POH-GGZ

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2017


Van de voorzitter

Beste leden,

Verkiezingstijd….
Het is weer verkiezingstijd. Dit keer hebben we een keus uit maar liefst 28 partijen om onze stem uit te brengen op 15 maart, de dag van de 2e Kamer verkiezingen. Er valt dus genoeg te kiezen! De uitslag is volkomen ongewis. Wat zal het ons brengen? Zal er meer financiële ruimte gecreëerd worden om diegenen hulp te bieden die onze zorg zo hard nodig hebben? Of zullen er partijen aan de macht komen die nog meer willen bezuinigen, waardoor vaak juist diegenen in de knel komen, die toch al aan de (onder)kant van de samenleving leven? Zoals enige tijd geleden in een GGZ instelling de SOOS werd gesloten vanwege bezuinigingen. Juist die plek waar cliënten met complexe problematiek en veel eenzaamheid elke dag bij elkaar kwamen voor wat aanspraak en contact. Letterlijk de meest kwetsbaren. Ik noem zo iets schrijnend! En ook aan ons als praktijkondersteuners GGZ in de huisartsenzorg gaan de bezuinigingen niet onopgemerkt voorbij. Denk alleen al aan het feit dat er toenemend lange wachtlijsten zijn ontstaan, het feit dat er steeds meer cliënten bij de huisartsenpraktijken aankloppen met complexe en ernstigere problematiek. En er zijn soms geluiden te horen dat men weer terug wil naar een POH-GGZ die per dag 11 à 12 cliënten ziet, naast alle andere taken. Wel, ik verzeker u, in dat geval zal men de LV POH-GGZ zeker op zijn of haar weg vinden!

Inmiddels staan we reeds met beide benen weer in een nieuw jaar. 2016 ligt alweer ruim een maand achter ons. Ook het afgelopen jaar stonden de ontwikkelingen niet stil, zie verderop in de nieuwsbrief. Onze vereniging bleef sterk groeien en voor het eind van 2016 stond de teller op meer dan 700 leden! Op het secretariaat werd er hard gewerkt om de onophoudelijke stroom van mails, brieven en telefoontjes van leden en andere belangstellenden te beantwoorden. De contacten met landelijke partijen werden gecontinueerd, uitgebreid en verstevigd. We trachten als LV POH-GGZ zo goed mogelijk onze bijdrage te leveren, zowel inhoudelijk als formeel, aan de vele Zorgstandaarden en Generieke Modules die door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz – waarin veel grote partijen uit het hele GGz veld in vertegenwoordigd zijn – uitgebracht werden en nog steeds uitgebracht worden om deze te becommentariëren en waar gewenst ook onze goedkeuring er aan te geven. Het becommentariëren van de stukken was en blijft een grote opgave. Zowel qua tijdsinvestering als inhoudelijk is het een zeer grote opgave. Voor de meesten van ons lijkt er een te hoge drempel om hieraan een bijdrage te willen of te kunnen leveren. Toch blijft het van groot belang om ook op dit terrein te participeren, zeker als je bedenkt dat Zorgstandaarden en Generieke Modules straks voor heel Nederland als leidraad gehanteerd zullen gaan worden binnen de gehele GGz! Tevens bleek ook het afgelopen jaar weer hoe serieus onze inbreng wordt meegewogen in den lande. Als hoogtepunt werden wij enige tijd geleden tot onze grote verrassing ineens benaderd door een hoge functionaris van het ministerie van VWS met het vriendelijke verzoek om eens kennis met ons te maken. Inmiddels heeft de kennismaking met het bestuur plaatsgevonden. Het was een uitermate prettige ontmoeting en er werd in een heel goede sfeer informatie over en weer uitgewisseld. Kort daarop kwam een mail vanuit het ministerie om deel te nemen aan diverse bijeenkomsten, waarmee werd aangetoond dat de belangstelling en waardering voor de POH-GGZ kennelijk heel hoog is! Ook is er een overleg met de Zorgverzekeraars Nederland geweest waarin we samen met de huisartsen optrekken en gesproken hebben over meer eenduidigheid in de functie.

Helaas zijn er ook minder positieve berichten te melden. Zo heeft tot onze grote spijt ons bestuurslid Christa Logman vanwege persoonlijke omstandigheden besloten om haar bestuursfunctie neer te leggen. Vanaf deze plaats willen wij Christa veel dank zeggen voor haar inzet binnen het bestuur!

Helaas geldt hetzelfde voor Ingrid Korenromp, die reeds actief was in de CWO en nog maar net was aangetreden als nieuw bestuurslid tijdens de laatste ALV. Voor Ingrid geldt dat zij zeer voorzichtig aan het herstellen is, maar nog een lange weg heeft te gaan en een paar weken geleden besloot haar bestuursfunctie neer te leggen.

Een en ander betekent dat er nu weer een vacature is ontstaan binnen het bestuur. Daar komt nog bij dat ikzelf per 7 april a.s., wanneer de volgende ALV gepland is, zal aftreden als voorzitter a.i. En dus is het ook voor de LV POH-GGZ verkiezingstijd! Wel wil ik mij als gewoon bestuurslid beschikbaar stellen voor een volgende periode.

Karin Zwart zal de nieuwe secretaris worden. Kawa al Ali heeft de rol van penningmeester a.i. tijdelijk op zich genomen. Het bestuur heeft besloten Kawa voor te dragen als nieuwe voorzitter tijdens de ALV op 7 april. Mariëlle van der Landen blijft aan voor PR & Communicatie. Esther Kersbergen wil i.v.m. voorgenomen studie het bestuurswerk gaan afbouwen en zal tijdens de ALV in het najaar aftreden als bestuurslid.
Uit een organisatie die zo explosief groeit, met zoveel leden die ruime ervaring en deskundigheden met zich meebrengen, zou het toch niet moeilijk moeten zijn om een lid te vinden die deze uitdagende, inspirerende en zeer leerzame taak op zich zou willen nemen! Dus: meld je aan!

Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op enigerlei wijze heeft ingezet voor de LV POH-GGZ en roep ik ieder lid op om na te denken wat hij/zij klein of groot zou kunnen inzetten voor de vereniging het komende jaar.

Hartelijke groet,

Jan Seeleman, Voorzitter a.i. LV POH-GGZ


Afscheids bestuurslid Christa Logman

Beste collega’s,

Door persoonlijke omstandigheden ben ik helaas genoodzaakt geweest om terug te treden als bestuurslid van de LV; een moeilijke beslissing! Het meedenken en doen in het bestuur is een mooie maar zware klus naast je gewone werk en andere taken maar heeft me tegelijk ook veel nieuwe energie, inzichten en inspiratie gegeven. Ik ben blij dat ik dat heb mogen ervaren. Ik blijf als – zo mogelijk actief – lid betrokken bij de LV, met een bestuur dat keihard werkt om de belangen van de POH-GGZ te behartigen: belangrijk in het zorgveld dat onder zware druk staat. Actieve inzet van leden van de LV POH-GGZ, die daar tijd voor hebben, is daarbij onontbeerlijk.

Ik dank het bestuur voor de prettige samenwerking en wens hen veel succes om samen met de nieuwe bestuursleden hun belangrijke taken uit te oefenen en scherp , sterk, kordaat en op verbinding gericht te blijven.

Ik wens iedereen een gezond, wijs, gelukkig en inspirerend 2017!

Christa Logman


Samenwerking LV POH-GGZ en Croon Davidovich Advocaten

Nadat we hebben onderzocht of de VvAA (waarbij veel beroepsverenigingen in de zorg zijn aangesloten) iets kon betekenen in de juridische vragen die de LV POH-GGZ binnenkrijgt, hebben we besloten om voor deze dienst voorlopig in zee te gaan met Croon Davidovich Advocaten. In het huidige stadium van de vereniging hebben zij voor ons een passender aanbod dan de VvAA, met zeer korte lijnen voor de leden.

Croon Davidovich Advocaten is ook al sinds jaar en dag actief in de gezondheidszorg en is gespecialiseerd in een diversiteit aan rechtsgebieden waaronder: arbeidsrecht, verenigingsrecht, vastgoed- en huurrecht, bestuursrecht, en aansprakelijkheidsrecht.

Vanaf 1 december 2016 is er een samenwerking tot stand gekomen tussen onze vereniging en de advocaten van Croon Davidovich. Vanaf dat moment is Croon Davidovich hèt aanspreekpunt voor alle juridische vragen van het bestuur en van leden van de LV POH-GGZ.

Wat kan Croon Davidovich voor leden van de LV POH-GGZ betekenen?

Croon Davidovich biedt leden een juridisch portaal. Dit betekent concreet dat leden tijdens kantooruren telefonisch contact kunnen opnemen met de advocaten van Croon Davidovich om al jullie juridische vragen voor te leggen.

De eerste vijftien minuten van dit telefonische contact zijn voor leden kosteloos. Mocht blijken dat de beantwoording van vragen meer tijd kost, dan kun je daarover rechtstreeks en tegen gereduceerde tarieven afspraken maken met de advocaten van Croon Davidovich. Deze kosten dient een lid dan zelf te betalen.

Wij hebben vertrouwen in een mooie samenwerking!
Bekijk de website voor meer informatie.

Het bestuur


Nieuws commissie Accreditatie en Kwaliteit POH-GGZ (CKAP)

Een mooi moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar. We hebben met elkaar veel bereikt. Door jullie en ons, de CKAP, staat er een mooi kwaliteitsregister. Ruim 300 leden zijn inmiddels geregistreerd (mede gelukt door onze toetsingscommissie). Dit laat zien dat we met zijn allen voor kwaliteit staan en dat dit breed gedragen wordt door onze leden.
De laatste aanmeldingen van 2016 worden nog afgehandeld en daarmee hopen we weer in normaler vaarwater te komen. Aanmelden voor het kwaliteitsregister blijft uiteraard nog steeds mogelijk. Meer informatie op de website.

Er kan echter vanaf 1-1-2017 geen gebruik meer worden gemaakt van de mogelijkheid om met ‘terugwerkende kracht’ eerder behaalde punten voor geaccrediteerde nascholing te uploaden in het dossier. Uit onze ervaring blijkt echter dat het behalen van de (gemiddeld) 30 punten per jaar goed haalbaar is. Dus geen zorgen daarover, we zien juist graag dat iedere POH-GGZ zich aanmeldt! Afgelopen jaar heeft accreditatiecommissie goed gefunctioneerd. Er zijn meer dan 100 aanvragen voor het accrediteren van nascholing geweest en goedgekeurd. Wij verwachten dat dit aantal dit jaar verder gaat toenemen.
Voor 2017 ligt de focus op instellingsaccreditatie, dit willen wij nog meer gaan professionaliseren. Wij zijn al gestart met deze mogelijkheid. Dit betekent dat wij organisaties het vertrouwen geven in hun nascholingsaanbod en dat de organisatie zelf accreditatiepunten mogen toekennen. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld bij het RINO in Amsterdam.
Als CKAP hebben wij versterking gekregen door Toos Beentjes, Anton Mols en Sterre Buitenhuis. Hierdoor kunnen wij het visiteren van scholingsaanbieders uitbreiden en kwaliteit van nascholingen transparant maken.
Met ons nieuwe team zien wij de werkzaamheden in 2017 met goede zin tegemoet.
Voor al onze leden een grote DANKJEWEL; zonder jullie betrokkenheid was het kwaliteitsregister nooit in zo’n korte tijd zo groot geworden!
Voor 2017 wensen wij jullie een leergierig en goed jaar, waarbij hard aan kwaliteit gewerkt kan worden!

Met frisse groet van de CKAP,

Sandra van Burk, CKAP


Nieuws commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De LV POH-GGZ voert samen met het Trimbos instituut een onderzoek uit naar ‘Succesfactoren in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in de huisartsenpraktijk’.

Het eerste gedeelte (deelstudie A) van dit onderzoek beoogt inzicht te geven:

 • in hoeverre huisartsenpraktijken verschillen in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ; en
 • in hoeverre deze ‘inter-praktijk variatie’ van invloed is op de kenmerken van de patiëntenpopulatie van de POH-GGZ, en op de kwaliteit en de kosten van de hulpverlening door de POH-GGZ.

Het tweede deel (deelstudie B) van het onderzoek richt zich op het identificeren van succesfactoren in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ die bijdragen aan een effectieve en doelmatige preventie van depressieve stoornissen en angststoornissen.
Gegevens worden onder andere verzameld door middel van vragenlijsten, die worden ingevuld door koppels van huisartsen en POH’s-GGZ uit verschillende soorten dienstverbanden (o.a. ZZP, in dienst bij de huisarts of gedetacheerd vanuit een zorggroep of GGZ-aanbieder). Het is de bedoeling dat 50 koppels uit evenveel praktijken verspreid over Nederland deelnemen aan het onderzoek.
Op basis van de onderzoeksbevindingen worden concrete aanbevelingen geformuleerd én
verspreid voor het optimaliseren van de organisatie en uitvoering van de functie de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.

Stand van zaken

Voor deelstudie A zijn inmiddels twee vragenlijsten in conceptversie gemaakt, waarvan een voor de POH-GGZ en een voor de huisarts. Daarnaast ligt er voor deelstudie B een korte vragenlijst klaar voor de POH-GGZ. Er is actief gezocht naar koppels huisartsen-POH-GGZ die een bijdrage willen leveren. 40 koppels hebben zich inmiddels aangemeld, waarvan 13 POH’s-GGZ in loondienst of ZZP!
Het Trimbos-instituut is nu nog bezig met werven van POH’s-GGZ die werken vanuit een detachering. In maart worden startbijeenkomsten georganiseerd voor deelnemende POH’s-GGZ. Na deze bijeenkomsten zullen de eerste vragenlijsten verstuurd.

We houden jullie op de hoogte van de verdere voortgang!

Lianne Ringoir, CWO
Audry Kenter, CWO


Nieuws commissie POH-GGZ ZZP

In de vorige nieuwsbrieven van de LV POH-GGZ is al veel te lezen over het werk dat de Commissie ZZP heeft verricht. Om het verloop goed te kunnen volgen willen we jullie daarnaar verwijzen.

Beste allen,

Modelovereenkomst voor POH’s-GGZ zonder en met BIG-registratie
In november 2016 heeft minister Wiebes de verplichting, dat ZZP’ers een goedgekeurde modelovereenkomst (MO) dienen te hebben en moeten voldoen aan alle (in geel gearceerde) voorwaarden naar 1 januari 2018 opgeschort.
Wel is het zo dat:

 • onze concepten MO, met en zonder BIG, voorliggen bij de belastingdienst vanaf 3 november 2016.
 • BDO aangeeft: het zijn pittige concepten, als eind 2017 er andere criteria komen dan is de verwachting dat die lichter zullen zijn (waarschijnlijk geringe aanpassingen) LHV geeft aan dat dit toch ook anders kan zijn. We moeten dus afwachten.
 • dat partijen het erover eens zijn dat het een pas op de plaats is.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De invoering van de Wkkgz staat los van de invoering van de MO. Dat de POH-GGZ ZZP per 1 januari 2017 aangesloten is bij een Klachten en Geschillen Commissie (KGC), is een must.
Het is een verzekering waarvoor premie wordt geheven. Het advies van de LHV aan de ZZP’ers is om ook te kiezen voor de dezelfde KGC waarbij de huisarts is aangesloten.
90% is door de LHV ondergebracht bij SKGE (voorheen geschillencommissie Den Haag). In het noorden van het land zijn enkele huisartsen aangesloten bij een andere KGC. Dan is het beter je bij die KGC aan te melden.

De drie partijen, LHV, BDO en de Commissie ZZP vanuit de LV POH-GGZ, willen weten wat de belastingdienst van de concepten MO vinden en BDO zal de Belastingdienst begin januari 2018 herinneren als deze nog niet zou hebben gereageerd. Deze partijen staan het ook voor om voor het jaar 2017 het concept MO alvast te gebruiken.

Verkrijgen vrijwaring van berekenen en afdragen van BTW

In maart 2016 heeft de Commissie met Ronald van Esch, belastingadviseur bij de Belastingdienst, met onderbouwing bezwaar aangetekend. In september was onze verwachting dat begin 2017 uitsluitsel zou kunnen komen.
Contact met de behandelende inspecteur leert dat de situatie sinds september nog steeds dezelfde is: ons bezwaar is op de stapel “meer complex” terechtgekomen. Voor latere afhandeling dus, de minder complexe bezwaren gaan voor. Dan worden er ten minste meters gemaakt.
Kortom: afhandeling gaat niet op datum van binnenkomst. Ronald van Esch heeft in december aan de inspecteur aangeboden toelichting te geven, maar dat bleek niet wenselijk vanwege drukte. In februari plannen we weer aan te kloppen.

Hans Zwaal, commissie POH-GGZ ZZP
Ronald Huiskens, commissie POH-GGZ ZZP


Nationaal Symposium GGZ 2 februari 2017: ‘Huisarts en poh-ggz: Samen sterker!’

symposium

Afgelopen 2 februari vond er het GGZ-Symposium plaats dat is georganiseerd door de Expertgroep Kaderhuisartsen GGZ (PsyHAG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en ondersteund is door de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Een prachtig symposium waarin de samenwerking tussen de huisarts en de POH-GGZ mooi naar voren kwam!
Tevens stonden er bestuursleden van de LV POH-GGZ bij de stand om leden van de LV POH-GGZ te ontmoeten, vragen te beantwoorden en nieuwe leden te verwelkomen. Kortom een geslaagde dag!
Lees ook het verslag op de website van het NHG.

poh ggzstand


Oproep voor een nieuw bestuurslid

Nog steeds zijn wij op zoek naar versterking in ons bestuur! In korte tijd is het aantal leden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ bijzonder hard gegroeid en dat is zeer verheugend! Met deze groei zijn we als vereniging meer en meer een serieuze partij in het speelveld van de verschillende organisaties, die zich bezighouden met de ontwikkeling en vormgeving van de (generalistische) geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Precies wat de opzet van de vereniging is. Dit betekent dat onze vereniging steeds vaker wordt gevraagd om onze visie te geven op beleid, richtlijnen, onderzoek, projectvoorstellen en om bij te dragen aan de verdere plaatsbepaling en ontwikkeling van deze functie, dit beroep-in-wording, de POH-GGZ. Zodoende oefenen we inmiddels wél invloed uit op zowel vakinhoudelijk niveau als op processen, die de geestelijke gezondheidszorg binnen en buiten de huisartsgeneeskunde bepalen. Voor het bestuur van de vereniging neemt intussen structureel het activiteitenniveau evenredig toe. Hoewel er recent al twee nieuwe bestuursleden zijn toegetreden, zijn we opnieuw op zoek naar nog meer versterking binnen het bestuur. We zijn op zoek naar een bestuurslid met affiniteit voor cijfers, die in het bestuur zitting wil nemen en proactief wil meewerken bij de ontwikkeling van deze functie. Willen we vooruitgaan met onze vereniging en de ontwikkeling van ons vak, dan roepen we jullie op om te reageren. De procedure voor het aanstellen van een nieuw bestuurslid is te vinden op het besloten deel van de website.
We zien uit naar jullie reacties!

herken jij iets van jezelf in de volgende kwaliteiten? Reageer dan snel!

 • Kennis en ervaring en visie op POH-GGZ functie en gerelateerde partijen
 • Kennis en ervaring in bestuurswerk zorg
 • Netwerken
 • Zelfvertrouwen
 • Mensen kunnen motiveren
 • Juist omgaan met conflicten
 • Juist omgaan met kritiek
 • Goede manier geven van feedback
 • Goed beoordelingsvermogen van bestuursprocessen en verhoudingen
 • Besluitvaardigheid en doortastendheid
 • Risico’s durven nemen
 • Communicatief vaardig zijn
 • Verbindend, vriendelijk, oog voor de mens
 • Tactisch, oog voor dynamiek
 • Energie en inzet
 • Begripvol zijn
 • Overtuigingskracht
 • Luistervaardigheid
 • Financieel inzicht

De LV POH-GGZ past de regeling voor vacatievergoeding toe en biedt een vergoeding van reis- en onkosten. Het bestuur kent een optimistisch werkklimaat. Bestuursactiviteiten kunnen ook als punten meegenomen worden in het kwaliteitsregister.

Wie zich kandidaat wil stellen, reageer dan vóór 1 mei 2017 en stuur je motivatie en CV op naar  t.a.v. Sollicitatie bestuur LV POH-GGZ. Ook als er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met of neem contact op met een van ons als bestuursleden.


Oproep tot lustrumfeestcommissie

Volgend jaar bestaat de functie POH-GGZ 10 jaar en de Landelijke Vereniging POH-GGZ bestaat 5 jaar. Om dit te vieren zouden wij graag een lustrumfeest in het voorjaar 2018 willen laten plaatsvinden. Ben jij enthousiast om dit te organiseren en lijkt het je leuk om in de commissie deel te nemen? Graag ontvangen wij dan jouw reactie.


Algemene Ledenvergadering en studiemiddag LV POH-GGZ op vrijdag 7 april 2017

Op het terrein van Zon en Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort (‘De Veste’)
Op vrijdag 7 april 2017 zal de volgende Algemene Ledenvergadering en studiemiddag plaatsvinden. De studiemiddag zal rondom het thema ‘werk’ gaan. Inschrijven kan vanaf 11 februari 2017 via de website. Je ontvangt vier punten geaccrediteerde nascholing, wanneer je de gehele dag bijwoont. Deze dag is uitsluitend voor leden van de LV POH-GGZ (geen extra kosten).

Programma

9.00 – 9.30 uur Inloop met koffie & registratie
9.30 – 9.40 uur Welkom en opening door Mariëlle van der Landen, dagvoorzitter
9.40- 9.55 uur Voortgang en koers LV POH-GGZ door Jan Seeleman, voorzitter a.i.
9.55 – 10.15 uur Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 door Kawa al Ali, penningmeester a.i.
10.15 -10.45 uur Toelichting stemming* m.b.t. de volgende onderwerpen:

 • Nieuwe voorzitter
 • Herverkiezing Jan Seeleman

Poll onder de aanwezige leden

10.45 – 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.15 uur Interactie leden
12.15 – 12.30 uur Vragen aan het bestuur
12.30 – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 14.45 uur Studiemiddag 1e deel: ‘Werk aan de winkel!’ De POH-GGZ en werk…
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.45 uur Studiemiddag 2e deel
16.45 – 17.00 uur Einde programma; evaluatie door de dagvoorzitter

Afsluiting met een hapje en een drankje in de hal
*Stemming gaat schriftelijk

We hopen jullie op vrijdag 7 april weer te zien!

poh bestuur

Een hartelijke groet,

Jan Seeleman
Esther Kersbergen
Kawa Al Ali
Karin Zwart
Mariëlle van der Landen