoen?’ op de website van de LV POH-GGZ in de gaten houden.

Een hartelijke groet van het bestuur van de LV POH-GGZ,

Leonore Nicolaï, Fanny Schilderinck, Jan Seeleman, Esther Kersbergen, Christa Logman en Mariëlle van der Landen