POH-GGZ

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2014


Van de voorzitter

Door Leonore Nicolaï

Beste collega POH´s -GGZ!

De zomervakantie is voor de meesten van ons alweer voorbij. Het was een mooie zomer, maar ook een ongelooflijk treurige zomer. De vliegramp staat gegrift in ons collectief geheugen. Vanuit ons werk maken we dagelijks mee wat een groot verdriet en pijn al die doden ´levenslang´ bij hun nabestaanden kunnen veroorzaken.

Nu het mooie weer verleden tijd lijkt en we niet langer in de tuin van de avondzon kunnen genieten, is het moment aangebroken om achter de PC te duiken en d.m.v. deze nieuwsbrief met jullie te delen wat ons als LV POH-GGZ de komende tijd te wachten staat.

Na de ALV op 19 juni leek er eerst wat rust te zijn neergedaald op ons als bestuursleden.
We hebben op de ALV met elkaar een goed gevulde agenda doorgesproken, dat wel, maar vooral een agenda voor ná de vakantieperiode. Dan zouden we ons gaan richten op regionalisering, op accreditatie, op BIG, en op het vervolgonderzoek van Mariska van Es.

De werkelijkheid heeft ons echter snel ingehaald. Elke dag komen er leden bij. Zeer fijn! Maar dat vergt dus wel de nodige administratieve handelingen. En ook stromen er elke dag vele verzoeken binnen die om een reactie vragen. Om deel te nemen aan werkgroepen, mee te schrijven aan boeken, te spreken op congressen, mee te doen in onderzoeken, projectvoorstellen te onderschrijven als LV POH-GGZ, kennis te maken met aanverwante beroepsverenigingen, samenwerking te realiseren, scholing te verzorgen op diverse bijeenkomsten, om te adviseren over kwaliteitsstandaarden en ga zo maar door.

Aangezien ons credo voor de oprichting van de LV POH-GGZ was… ‘Niet over ons zonder ons!´ zijn we blij met deze blijken van erkenning. We streven ernaar iedereen te beantwoorden en recht te doen. Keerzijde is echter dat onze eigen agendapunten ondergesneeuwd dreigen te raken.

Veruit onze grootste aandacht gaat momenteel uit naar de inschaling van de functie POH- GGZ, de zogenaamde functiewaardering. Deze komt tot stand aan de CAO-onderhandelingstafel. Tweede punt van aandacht is het nieuwe functieprofiel. Twee zaken die tot nu toe volledig ´zonder ons´ tot stand zijn gekomen. De voorstellen zoals ze er nu liggen (vanuit de LHV) vertonen flinke gebreken. De deskundigheid, kwaliteit, vaardigheden en zelfstandigheid in de functie van de POH-GGZ is onzichtbaar. Er wordt gedacht dat we niet anders werken dan vanuit een vastgesteld kader dat door de huisarts wordt gegeven en evenzo dat de huisarts ons onderricht in welke stappen, hoe, wanneer te zetten. Hoe anders is de realiteit. Alsof we patiënt na patiënt een protocol hanteren, beslisbomen voor wie, wat, waar kan halen voor zijn of haar (enkelvoudige) psychische probleem.

Ook hier haalt de werkelijkheid ons in. En die is een stuk complexer, net als de meeste problemen die aan ons dagelijks worden gepresenteerd.

Een hele uitdaging is het, om als tegengas hiertegen, de juiste formuleringen en argumenten te ontwikkelen en te bedenken. Ieders bijdrage is de komende weken hierin welkom.

Verder verschijnt binnenkort het artikel over het onderzoek ´De POH-GGZ in de praktijk´ in het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning.

Kort samengevat is de conclusie van ‘De POH-GGZ in de praktijk’: Onderbetaald, teveel patiënten, te weinig tijd per patiënt…

Daar hebben we het als Vereniging de komende maanden druk mee!


Inspirerende eerste ledenvergadering

Op 19 juni j.l. vond de eerste algemene ledenvergadering van onze Vereniging plaats. Het werd een inspirerende bijeenkomst. Er waren ongeveer 70 leden aanwezig.
De sfeer was open, enthousiast en betrokken. Veel collega’s genoten van de onderlinge ontmoetingen tijdens het inloopbuffet.

We begonnen met de terugblik: ‘Een jaar na dato’, door secretaris Jan Seeleman. Sinds de oprichting van de Vereniging, maart 2013, zijn we uitgegroeid van 90 naar meer dan 350 leden. Dagelijks melden zich nieuwe leden aan!
En wat is er al veel gebeurd: vele contacten met betrokken partijen zijn gelegd, er is een goed werkende Linkedin groep, de website is vernieuwd en wordt zeer goed bezocht en er is een administratiesysteem ontwikkeld. Zomaar een greep uit de vele activiteiten.

Eén ding is zeker: de LV POH-GGZ, daar kan niemand meer omheen!

Geïnspireerd door de uitleg over en toelichting op Accreditatie en BIG, zijn er voor deze belangrijke onderwerpen werkgroepen met leden gevormd. N.a.v. de presentatie van de begroting is de Kascommissie voor dit jaar vastgesteld.
De voorlopige uitkomsten van het inventarisatieonderzoek onder onze leden m.b.t. de functie POH-GGZ waren verrassend! De interpretaties hiervan en de verdere voortgang zullen in latere berichten of artikelen gepubliceerd worden. Er is vanuit de leden een onderzoeksgroep samengesteld o.l.v. Mariska van Es, een zeer betrokken lid met onderzoekskwaliteiten en ervaring op dit gebied.

De leden hebben aangegeven betrokken te willen blijven bij de ontwikkeling van het functieprofiel POH-GGZ. Door een werkgroep bestaande uit de LHV, PsyHAG en de Samenwerkende Hogescholen is er echter al een nieuw competentie- en functieprofiel beschreven, zonder de uitvoerenden van de functie hierin mee te nemen. Het bestuur van de LV POH-GGZ betreurt dat. Het nieuwe competentie- en functieprofiel is ter consultatie aan verschillende partijen voorgelegd. Het bestuur heeft haar reactie hierop met de leden gedeeld en aan de hand van stellingen met hen hierover gediscussieerd.

Een eerste stap tot de regionalisering van de LV POH-GGZ is tijdens deze vergadering gezet. Er hebben zich diverse regioleiders aangemeld die zich als voortrekker in de regio, in samenwerking met de ROS, gaan inzetten om de doelen van de Vereniging zoveel mogelijk te realiseren. Op 25 september a.s. zal met hen, vertegenwoordigers van de ROS’en en het bestuur voor het eerst met elkaar gesproken worden hoe de regionalisering vorm te gaan geven.
De uitkomsten van de ALV zijn in een verslag aan de leden gepresenteerd.

Werkgroepen LV POH-GGZ

Werkgroepen die tijdens de ALV samengesteld zijn:

  • Onderzoek o.l.v. Mariska van Es
  • Accreditatie o.l.v. Leonore Nicolaï
  • BIG-registratie o.l.v. John Pot
  • Kascommissie 2014 en 2015

Andere groepen waarbij actieve leden betrokken zijn:

  • Docentenpool
  • Tijdschrift voor Praktijkondersteuning (NHG)
  • Regionale voortrekkers

Wanneer de besloten omgeving voor leden op de website ontwikkeld is, dan zullen de werkgroepen hierop gepresenteerd worden. Binnenkort hopen we jullie een e-mail te sturen met de gebruikersnaam en inlogcode voor deze besloten omgeving op de website.

De leden die zich opgegeven hebben voor een werkgroep ontvangen t.z.t. persoonlijk bericht over de verder te nemen stappen.


Om vast te noteren in de agenda

Symposium samen met de PsyHag

Het bestuur van de LV POH-GGZ bereidt samen met het bestuur van de PsyHag (kaderhuisartsen GGZ) en het NHG een symposium voor. Alle huisartsen en POH’s- GGZ zullen hiervoor uitgenodigd worden. Het symposium vindt plaats op 22 januari 2015.

Themamiddag

Er ligt een plan om later dit jaar een themamiddag voor alle leden van de Vereniging te organiseren.


Regionalisering

Op 25 september vindt er van 10.00uur-14.00uur een bijeenkomst plaats op locatie Zon en Schild te Amersfoort (gebouw de Veste).
Deze is bestemd voor de trekkers van de regio vanuit de LV POH-GGZ, vertegenwoordigers van de ROS en het bestuur. De regioleiders ontvangen hierover apart bericht.
Mocht je je alsnog willen aanmelden voor deze prachtige voortrekkersrol dan kan dat via .


Boekrecensie

Door Liesbeth Mok (lid van onze Vereniging)

Boekrecensie n.a.v. het symposium van 14 november 2013

Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk

Uit het boek van Corrie Baas komt een schat aan ervaring naar voren. Baas is opgeleid tot psychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker. Aan de hand van zestien goed leesbare casusbesprekingen geeft de lezer een beeld van de verscheidenheid aan gepresenteerde klachten op het spreekuur van de POH-GGZ. Hierbij benoemt Baas de door haar gehanteerde gesprekstechnieken en interventiemethoden van de specifieke behandeling. Het boek is onderverdeeld in de delen Psychosociale hulpverlening in de praktijk van huisartsen en Werkmethoden.

Voor de POH-GGZ die zelf in de praktijk werkt, zullen de gevalsbeschrijvingen veel herkenning oproepen. De vraag is wat deze herkenning toevoegt aan de beroepspraktijk van de POH-GGZ. De cases hebben geen titel die verwijst naar thema of klacht. Dit maakt het voor de gebruiker lastig om een hoofdstuk te herkennen als je bijvoorbeeld zelf een cliënt of patiënt ziet met een bepaalde klacht of thematiek als angst, depressie, overbelasting, rouw of spanning en waarover je dit boek wilt naslaan. Daarnaast ontbreken er nogal wat onderwerpen waarmee de POH-GGZ zich regelmatig geconfronteerd ziet, zoals (dreigende) suïcidaliteit, SOLK of verslaving.

In het deel van de Werkmethoden staan een twaalftal methoden genoemd waaruit Baas regelmatig put. het boek is een beknopte literatuurlijst opgenomen die soms wat achterhaald overkomt. De opgenomen screeningslijsten zijn goed, al wekt het verbazing dat de 4-DKL ontbreekt. Veel huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ hanteren deze gevalideerde lijst om aan het begin van een hulpverleningscontact zicht te krijgen op de klachten.

Wat de POH-GGZ zal missen bij het lezen, is het meest specifieke aan de functie van de POH- GGZ: de samenwerking met andere disciplines binnen of buiten de huisartsenpraktijk. Het boek is geschikt voor de lezer of student die zich een beeld wil vormen hoe psychosociaal werk in zijn algemeenheid er uit ziet. Voor de huisarts geeft het een inkijkje in de spreekkamer van de POH GGZ, maar het is geen weerspiegeling van de taken van de POH-GGZ binnen een team in de huisartsenpraktijk.

Hoewel uitgegeven in 2013 neemt het geen voorschot op de veranderingen in de GGZ, waarvan toen de (inmiddels waar gebleken) verwachting dat er een toestroom vanuit de voorheen tweedelijn, nu GS GGZ naar de huisartsenpraktijk komt. Dit maakt dat het boek – ondanks de rijkdom aan casuïstiek – een jaar na dato wat gedateerd overkomt.

Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk, Een leidraad voor elke hulpverlener in de wijk en zorg; Corrie Baas, uitgeverij SWP, 2013,189 pp. € 24,95. ISBN 978 90 8850 407 5.

Boekrecensie

Door Liesbeth Mok (lid van onze Vereniging)

Boekrecensie n.a.v. het symposium van 14 november 2013

Negatief zelfbeeld in het kwadraat

Het ging altijd goed met meneer X. Hij was een hardwerkende man, had alles over voor zijn vrouw en kinderen en had nooit tijd voor zichzelf omdat hij altijd klaar stond voor iedereen. Totdat het lijntje brak. Hij zat als een ineengedoken vogeltje op het spreekuur en zei: “Als ik niet voor anderen kan zorgen, ben ik niemand. Ik ben doodsbang”. Meneer X is een voorbeeld van iemand met een laag zelfbeeld. Zijn klachten nemen toe op het ogenblik dat zijn coping strategieën niet meer werkten.

Manja de Neef geeft een stap-voor-stap beschrijving om de motivatie te mobiliseren die nodig is voordat je kunt beginnen met het veranderen van een negatief zelfbeeld. Het is een ingewikkeld proces dat diep wortelt in de gedachte, het gevoel en het gedrag van de cliënt of patiënt. Het boek is realistisch geschreven, biedt hulp bij het maken van de afweging om al dan niet te beginnen en spiegelt het vooral niet eenvoudiger voor dan het is. De auteur beschrijft heel precies het proces. Die details zijn nodig om elke millimeter van het negatieve zelfbeeld in beeld te brengen. Het is alsof een therapeut praat tegen de lezer. In Amerikaanse boeken is de toon dan al snel opgeblazen, maar dat is bij deze uitgave niet het geval. Het is een toegankelijk boek over een ingewikkelde materie. Bij de opdracht staat de duur van de tijdsinvestering, waardoor het lijkt op een studie van een half jaar. Zonder het zo bij naam te noemen, wordt aandacht geschonken aan de innerlijke criticus, de (sub)assertiviteit, het perfectionisme en de terugvalpreventie. Er staan tips is hoe je je het veranderproces kunt laten ondersteunen: door een maatje of door het vinden van een cognitief –gedragstherapeut. Als de lezer voor een maatje kiest, staan er adviezen in voor de begeleider. De POH GGZ kan ondersteuning bieden door aanvullende psycho-educatie te geven over de RET en oefenschema’s mee te geven. Dit maakt het boek geschikt voor de POH GGZ die met kennis van CGT blended care kan aanbieden. Wanneer de behandeling stagneert, kan verwezen worden voor verdergaande psychotherapie.
Voor wie de voorkeur geeft aan e-learning boven een analoog boek, is er via de uitgeverij een digitale versie verkrijgbaar.

Negatief zelfbeeld, hulpboek; Manja de Neef, uitgeverij Boom, 2014, 220 pp. € 24,50. ISBN 9789 0850 6964 5. Digitale versie € 35,00.


Overzicht activiteiten van het bestuur

4 maart 2014
Voorbereiding Symposium

10 maart 2014
Overleg met resp. VU en HBO psychologie

28 maart 2014
Overleg met tijdschrift voor Praktijkondersteuning (NHG)

17 april 2014
Vergadering DB

24 april 2014
Voorbereiding Symposium

5 mei 2014
Bestuursdag in Amersfoort

7 mei 2014
Vergadering DB

8 mei 2014
Voorbereiding Symposium

24 mei 2014
Bestuursdag in Rotterdam

4 juni 2014
Vergadering DB

10 juni 2014
Voorbereiding Symposium

13 juni 2014
Vergadering DB

19 juni 2014
ALV in Amersfoort

16 juli 2014
Vergadering DB

21 augustus 2014
Overleg voor Tijdschrift voor Praktijkondersteuning (NHG)

4 september 2014
Voorbereiding Symposium

10 september 2014
Congres Destigmatisering

13 september 2014
Voorbereiding Functiewaardering/inschaling CAO

13 & 20 september 2014
Bijdrage studiedag voor doktersassistenten

25 september 2014
Vergadering DB/regioleiders/ROS

25 september 2014
Vergadering DB met LHV

17 oktober 2014
Vergadering DB

31 oktober 2014
Bijdrage jaarcongres Praktijkondersteuning

29 november 2014
Bestuursdag in Amersfoort

14 januari 2015
Vergadering DB


Meedoen?

13 september, 9 & 30 oktober, 27 november
NHG Leergang Zelfmanagement

13 november
StiP-dag Psychische problemen voor huisarts en POH-GGZ (NHG)

27 november
StiP-dag Psychische problemen voor huisarts POH-GGZ (NHG)