POH-GGZ

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2016


Van de voorzitter

Zo vlak voor de zomervakantie is het altijd een mooi moment voor bezinning.
Wat is de revue gepasseerd en wat staat ons te wachten? We hebben niet stil gezeten.
Tijdens de ALV van 11 maart jl. werd officieel bekend gemaakt dat Leonore Nicolaï was afgetreden als voorzitter en maakte Fanny Schilderinck bekend dat zij haar rol als penningmeester beëindigde en tot 30 september als algemeen bestuurslid zou aanblijven. Dit vereiste een bezinning op welke wijze de vrijgekomen posities en bijbehorende taken vervuld zouden gaan worden. Daarop besloot o.g. de rol van voorzitter a.i. op zich te nemen en was Christa Logman bereid om de taak van penningmeester tijdelijk op zich te nemen. Mariëlle van der Landen ging zich nog meer leggen op PR-taken en last but not least (!) onze Esther Kersbergen bleef haar taken als secretaris voortzetten, wat zij nog immer met grote vaardigheid en enthousiasme doet! Inmiddels hebben verschillende kandidaten gesolliciteerd voor bestuurstaken en heeft het bestuur besloten om half augustus met drie van hen in gesprek te gaan. We hopen de nieuwe kandidaten op de ALV van 30 september aan u voor te stellen. U kunt dan uw stem uitbrengen. Ook op andere terreinen binnen de LV POH-GGZ zetten de ontwikkelingen zich voort en leest u in deze nieuwsbrief de laatste trends.

Jan Seeleman, Voorzitter LV POH-GGZ


Nieuws Commissie Accreditatie en Kwaliteit POH-GGZ (CKAP)

Namens het bestuur

De Commissie Kwaliteit en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) heeft het na een lange periode van intensieve voorbereiding voor elkaar gekregen dat het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ vanaf 1 juni 2016 is opengesteld voor registratie!
Hiermee stellen wij als vereniging onze eigen kwaliteitscriteria en tevens voorkomen wij hiermee dat andere partijen ons naar eigen inzicht en willekeur criteria opleggen. Een grote stap om de kwaliteit van de functie POH-GGZ te bevorderen en te borgen. Daarmee een belangrijke bijdrage leverend aan de professionalisering van de Praktijkondersteuner GGZ. Het register maakt de kwaliteit van de POH-GGZ transparant en toetsbaar. Dit past naadloos in een belangrijk doel van de LV POH-GGZ, namelijk om op langere termijn als beroep erkend te worden. Dit is voorwaar een enorme prestatie!

Namens de CKAP

Zoals beschreven, is het kwaliteitsregister opengesteld voor registratie. Wij zijn ontzettend trots dat het gelukt is om dit bereiken! In juni heeft de CKAP al 40 aanmeldingen mogen ontvangen en komen er elke dag nieuwe aanmeldingen bij. Het is ons streven om iedereen binnen zes weken een antwoord te geven. Een toelating, afwijzing of een contact met de toetsingscommissie wordt als bericht vermeld via PE-online en dit krijgen leden binnen op hun mailadres. Als commissie kijken wij secuur met elkaar naar de dossiers. Bij vragen mailen wij de desbetreffende persoon. Voor vragen kunt u ons mailen via PE-online of via ons mailadres. Wij hopen op veel registraties de aankomende periode. Na toelating is het mogelijk om uw PE-activiteiten te uploaden. In uw persoonlijk dossier krijgt u een prachtig overzicht van al uw nascholingen, beroepsgebonden activiteiten en intervisie. Na vijf jaar vindt de herregistratie plaats.
Ook zijn wij nog steeds actief met onze accreditatiefunctie. Aanbieders van nascholingen weten ons steeds beter te vinden. Verschillende organisaties hebben meerdere cursussen die zij per jaar aanbieden. Hiervoor hebben wij de functie instellingsaccreditatie ingesteld. Dit houdt in dat wij instellingen het vertrouwen geven hun eigen nascholingen te accrediteren (zie hiervoor het reglement op onze website). Vanuit de CKAP is Leo Dietvorst de contactpersoon. Voor vragen hierover kunt u ons per mail bereiken.
Het is een bewogen half jaar geweest waarin wij veel hebben bereikt. Het is nu tijd voor wat rust, hiervoor hebben wij een zomerreces ingeschakeld van begin juli tot half augustus. Het beantwoorden van uw vragen kan daarom even op zich laten wachten.
Al deze ontwikkelingen brengen ook veel werk met zich mee, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe gemotiveerde commissieleden. Wanneer het waarborgen van kwaliteit, samenwerken in een commissie, bezoeken van nascholingen, schrijven van stukken, discussiëren, beoordelen van nascholingen en dossiers, deelname aan vergaderingen op structurele basis met een enthousiaste club collega’s u iets lijkt, mail ons.
Voor iedereen een heerlijke, ontspannen zomerperiode toegewenst vanuit de CKAP.


Nieuws Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De commissie Wetenschappelijk (CWO) geeft steun en advies rondom wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen aan eigen leden, maar ook aan zogenaamde ‘derde partijen’, zoals bijvoorbeeld het NIVEL, Trimbos of Universiteiten.
Om voor deze derde partijen in de toekomst de aanvragen voor steun en advies te stroomlijnen, heeft de CWO twee reglementen opgesteld. Deze reglementen zijn inmiddels op onze website te vinden.

Goed nieuws!

In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat de CWO namens de LV mede-aanvrager is voor het onderzoek naar het effect van de inzet van de POH-GGZ. Het onderzoek evalueert de organisatie en uitvoering van de functie in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: hoeveel en welke patiënten ziet een POH-GGZ gemiddeld? Voor welke klachten? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? Hoe ervaren patiënten deze hulp? Wat zijn factoren die de inzet van de POH-GGZ tot een succes maken? Het is een groot, landelijk onderzoek waaraan meer dan 40 huisartsenpraktijken gaan participeren. Het project heeft een looptijd van twee jaar. Inmiddels hebben we gehoord dat dit onderzoek doorgang kan gaan vinden en daar zijn wij zeer verheugd over! Om te waarborgen dat ook POH’s-GGZ die in loondienst zijn of als ZZP werken meegenomen worden in het onderzoek, heeft de CWO tijdens de ALV juist deze groep POH’s-GGZ opgeroepen zich te melden en mee te doen in het onderzoek. Wilt u dat alsnog doen of wilt u meer informatie over dit onderzoek, mail ons.


Nieuws commissie POH-GGZ ZZP

Een overeenkomst die de VAR-verklaring vervangt

(Nieuws voor de POH-GGZ ZZP zonder Big-registratie: “de groep”)
De voormalige de VAR-verklaring zullen wij voortaan Modelovereenkomst noemen voor de POH-GGZ zonder BIG-registratie. Middels het achtergronddocument NHG-Praktijkwijzer Kwaliteit & Veiligheid, bevoegd- en bekwaamheid van medewerkers in de huisartsenpraktijk, kon worden aangedragen dat de huisarts zijn BIG-bevoegdheden mag delegeren aan een POH-GGZ als hij/zij vindt dat deze bekwaam is. Als hij/zij dit onderschrijft dan mag de POH-GGZ met de cliënt aan het werk. De POH-GGZ dient eraan te werken dat hij/zij bekwaam blijft en heeft in alles een eigen verantwoordelijkheid. BDO ondersteunt de groep hierin via de LHV en heeft een offerte gemaakt voor de verdere afhandeling ervan met deze insteek. De opdracht is door “de groep” aan BDO gegeven en inmiddels ligt het concept bij de Belastingdienst.

Vrijstelling BTW

Helaas slecht nieuws. Het kan wel tot maart 2017 duren voordat er een uitspraak komt van de Belastingdienst. Dat is dan binnen de wettelijke termijn van 1 jaar. Dit is tegen de verwachting in dat het ergens in september 2016 zou kunnen plaatsvinden.
Wat ons nu belemmert is het plots wegvallen van de kennisgroep specialisten van de Belastingdienst. Zij hadden dit snel kunnen afhandelen gezien hun ervaring in soortgelijke gevallen. Tevens zijn er meer aanvragen voor Btw-vrijstelling dan gebruikelijk bijgekomen en is de stapel zo groot in Amsterdam, waar onze pilot voorligt, dat de dienstdoende inspecteur voorrang geeft aan de eenvoudigste aanvragen. En in die categorie valt “de groep” niet.
Een lichtpunt kan zijn, indien de modelovereenkomst beschikbaar is, dat deze wel eens vereenvoudigend en daarmee versnellend de afhandeling kan beïnvloeden.
Een bijeenkomst met “de groep” is gepland op donderdag 15 september 2016.

Invoering van de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (WKKGZ)

(Nieuws voor alle POH-GGZ ZZP)
Daaraan dient de POH-GGZ op termijn te voldoen. Zo staat het immers ook in het concept modelovereenkomst. VWS, LHV, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars zijn daar hard mee aan de slag. Voor 1 januari 2017 dient het allemaal geregeld te zijn, ook voor alle POH’s-GGZ.
Aspecten o.a.:

 1. Cliënten dienen aan 1 loket hun klacht kenbaar te kunnen maken bij een door de VWS erkende geschillencommissie, deze zijn er nog niet.
 2. Een pakket van eisen voor deze commissies wordt opgesteld.
 3. Fiscale- juridische zaken dienen geregeld te worden.

De genoemde partijen werken er hard aan. Advies aan alle POH’s-GGZ vanuit enkele bovengenoemde partijen: wacht tot oktober 2016 tot er meer duidelijk is. Er is voortschrijdend inzicht nodig…

Hans Zwaal, commissie POH-GGZ ZZP
Ronald Huiskens, commissie POH-GGZ ZZP


Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en de LV POH-GGZ

Sinds het begin van dit jaar zijn we als LV POH-GGZ toegetreden tot de Agendaraad van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Wat is dit nu eigenlijk voor orgaan?

In het Bestuurlijk Akkoord, dat in 2013 werd gesloten, is afgesproken dat een groot aantal landelijke GGZ partijen, zoals het GGz Nederland, NHG, V&VN, InEen, LP GGz ( = landelijk cliëntenplatform), Zorgverzekeraars Nederland, NVvP, NIP en NVVP, een ambitieus kwaliteitsprogramma opstellen voor de ontwikkeling van behandelrichtlijnen en bijbehorende instrumenten, zoals zorgpaden, zorgstandaarden en generieke modules, ROM-vragenlijsten en kwaliteitsindicatoren. Samengevat: in kwaliteitsstandaarden beschrijven wat goede zorg is vanuit het perspectief van de cliënt. Vanuit een zorgvraag worden in de kwaliteitsstandaard alle elementen van het zorgproces omschreven, zoals de indicatiestelling, de inhoud en organisatie van de zorg en de gevolgen van de behandeling in het dagelijks leven van de cliënt. Aan elke kwaliteitsstandaard worden bijpassende meetinstrumenten toegevoegd.
Het doel van dit alles: verbetering van de kwaliteit van de zorg tegen beheersbare kosten.

In de Agendaraad zijn een reeks van landelijke GGZ partijen vertegenwoordigd. Hier wordt in belangrijke mate beleid gemaakt en bepaald met betrekking tot het ontwikkelen qua vorm en inhoud van genoemd kwaliteitsprogramma.
Als LV POH-GGZ worden we regelmatig en soms ook met grote nadruk uitgenodigd om zitting te nemen in landelijke werkgroepen, klankbordgroepen en adviesgroepen voor het inhoudelijk en formeel ontwikkelen van landelijk geldende zorgstandaarden en richtlijnen en /of het becommentariëren. Zeer intensieve, veeleisende en tijdrovende opdrachten, die tot nu toe vooral door bestuursleden naast hun overige taken en in een aantal gevallen ook door enkele actieve leden werden en nog altijd worden uitgevoerd.

De LV POH-GGZ acht deelname aan deze werkgroepen een speerpunten om drie redenen:

 1. omdat hier in belangrijke mate invloed uitgeoefend kan worden;
 2. omdat dit een podium is om contacten te leggen met andere landelijke partijen;
 3. dit laat zien dat de LV POH-GGZ er is en wat te zeggen heeft!

Het zal duidelijk zijn dat het bestuur niet alle gevraagde plaatsen in werkgroepen kan vervullen en daarom hierbij opnieuw een oproep aan de leden voor een bijdrage.
Via LinkedIn en Facebook kunt u regelmatig onze oproepen tegenkomen. Door deel te nemen hieraan doet u enorm veel kennis op. U komt op podia waar u anders waarschijnlijk nooit zou komen. Het is goed voor uw netwerk. En, niet onbelangrijk, het staat heel goed op uw CV als u kunt aangeven zitting te hebben (gehad) in een landelijke werkgroep voor ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard. Kortom, het verbreedt uw blikveld en het is stimulerend voor uw professionele ontwikkeling.


Save the date!

Algemene Ledenvergadering & Studiemiddag op vrijdag 30 september 2016

Op het terrein van Zon en Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort (‘De Veste’)
Inschrijven kan vanaf 22 augustus 2016 via de agenda.
U ontvangt vier accreditatiepunten door de LV POH-GGZ voor deelname aan deze dag die deels bestaat uit een studiemiddag.

Programma

9.00 – 9.30 uur Inloop met koffie & registratie
9.30 – 9.45 uur Welkom en opening door Mariëlle van der Landen, dagvoorzitter
9.45 – 9.55 uur Afscheid van Fanny Schilderinck, voormalig penningmeester
9.55 – 10.15 uur Voortgang en koers LV POH-GGZ door Jan Seeleman, voorzitter a.i.
10.15 – 10.45 uur Presentatie diverse commissies
10.45 – 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.30 uur Discussie m.b.t. de volgende onderwerpen:

 • Standpunten LV POH-GGZ
 • Mogelijkheden en grenzen van de POH-GGZ

Stemmingen m.b.t. de volgende onderwerpen:

 • Contributie 2017
 • Complete huishoudelijk reglement LV POH-GGZ
 • Nieuwe bestuursleden en dagelijks bestuur
Lunchpauze
13.30 – 16.30 uur Studiemiddag ‘Het systeem: borg voor goede zorg?’

Over systeemgericht werken door de POH-GGZ
door Téo Visser: SPV/Systeemtherapeut, 10 jaar ervaring als POH-GGZ

Op deze studiemiddag zal op een interactieve wijze stil gestaan worden bij het systeemgericht werken door de POH-GGZ. De volgende punten zullen aan de orde komen:

 • Basis uitgangspunten uit het systeem gericht werken
 • Uitgangspunten in de sociale psychiatrie en het sociaal constructivisme
 • Systeem diagnostiek
 • Visie op leren, veranderen en therapie
 • De taal van het lichaam
 • Diverse systeem vaardigheden die gebruikt worden in het systeemgericht werken
 • De (vrije) positie van de hulpverlener

 


Congres ‘De huisarts en POH-GGZ: Samen sterker!’ op 2 februari 2017

in het NBC te Nieuwegein (georganiseerd door NHG en PsyHAG, waarbij ook enkele leden van onze verenging over de inhoud meedenken)
Een gevarieerd, dagvullend programma (vanaf 9.30uur) met o.a. als keynote-speaker psychiater Jim van Os bekend van ‘De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz’.


POH-GGZ goes international!

In mei kwam een delegatie van Moldavische hulpverleners naar Utrecht om een kijkje in de keuken te nemen bij GGZ-instellingen en huisartsenpraktijken. Nederland wordt door hen als een ‘good practice’ gezien. Ingrid Korenromp en Esther Kersbergen hebben op 24 mei namens de LV POH-GGZ bij het NIVEL-instituut een workshop (in het Engels!) gegeven over de dagelijkse praktijk(voering) van de POH-GGZ. Zij hebben onze buitenlandse collega’s het een en ander kunnen vertellen over de opleiding, achtergrond en competenties van de POH-GGZ, op welke wijze probleemverheldering, diagnostiek en verwijzing plaatsvindt, hoe de manier van samenwerking met huisarts en GGZ-professionals vorm kan krijgen, welke vragenlijsten de POH-GGZ gebruikt, enzovoort. Ook hebben zij een aantal casussen besproken. Over de POH-GGZ raak je niet uitgepraat! Bij het beantwoorden van de vragen van de Moldavische professionals werd duidelijk dat zij zeer veel interesse hadden in onze functie en daardoor geïnspireerd raakten. De presentatie werd uiteindelijk met een 9,3 gewaardeerd. Daar zijn we trots op. Ook het NIVEL was erg enthousiast. Wie weet wordt de LV POH-GGZ vaker gevraagd voor presentaties aan groepen hulpverleners uit andere landen!


En verder?

Blijven we in overleg met het NHG, de LHV, PsyHAG en de Hogescholen om vorm te geven aan het ontwikkelen en te komen tot een eenduidig opleidingsbeleid op grond van het functieprofiel 2014. Dit overleg staat nog in de kinderschoenen en er zal nog veel werk moeten worden verzet en inzet geleverd moeten worden om tot tastbare resultaten te komen. Met het NHG, LHV en PSyHAG zijn we aan het verkennen waar de grenzen en de mogelijkheden liggen van het werkterrein/takengebied van de POH-GGZ. Op 30 september kunt u daarover meepraten. Ook zoeken we afstemming met het oog op kwaliteitsbeleid met andere organisaties die POH’s-GGZ in hun bestand hebben, zoals de NVvPO en V&VN. En ondertussen groeit onze vereniging verder en verder. Het ledenaantal loopt inmiddels op naar bijna 600 leden!


Tot slot

We blijven een vereniging volop in beweging. Rustig zal het voorlopig en misschien ook wel nooit worden. En misschien moet dit ook niet. Meestal betekent rust op den duur  indommelen, verstarring, vasthouden wat je hebt en minder scherpte en bereidheid tot verandering. Juist datgene wat we nu zo graag wel willen bij de cliënt, toch?! Dus laten wij zelf het goede voorbeeld geven, midden in een snel veranderende maatschappij en het meest recente nieuws dat uit onderzoek van de LHV blijkt dat, ondanks alle inzet van de POH-GGZ er ook bij de POH-GGZ landelijk breed wachtlijsten aan het ontstaan zijn (zie LHV nieuwsbericht). Wie had dit gedacht? Daarom, beste leden, de maatschappij heeft ons nodig en niet in de laatste plaats de cliënt en daaraan gekoppeld dikwijls ook diens naasten, zo blijkt steeds meer. Dat betekent alle reden om een zelfbewuste houding en de plek die wij verdienen op micro niveau op de werkvloer, samen met de huisarts en andere hulpverleners in het gezondheidscentrum, op meso-niveau met betrekking tot de organisatie waar u als prakondersteuner GGZ werkt en de contacten met andere organisaties in de wijk, maar zeker ook op macro-niveau in overleg, onderhandeling met andere relevante landelijke GGZ partijen, de Zorgverzekeraars en de politiek. Daarvoor zijn en blijven we als bestuur ons met veel inzet en alle mogelijke middelen inzetten!

Een hartelijke groet en een plezierige vakantie toegewenst,

Jan Seeleman
Esther Kersbergen
Fanny Schilderinck
Christa Logman
Mariëlle van der Landen