POH-GGZ

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2015


Vragen aan de voorzitter

Als nieuw Bestuurslid Communicatie & PR ben ik, Mariëlle van der Landen, de laatste maanden uitgebreid aan het rondkijken en observeren geweest om zo goed mogelijk op de hoogte te raken van de huidige ontwikkelingen binnen de wereld van de POH-GGZ en de LV POH-GGZ.

Voor deze nieuwsbrief heb ik onze voorzitter Leonore Nicolai een aantal vragen voorgelegd over deze ontwikkelingen. Hieronder het verslag.

ML: Wat ik heb begrepen is dat er de afgelopen periode veel vragen zijn binnengekomen van leden over de opleiding tot POH-GGZ en met name over de (on)mogelijkheden voor een stage POH-GGZ . Kun je me vertellen hoe de vereniging zich met dat onderwerp bezighoudt?

LN: We vinden het als vereniging heel belangrijk dat iedereen die een opleiding tot POH-GGZ volgt een goede stageplek heeft. Een stageplaats met voldoende begeleiding en mogelijkheden om in de praktijk te leren en te reflecteren daarop. Zo´n stageplaats, blijkt echter – zo horen we dagelijks via de mail – heel lastig te vinden te zijn. Er zijn sowieso al te weinig stageplekken, daarnaast laat de begeleiding vaak te wensen over. Wanneer de huisarts de begeleiding doet is er vaak tijdgebrek, en de huisarts werkt ook anders dan de POH-GGZ. Als er al wel een ervaren POH-GGZ aanwezig is, is het niet echt duidelijk wat diens taken zijn in de begeleiding, er is dan vaak te weinig tijd en gelegenheid daartoe en ook de fysieke ruimte is vaak een probleem.

De LV POH-GGZ is er voorstander van dat voor een stageplaats POH-GGZ een duidelijk format ontwikkeld wordt. Wat doet de POH-GGZ stage opleider? Wat kun je verwachten als aankomend POH-GGZ? Hoe is de uitwisseling met de opleiding c.q. de Hogeschool geregeld? Wordt er gezamenlijk overlegd met de huisarts? Is er een stagevergoeding? Wat is het minimaal aantal uren en weken dat een aankomende POH-GGZ stage loopt? Op wie kun je in de dagelijkse praktijk terugvallen?

De huidige negatieve ervaringen lijken ertoe te leiden dat nog minder huisartsenpraktijken zich lenen voor een stagelek. Het is dus wel een zorg voor de LV POH-GGZ. Gelukkig zijn er zeker ook wel opleidingen waar de stages wel goed en zorgvuldig geregeld zijn. Wat voor de meeste opleidingen tot nu toe geldt, is dat er teveel onduidelijkheid en te veel verschillend aanbod is, waardoor een aankomend POH-GGZ moeite heeft de weg te vinden. De LV POH-GGZ wil hierin dit jaar nog verandering brengen.

Allereerst is het kwaliteitsdocument van de LV POH-GGZ in concept gereed. Dat zal de leidraad vormen waarmee we als LV POH-GGZ de opleidingen kunnen onderzoeken op hun kwaliteit. Met alle aanbieders van een POH-GGZ opleiding gaan we nog deze zomer rond de tafel om gezamenlijk toe te werken naar een meer eenduidig kwalitatief hoogwaardig profiel voor de POH-GGZ opleidingen en stages. De LV POH-GGZ is er van overtuigd dat de huidige POH-GGZ die al geruime tijd als POH-GGZ werkt een goede opleider voor aankomende POH-GGZ kan zijn. Dat impliceert een stelsel van senior POH´s-GGZ die gedurende langere tijd de praktijkopleiding van de junior stagiaires POH-GGZ op zich kunnen nemen. En dat betekent dat dit verder ontwikkeld zal worden in de komende tijd.

TIP: Voor elke aankomende POH-GGZ is en blijft het belangrijk om jezelf van te voren goed te laten informeren door de opleiding van je keuze en te achterhalen hoe en onder welke voorwaarden de stageplaatsen zijn georganiseerd. De LV POH-GGZ kan altijd antwoord op je vragen geven.

ML: We krijgen binnen de vereniging verschillende signalen binnen, dat er klachten van burn-out zijn bij jonge psychologen, die recent aan de slag zijn als POH-GGZ. Is hier een verklaring voor volgens jou?

LN: In veel gevallen houdt een POH-GGZ alle uren dat hij/zij werkt spreekuur. Collegiaal contact is schaars, of is er helemaal niet, zeker niet als je in een solo of duo praktijk werkt, waar ook niet zoveel spreekkamers over zijn dat er meerdere POH’s-GGZ per dag aanwezig kunnen zijn. Dan is het zwaar en eenzaam werk. Een jonge POH-GGZ die de hele dag dergelijke consulten voert, zal hierdoor de nodige werkdruk /stress ervaren. En de ervaring om hiermee goed om te gaan is natuurlijk niet altijd zo maar al ontwikkeld, aanwezig of goed te organiseren. Ik kan me dus zeker goed voorstellen dat POH’s-GGZ onder deze druk overspannen dreigen te raken. Dat is trouwens niet voorbehouden aan de jongeren. Ik heb ook al voldoende noodkreten gehoord en gekregen van oudere POH’s-GGZ. Het is dus noodzakelijk dat iedere POH-GGZ een intervisiegroep heeft en zo nodig geregeld supervisie kan krijgen! Als LV POH-GGZ willen we een systeem ontwikkelen waarin elke POH-GGZ in elk geval minimaal 10 uur intervisie ( naast 20 uur na- en bijscholing) per jaar heeft als voorwaarde voor (her)registratie.

ML: Zou de onduidelijkheid omtrent het aantal patiënten per dag hierin ook een rol kunnen spelen?

LN. Ik denk zeker dat de onduidelijkheid over het aantal consulten per dag dat je als POH-GGZ hebt, daarin een rol speelt. Als vereniging hebben we gesteld dat 8 intensieve gesprekken, met daargelaten enkele telefonische consulten en/of naar eigen inzicht nog enkele kortere controle contacten, het maximum is op een dag. En dat is wat anders dan 8 uur lang ieder half uur iemand met uiteindelijk 16 gesprekken per dag, zoals we nog veel te vaak horen. Elke patiënt met psychische klachten heeft in elk geval recht op een luisterend oor dat open kan staan en hoge kwaliteit van aandacht en zorg van de kant van de POH-GGZ.

ML. Duidelijk is dat er in het land ruis bestaat over de POH-GGZ Jeugd; bestaat deze volgens de vereniging wel of niet?

LN. De POH-GGZ is een generalistische functie, dus elke POH-GGZ kan alle leeftijden in principe op consult krijgen. Door het gegeven echter dat huidige POH’s-GGZ gerekruteerd zijn uit diverse andere beroepen zoals de SPV, AMW, Psychologie, kan het zijn dat de expertise om kinderen goed te kunnen begeleiden minder ontwikkeld is dan om volwassenen en ouderen te begeleiden. De recente wijziging in de regelgeving waarbij jeugdzorg nu onder de gemeentes is komen te vallen, maakt het in de praktijk wel nodig dat elke POH-GGZ kinderen zal gaan (leren te) begeleiden. Vaak gaat men echter al op zoek naar een uit de jeugdzorg afkomstige ervaren iemand voor de functie POH-GGZ Jeugd, die dus allen w.b. Jeugd deskundig is expliciet. Dat maakt dat in de praktijk een huisarts afhankelijk van zijn patiëntenpopulatie een POH-GGZ met specifieke kennis over jeugd kan aannemen, de POH-GGZ Jeugd.

Vooralsnog willen we als LV POH-GGZ echter duidelijk dat de POH-GGZ een deskundige generalist is/zal zijn voor alle patiënten van nul tot honderd. Dit vraagt ook nog wat van de opleidingen en nascholing!

ML. Recent heeft het actiecomité Het Roer Moet Om 7800 handtekeningen van bezorgde huisartsen overhandigd aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers willen de politiek bewegen om de huisartsenzorg niet onder de Mededingingswet te laten vallen en een eind te maken aan de onnodige en ongebreidelde bureaucratie. Wat is jouw reactie hierop?

LN. Als POH-GGZ werkend in de huisartsenvoorziening onderschrijven we dit van harte!

In het Manifest stellen de huisartsen aan de politiek en de verzekeraars de volgende drie eisen:

 1. Haal de huisarts uit de greep van de Mededingingswet en herstel “samenhang door samenwerking” als leidend principe in de eerstelijns zorg.
 2. Samenwerken en onderhandelen alleen op gelijkwaardige basis. Landelijk én regionaal. Dus geen schijnonderhandelingen meer met de zorgverzekeraar
 3. Toon vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep. Stop dan ook de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data.

De huidige bureaucratie is in elk geval een enorm grote stressor! Ook veel huisartsen kampen met burn-out achtige klachten!

ML. Je vertelde me laatst over een middag voor POH´s- GGZ waar nog niet elke POH-GGZ op de hoogte is over de Landelijke Vereniging. Wat is het belang volgens jou om lid te zijn van de landelijke vereniging?

Het belang om lid te worden van de LV POH-GGZ is dat iedere zichzelf respecterende POH-GGZ die als vak heeft om mensen te helpen zo zelfredzaam mogelijk te zijn natuurlijk ook zelf als functie / beroep in wording mee zou moeten en willen denken over zijn/haar eigen werk, en zo haar eigen zelfredzaamheid en eigen belangen te verwoorden en verdedigen.

Het motto van de vereniging is: ‘ niet over ons, zonder ons, maar met ons!’

Wij als actieve POH-GGZ willen graag met alle andere POH-GGZ nadenken over de functie en deze verder ontwikkelen. We willen heldere uitgangspunten, duidelijke kwaliteit. We willen een meer eenduidige opleiding POH-GGZ, helder inzicht in wat wel en niet werkt qua instrumenten in de praktijk. We organiseren daartoe naast studiebijeenkomsten ook discussiebijeenkomsten en regionale bijeenkomsten.

Tot nu toe is bijna alle beleid over de POH-GGZ functie ontwikkeld zonder eigen inbreng van POH’s- GGZ. Daar zijn we tussen gesprongen. Beleid kan niet zonder inzicht uit de praktijk. Daarom heeft de LV POH-GGZ nu ook al tweemaal onderzoek onder haar eigen leden verricht, om de praktijk zo meer zichtbaar te maken.

ML. Als laatste wil ik jouw reactie horen op de volgende stelling; POH-GGZ is geen doorgeefluik.

LN. Ik kan niet anders dan dat beamen; nee, zeker is de POH-GGZ geen doorgeefluik! En we zullen als LV POH-GGZ eraan werken dat dat ook niet gaat gebeuren.

De POH-GGZ verwijst in principe alleen als het niet anders kan, als er stagnatie optreedt, of als er sprake is van zeer ernstige stoornissen. Zorg dichtbij, in de huisartsenpraktijk en bij de POH-GGZ, voldoet echter in de meeste gevallen prima bij de meeste psychische klachten!

Deze stelling plaatsen wij ook op de social media (LinkedIn/Facebook/twitter), zodat jullie als leden kunnen reageren op deze stelling. Graag zien we jullie reacties!

Verslag bijeenkomst ZZP en omzetbelasting

Op 15 april vond in Apeldoorn de informatiebijeenkomst ZZP en omzetbelasting plaats. 25 leden hadden zich voor deze avond aangemeld. Tijdens deze bijeenkomst werden vele vragen gesteld. Mr. Ronald van Esch, fiscaal jurist met een ruime ervaring op het gebied van ZZP en omzetbelasting, informeerde de aanwezigen over de argumenten en de mogelijkheden om verweer aan te tekenen tegen de omzetbelasting. In de powerpoint die op de site is te vinden legt hij uit wat de argumenten hiervoor zijn. Om in verweer te gaan zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Voeren van een individueel bezwaar en beroepsprocedure
 2. Sluiten van een collectieve vaststellingsovereenkomst (kortweg VSO genoemd)

In de PowerPoint staan ook de voor- en nadelen van beide mogelijkheden beschreven.

Ronald van Esch is bereid om een onderzoek te doen onder de leden die btw-plichtig zijn om vervolgens met een advies te komen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Mocht je interesse hebben, dan brengen we je graag in contact met Ronald van Esch. Stuur een mail.

Verslag ALV

Op 23 april vond in Zon & Schild te Amersfoort de Algemene Ledenvergadering plaats. Het was een middag waarin we elkaar als POH´s-GGZ konden zien en spreken. Aangezien het werk dat wij doen individualistisch is, is het fijn om dergelijke momenten met elkaar te hebben en te sparren over wat er speelt. Vanuit het bestuur en aangevuld uit de zaal is teruggeblikt op de voorgaande periode. Uit de vele activiteiten van het afgelopen jaar blijkt één ding overduidelijk; er wordt niet langer over ons en zonder ons, maar mét ons over de POH-GGZ gesproken. De landelijke vereniging POH-GGZ staat en we zijn erg blij met ons nog steeds groeiende ledenaantal!

Motto 2015

In 2014 gold als motto Verbinding. Voor 2015 is het motto Versterking! Onder het motto versterking vallen verschillende thema´s en daarvoor zetten wij ons in het komende jaar in. Er zijn verschillende agendapunten aan de orde gesteld over hoe we dit gaan bereiken.

Begroting:

De begroting van 2014 en van 2015 is besproken. Deze kunnen jullie nazien in de PowerPoint presentatie van de ALV op het besloten deel van de website.

Bestuursuitbreiding:

In het kader van versterking van het bestuur zijn twee nieuwe bestuursleden aangenomen. Als Algemeen bestuurslid is Christa Logman aangenomen en Mariëlle van der Landen zal als Algemeen Bestuurslid in de functie van Communicatie en PR de vereniging versterken. De komende tijd zullen Christa en Mariëlle diverse activiteiten op zich nemen en zullen we hen zien en spreken op de diverse bijeenkomsten van de vereniging.

Accreditatie:

Nadat vorig jaar de ALV heeft gestemd voor de ontwikkeling van een eigen accreditatiesysteem, heeft het bestuur Sandra van Burk als coördinator accreditatie aangesteld. Sandra heeft op deze ALV een presentatie gegeven over de mogelijkheden van het systeem. De inmiddels samengestelde accreditatiecommissie heeft na zorgvuldige selectie gekozen voor PE-online als systeem voor onze POH-GGZ accreditatie. PE-online beheert een online systeem, waar aanvragers van accreditatie zich kunnen melden met hun scholingsaanbod. Na beoordeling zal de commissie het aantal te behalen accreditatiepunten vaststellen. Daarnaast wordt voor alle individueel geregistreerde leden de door hen behaalde punten bijgehouden, zodat de kwaliteit = de hoeveelheid scholing en welke scholing iemand heeft gevolgd ook inzichtelijk is. PE-online is een bekend systeem in de medische en paramedische wereld. Zij ondersteunt ook het kwaliteitssysteem van andere landelijke verenigingen zoals de KNMG, LHV, NHG, NvvPO, V&VN. In januari 2016 zal het systeem definitief de lucht in gaan. Vanaf dan gaan we als POH-GGZ werken met een eigen accreditatiesysteem, waar onlosmakelijk ook een kwaliteitssysteem aan vast komt te zitten in verband met (her)registratie. Allemaal stappen waarmee we de functie en positie van POH´s-GGZ willen versterken, op weg naar een erkend beroep. Tot die tijd zullen we nog schaven aan diverse zaken en proefdraaien met het accreditatiesysteem in de praktijk. Wie wil kan als aanbieder van nascholing en cursussen al wel een aanvraag indienen via PE- online /GAIA, bij de LV POH-GGZ.

De PowerPoint presentatie over de dit onderdeel is te vinden op de website.

Inhoudelijk deel: eenzaamheid.

Vervolgens heeft Jeannette Rijks een lezing gegeven over de ‘’Kracht van Eenzaamheid’’. Uit de reacties in de zaal bleek dat een eyeopener was dat niet alleen ouderen geassocieerd moeten worden met eenzaamheid , maar dat het in elke leeftijdscategorie voorkomt. Én dat eenzaamheid een voorbode en uitdrukking is van groot psychisch lijden, van depressies etc.

Na de lezing gaf POH-GGZ Hetty van Dijk een mooie pitch/presentatie over haar eigen werkwijze waarin een beroep werd gedaan op onze beeldvorming en fantasie.

Onderzoek onder POH´s GGZ

Het tweede onderzoek verricht onder de leden van de LV POH-GGZ is gepresenteerd door Dorris van der Velden en Ingrid Korenromp. Het doel van dit inventarisatie onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de opleidingen POH-GGZ en in de waardering van het functie- en competentieprofiel. Uitkomst is dat er veel (te veel) verschillen zijn in opleidingen, duur en waarderingen.Opleidingen voldoen niet of niet geheel aan de eisen van het functieprofiel. Wat betreft de inhoud van het functieprofiel blijkt dat de leden zich in het algemeen redelijk kunnen vinden hierin.

Zie voor de volledige resultaten de PowerPoint presentatie op de website.

Verslag studiemiddag 18 juni 2015

De studiemiddag over Eigen Kracht, gepresenteerd door Psychiater Dr. Peter C.A.M. den Boer, was goed bezocht en erg inspirerend.

20150618studiemiddag

De presentatie was gebaseerd op het boek van zijn hand: ´Eigen Kracht´. Na een algemene presentatie zijn we in kleine groepen meteen aan de slag gegaan en is er geoefend aan de hand van twee specifieke opdrachten. Met behulp van de assistenten die Peter den Boer had meegenomen kregen we allen de nodige feedback. Tijdens de evaluatie bleken de leden enthousiast over wat er tijdens deze rollenspellen met henzelf gebeurde. Van verschillende zijden werd aangegeven dat hulpverleners de neiging hebben zelf te hard te werken door teveel te vragen en te interpreteren en aan te geven, terwijl de Eigen Kracht methode erop gericht is het door de patiënt zelf laten werken en zelf laten ervaren.

De PowerPoint presentatie van Peter den Boer is te vinden op het besloten deel van de website.

Diverse leden vertelden naderhand dat zij getriggerd waren door deze bijeenkomst en de methode zullen meenemen in hun werk. Verder hebben we hebben we over dit inhoudelijk deel heel veel enthousiaste geluiden gehoord. Dus wie het gemist heeft…

Als LV POH-GGZ zullen we ook zeker doorgaan met het organiseren van leuke, spannende, interessante, leerzame studiedagen!

Voor geïnteresseerden in het vervolg van deze EIGEN KRACHT methodiek zijn er verschillende opties:

 • Module 1 Training – KOP-LEEkS met het leren van gebeurtenissen en voorbereiding begeleide zelftherapie van twee dagdelen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan een groepsmogelijkheid van leren van gebeurtenissen.
 • Module 2 Training – begeleide zelftherapie van drie dagdelen.
 • Intervisie – Module 1 zou een mogelijkheid zijn om een intervisie op te starten met Eigen kracht inhoudelijk als basis aan de hand van een vast eigen-kracht-intervisieprogramma.

De modules kunnen in overleg in eigen regio gegeven worden door de assistenten van Peter de Boer. In een vervolgtraject kun je als POH-GGZ een train the trainer traject volgen. Indien je interesse hierin hebt, geef het aan door een mail te sturen.

De regionale LV POH-GGZ

In het najaar vindt met de regionale voortrekkers van de vereniging, een tweede bijeenkomst plaats. De datum volgt zo spoedig mogelijk. Een van de onderwerpen zal intervisie zijn, hoe hiervoor een sluitend en ondersteund systeem voor alle POH´s-GGZ te ontwikkelen.

Functiewaardering

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al gemeld dat de leden van LV POH-GGZ hebben aangegeven dat de inschaling van de POH-GGZ zoals nu in de CAO huisartsenzorg staat te laag is. In een voortraject naar advisering met betrekking tot de functieinschaling heeft de LV POH-GGZ gesteld dat functieinschaling van de POH-GGZ binnen de functiewaardering CAO Huisartsenzorg minimaal in schaal 8 moet plaatsvinden (in plaats van schaal 7). Dit is door de ons aldaar vertegenwoordigende NVVPO meegenomen als advies naar de cao-onderhandelingstafel. Wij zijn tevreden met het overgenomen advies. Nu nog wachten wat er uit de onderhandelingen met de LHV komt. Op dit moment zijn alle CAO- onderhandelingen met de LHV stopgezet. Wordt vervolgd.

Scholingsoverleg

Op donderdag 27 augustus zal het dagelijks bestuur van de Verenging overleg hebben met de Samenwerkende Hogescholen, RINO-Zuid, het NHG en de projectleider van SSFH (zie website). SSFH wil 250 POH’s-GGZ in de eigen regio gaan opleiden en heeft onderzoek laten uitvoeren naar de verschillende opleidingen die er zijn. De LV POH-GGZ heeft onderzoek gedaan onder haar eigen leden, naar wat zij van belang achten voor het GGZ-werk in de huisartsenpraktijk. We hopen in dit overleg gegevens te kunnen uitwisselen en toe te werken naar een goed en eenduidig scholingsaanbod, dat het positieve advies (keurmerk) van de LV POH-GGZ kan dragen. Ook het NHG afdeling scholing zal aansluiten, zodat in de opleidingen POH-GGZ het reeds ontwikkelde NHG scholingsaanbod, zoals NHG-standaarden en multidisciplinaire richtlijnen voor de GGZ in de huisartsenpraktijk en NHG cursussen, meegenomen wordt.

Accreditatie

Op 6 juli tijdens een accreditatie bijeenkomst is formeel de accreditatiecommissie geïnstalleerd bestaande uit de volgende actieve leden:

 • Jos Eggenkamp
 • Annemarie Pucks
 • Leo Dietvorst
 • Sandra van Burk (coördinator)
 • Leonore Nicolaï (bestuurlijk verantwoordelijk)

De commissie is de komende tijd bezig met het inrichten van het systeem bij PE- online en met het behandelen en beoordelen van aanvragen voor accreditatiepunten. Vanaf 1 september zal dit online gaan. Ieder lid krijgt dan een eigen dossier en een eigen uniek nummer dat gekoppeld zal zijn aan PE-online, waarin elke POH-GGZ /lid zijn behaalde punten kan bijhouden. Natuurlijk zal dit nog wel even wennen zijn. Binnenkort staat op de website een nadere uitleg hoe dit systeem te gebruiken. Volgende stap is dat als per 1 januari 2016 het systeem naar behoren werkt we het gebruik ervan officieel zullen aankondigen en breed zullen inzetten. Een stap voorwaarts in het zichtbaar maken van de kwaliteit van de POH-GGZ!

Conferentie Trimbos instituut 11 juni 2015

Op 11 juni heeft een conferentie van het Trimbos instituut over preventie plaatsgevonden. De website verwijst naar de conferentie en naar alle presentaties. Hier is ook de uitkomst van de enquête onder POH’s-GGZ over vroeg interventies zoals een groepscursus te vinden.

Onderzoek Universiteit Tilburg

Gezocht: praktijkondersteuners huisartsen GGZ die contact hebben met patiënten die zich vanwege psychische problemen hebben ziek gemeld

Ziet u regelmatig mensen in uw praktijk die zich wegens psychische problemen ziek melden? En zou u ook graag willen dat deze mensen sneller weer herstellen? Uit onderzoek blijkt dat zelfs bij lichtere psychische problematiek zoals overspannenheid mensen gemiddeld langer dan 100 dagen thuis zitten.

In een recent gestart onderzoek aan Tilburg University onderzoeken we wat mensen die zich ziek melden wegens psychische problemen zelf als belemmerende en bevorderende factoren zien voor herstel en werkhervatting. Uiteindelijk zijn zij zelf sleutelfiguren in het herstelproces en de kennis die dit onderzoek oplevert kan op termijn bijdragen aan een betere begeleiding voor deze groep. Voor dit onderzoek zoeken we daarom een grote groep mensen die nog maar net ziek gemeld zijn wegens psychische problemen (maximaal 6 weken) die we kunnen uitnodigen voor een interview.

Wij vragen of u met ons wilt samenwerken zodat de zorg voor patiënten met psychische problemen kan worden verbeterd. Dit kunt u doen door uw patiënten informatie over het onderzoek mee te geven. Deze informatie kunnen wij geprint aanleveren, maar u kunt deze ook vinden via de volgende link.

Patiënten kunnen zich via deze link ook aanmelden of, als uw patiënt dat prettiger vindt, kunt u dat doen, uiteraard in overleg met de patiënt. Belangrijk is dat wij op zoek zijn naar mensen die nog maar kort van het werk verzuimen, dat wil zeggen maximaal 6 weken.

Als u mee wilt doen aan het onderzoek dan zou het fijn zijn als u dat wilt laten weten via email: J.a.w.m.vangestel@uvt.nl. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en indien gewenst de informatiefolders voor de patiënten op uw praktijk bezorgen. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op website.

Inhoudelijke deskundigheidsbevordering

Op donderdag 24 september vindt de volgende studiedag van de LV POH-GGZ plaats: Studiedag “Technologie en e-mentalhealth in de GGZ”

Locatie
Zon en Schild
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Gebouw: ‘De Veste’
(Na ingang eerste weg rechts)

Start
12.00 uur met inloopbuffet

Toegang
Uitsluitend voor leden van de LV POH-GGZ, geen extra kosten voor toegang.

Programma

13.00u: Opening door dagvoorzitter
13.10u Hoe werkt e-health; door Odile Smeets ( Trimbosinstituut) en Michael Brouwer (kaderhuisarts Almere)
14.10u Kleurjeleven in de praktijk; door Rosanne Hendriks ( POH-GGZ te Almere) en Michael Brouwer
14.30u Cliëntenperspectief; door Marieke Wollaars (coördinator Zelfmanagement Landelijk Platform GGz)
15.00u Pauze
15.30u Ervaring POH-GGZ met e-health; door Fanny Schilderinck
16.15u Welke aanbieder kies je? Door Odile Smeets
16.45u Plenaire terugblik over de middag
17.00u Einde en borrel

Hebben jullie vragen over Technologie en e-mentalhealth in de GGZ? Laat de vraag achter op onze Facebookpagina, Twitter en/of Linked-In!

Bestuursuitbreiding

De LV POH-GGZ wil haar bestuur verder versterken.

Per 1 augustus neemt een van de bestuursleden van het eerste uur afscheid vanwege baanverandering, John Pot. Na 2,5 jaar intensief samenwerken vinden we het heel jammer hem te verliezen uit onze actieve kern. Maar we wensen hem een goede start en veel succes toe in zijn nieuwe functie, met veel dank voor al zijn inzet!

Het bestuur zoekt dus nog steeds naar uitbreiding, liefst ook iemand met financiële kwaliteiten. Wie komt het bestuur versterken? Kandidaat kun je je stellen door te mailen.

Nog meer ambitieuze en actieve leden gezocht!

De LV POH-GGZ wordt heel regelmatig gevraagd POH´s -GGZ af te vaardigen naar werkgroepen om richtlijnen, standaarden en protocollen te ontwikkelen of deel te nemen aan projecten waar de inbreng van POH´s-GGZ gewenst wordt. De verzoeken komen uit organisaties als het NHG, het Trimbos instituut en vergelijkbare, meestal landelijk werkende instellingen en soms ook regionale clubs.

Het is een mooie kans om naast het uitvoerende werk als POH-GGZ ook inhoudelijke en beleidsmatige invloed te hebben op dit vakgebied.

We roepen jullie op om je aan te melden als je voor zo´n bijdrage of taak in aanmerking wilt komen. Meestal wordt er gewerkt met een vacatiegelden regeling en reiskostenvergoeding. Qua tijdsinvestering varieert dit; er zal ongeveer één keer per maand of in één keer in de zes weken een bijeenkomst zijn waarvoor er vacatiegeld beschikbaar is. Daarnaast zijn er leesverzoeken en worden er reacties gevraagd op conceptteksten.

We blijven het belangrijk vinden dat POH´s-GGZ zelf meedenken over en meewerken aan de ontwikkeling van al die instrumenten die voor onze functie worden ontwikkeld. De eigen POH-GGZ praktijk wordt er zodoende meer in betrokken.

Wij zoeken nog deelnemers voor de volgende Kwaliteitswerkgroepen:

 1. Ontwikkeling Richtlijn ( LESA) kindermishandeling vanuit het NHG
 2. SOLK

Uitgebreide informatie m.b.t. de werkgroepen kan toegestuurd worden op aanvraag: stuur dan een mail.

Out of office

Vanaf 18 juni tot en met 15 augustus zal de mail naar het secretariaat van de LV POH-GGZ beperkt worden beantwoord i.v.m. het zomerreces.

Tot slot

Zoals jullie merken is er in elke nieuwsbrief veel te vertellen. Er is veel gaande in de wereld van de POH-GGZ. De komende weken houden we ons als bestuur echter ook een beetje rustig. Om uit te rusten van het afgelopen jaar en bij te tanken en ons op te maken voor de komende periode. Eind augustus gaan we weer volop aan de gang!

We wensen jullie allen een fijne, zonnige zomer toe!

We zien jullie graag weer op 24 september!

Een hartelijke groet van het bestuur van de LV POH-GGZ,

Leonore Nicolaï, Fanny Schilderinck, Jan Seeleman, John Pot, Esther Kersbergen, Christa Logman en Mariëlle van der Landen