POH-GGZ

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2015


Van de voorzitter

Door Leonore Nicolaï

Beste collega POH-GGZ!

In korte tijd is het aantal leden van de Landelijke Vereniging voor POH´s-GGZ bijzonder hard gegroeid en dat is zeer verheugend!

Met deze groei zijn we als vereniging meer en meer een serieuze partij in het speelveld van de verschillende organisaties, die zich bezighouden met de ontwikkeling en vormgeving van de (generalistische) geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Precies wat de opzet van de vereniging is!

Dit betekent dat onze vereniging steeds vaker wordt gevraagd om onze visie te geven op beleid, richtlijnen, onderzoek, projectvoorstellen en om bij te dragen aan de verdere plaatsbepaling en ontwikkeling van deze functie, dit beroep-in-wording, de POH-GGZ.
Zodoende oefenen we inmiddels wél invloed uit op zowel vakinhoudelijk niveau als op processen, die de geestelijke gezondheidszorg binnen en buiten de huisartsgeneeskunde bepalen.

Voor het (Dagelijks) Bestuur van de vereniging neemt intussen het activiteitenniveau evenredig toe. We zijn druk met de leden, de werving en de verwerking daarvan, druk met de organisatie van leuke en interessante evenementen en bijeenkomsten voor de leden. Maar ook naar buiten toe zijn we zeer actief bezig met deelname aan alle werkgroepen, expertmeetings, commissies, platformbijeenkomsten en congressen, die het directe gevolg zijn van de oprichting van onze succesvolle vereniging en van de daaruit voortvloeiende erkenning voor ons als vereniging.

 


Uitbreiding Bestuur

Momenteel zoekt de LVPOH-GGZ per direct naar kandidaten die zitting willen nemen in het bestuur. In elk geval willen we uitbreiden met minimaal 2 enthousiaste leden, die zich actief willen inzetten en vinger aan de pols willen houden bij de ontwikkeling van deze functie.
Ook leden, die zich op een specifiek terrein vakinhoudelijk willen verdiepen, zijn van harte welkom om zich aan te melden, liefst voor 10 april (net als voor de bestuursfuncties). Op 20 maart hebben alle leden hierover een mail ontvangen met de beschrijving van de vacatures.
Vanuit ons motto: ‘Niet meer over ons, zonder ons’, roepen we jullie op om mee te denken en mee te werken aan de verdere op- en uitbouw van onze Vereniging en onze functie als POH-GGZ!

Voor meer informatie of aanmelding:


Gebruikersaccount op de website

Zoals u wellicht weet zijn wij de laatste maanden hard bezig geweest om een nieuw lidmaatschaps-systeem te implementeren, met onder andere als doel om onze leden te kunnen voorzien van een gebruikersaccount op de website.

Alle nieuwe leden krijgen na de aanmeldprocedure inmiddels een gebruikersaccount toegewezen, maar ook voor u als reeds ingeschreven lid is een account aangemaakt.

Uw gebruikersnaam is gelijk aan het emailadres waarmee u zich heeft ingeschreven

Met behulp van de onderstaande link kunt u uw persoonlijke wachtwoord instellen, waarna u toegang heeft tot het besloten deel van de website.Gedurende de komende periode zullen wij het aanbod aan exclusieve ledeninformatie op onze website uitbreiden.

Bij vragen met betrekking tot de website kunt u altijd contact opnemen met de webdesigner via

Vraag uw persoonlijke wachtwoord voor de website op


Gedragscode deel 2

Als Vereniging ontvangen we dagelijks vragen van POH´s-GGZ: over arbeidscontracten en -voorwaarden, aan welke wetten en (gedrags)regels de POH-GGZ zich dient te houden. Ook ontvangen we veel vragen over de functie-uitoefening: over agendavoering; aantal patiënten per uur/dag, aantal keren dat een POH-GGZ een patiënt kan/mag zien, over verwijzingen, intervisie en nascholingseisen, over of je als POH-GGZ nu behandelt of niet, etc.

Geconfronteerd met deze vragen kan de LV POH-GGZ niet anders dan actief bezig zijn met het formuleren van het kwaliteitskader waarbinnen de POH-GGZ functie wordt beoefend. Dit kader ontwikkelen we door ons onder meer te verdiepen in onderzoeken en beleidstukken waarin competenties van de POH-GGZ worden benoemd.

Zo worden in de Handreiking Praktijkondersteuner van de LHV de volgende 7 competenties benoemd:

  1. Vakinhoudelijk handelen
  2. Communicatie
  3. Samenwerken
  4. Organiseren
  5. Maatschappelijk handelen
  6. Wetenschap en onderwijs
  7. Professionaliteit

Aangezien veel discussies en beleidstukken uit de GGZ op dit moment gaan over wat we als POH- GGZ niet en wel (zelf mogen) doen, gaan we hier nu nader in op de competentie vakinhoudelijk handelen. (bron: Protocollaire GGZ, editie 2014, M.H. van Venrooij, NHG ( blz 186))

Hierover staat het volgende genoteerd:
“Dit competentiegebied omvat alle zorgactiviteiten die de POH-GGZ ontplooit naar aanleiding van klachten, problemen en vragen over geestelijke gezondheidszorg van patiënten bij wie de huisarts de diagnose heeft gesteld. De kern van het handelen bestaat uit patiënteneducatie, begeleiding, controle van het ziektebeloop en signalering van mogelijk optredende complicaties. De POH-GGZ werkt hierbij volgens professionele standaarden en bewaakt zelf de effecten van zijn/haar handelen.”

Bijbehorende competenties zijn:

 • De POH-GGZ inventariseert de klachten van de patiënt in de gegeven context.
 • De POH-GGZ gaat na welke betekenis deze klachten hebben voor het ziektebeloop en welke gevolgen ze hebben voor het functioneren van de patiënt en zijn omgeving. De POH-GGZ bepaalt de prognose van de patiënt en schat deze in.
 • De POH-GGZ gaat na of, en zo ja, welke gedrags- en emotionele factoren samenhangen met de klachten van de patiënt.
 • De POH-GGZ benoemt adequate interventiemethoden, passend bij de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt en zijn omgeving, bespreekt deze met de patiënt en helpt hem zo nodig met het maken van een keuze.
 • De POH-GGZ formuleert in overleg met de patiënt wel resultaat hij wil bereiken. Als de patiënt dit nodig heeft of wenst, bepaalt de POH-GGZ samen met hem waaraan het resultaat kan worden afgelezen (de resultaatsindicator)
 • De POH-GGZ voert de gekozen interventiemethode planmatig uit.
 • De POH-GGZ houdt rekening met de interventies van andere zorgverleners en instanties en stemt uw eigen interventies daarop af.
 • De POH-GGZ reageert (pro)actief op psychosociale, economische en biologische factoren die de gezondheid van de patiënt beïnvloeden.
 • De POH-GGZ maakt de gekozen interventie inzichtelijk voor de patiënt en legt hem uit hoe uw keuze is onderbouwd.
 • De POH-GGZ beschikt over een zodanige basiskennis van de pathologie dat u aandoeningen vroegtijdig kunt herkennen (en de patiënt daarvoor kunt verwijzen naar de huisarts).
 • De POH-GGZ bepaalt of de patiënt (terug)verwezen moet worden naar de huisarts, een andere zorgverlener of een instelling.
 • De POH-GGZ bewaakt de kwaliteit van uw zorgverlening en verbetert deze zo nodig.

Onze vragen en discussiepunten m.b.t. dit kader zijn:

 • Wat is het uitvoeren van een gekozen interventiemethode anders dan behandelen?
 • Het zou duidelijk zijn als behandelen door elke POH-GGZ benoemd wordt als onderdeel van zijn / haar repertoire.
 • Kennis van pathologie wordt verondersteld, zoals (h)erkennen van depressies, en of seksuele problemen bij diabetes, na een hartinfarct, bij de ziekte van Parkinson,, psychische klachten door hypo- en hyperthyreoïdie.
  Onze vraag: voelen alle POH’s-GGZ zich hierin voldoende deskundig en bekwaam? Is er nascholingsbehoefte op dit terrein?
 • NB Hier staat dat de POH-GGZ zelf bepalend is m.b.t. verwijzing naar huisarts en andere zorgverleners. Herkennen dat jullie ook in de praktijk?
  In alle beleidsstukken wordt dit meestal wat meer onder tafel geveegd…

Jullie reactie hierop is van harte welkom op


De positie van de POH-GGZ, nu en in de toekomst… over functiewaardering

Zoals de ene huisartsenpraktijk de andere niet is, zo is de ene POH-GGZ niet vergelijkbaar met de andere. Niet qua opleidingsachtergronden, onder meer: SPV, AMW, psycholoog; niet qua aanstelling in dienst bij huisarts, zorggroep of GGZ instelling of zelfstandig werkend als ZZP-er, en niet qua afspraken over praktijkvoering. Het is kortom een functie die nog niet definitief is uitgekristalliseerd en waarover het laatste woord nog niet is gesproken.

Een ding is echter wel duidelijk… Bestuur en leden van de LV POH-GGZ wisselen hierover van gedachten, denken en bepalen mee…. over wie de POH-GGZ is en moet zijn, over hoe de POH-GGZ werkt, nu en in de toekomst, en over wat de kwaliteitscriteria van de POH-GGZ zijn?

In een brief over de functie-inschaling heeft het Bestuur van de LVPOH-GGZ aan de partijen die namens ons zitting nemen aan de CAO onderhandelingstafel het volgende laten weten:

“De gemiddelde POH-GGZ is volgens onze ledenraadpleging iemand die 48 jaar oud is. De POH-GGZ is HBO plus opgeleid in 74% van de aanstellingen, of academisch opgeleid in 26% (N.B. dit laatste percentage is momenteel in ras tempo aan het toenemen).

Landelijk werken POH´s-GGZ in schalen die hoger liggen dan in inschaling 7 en 8. Huisartsen hebben deze POH-GGZ aangesteld vanwege hun ervaring en deskundigheid op het gebied van de GGZ. De helft van de ondervraagden bij de ledenraadpleging van de LV POH-GGZ vindt dat ze op dit moment voor het werk een gepaste beloning krijgen, de helft dus echter niet! Dit antwoord is gebaseerd op de hedendaagse situatie waarin velen een beloning krijgen in een schaal die dus zeker hoger ligt dan schaal 8.

Deze POH´s-GGZ zijn echter wel de huidige POH-GGZ die een aantal jaren nu werken in deze nieuwe functie. Zij zijn deskundig en veelal (gezien hun leeftijd overduidelijk) al vele jaren werkzaam geweest in de basis GGZ, specialistische GGZ en nu dus ook in de generalistische basis GGZ in de huisartsenpraktijk. Dit zijn, zo zou je kunnen zeggen, de huidige (senior) POH’s-GGZ.

Op basis van deze deskundige inbreng heeft de functie nu in de praktijk vorm gekregen. Daarop leunen ook de huisartsen die nu een POH-GGZ in dienst hebben, en geënt op die situatie heeft ook vervolgens de huidige bloeiende samenwerking in de huisartsenvoorziening gestalte gekregen.

Het voorliggende voorstel waarin gestreefd wordt naar een schaal 8 als hoogste inschaling is dus een verslechtering van de salarispositie voor veel van de huidig werkzame POH-GGZ. Voor de hand liggend is om schaal 8 als aanloopschaal te hanteren en hogere inschaling voor de ervaren senior POH-GGZ, eens temeer daar de senior POH-GGZ wordt ingezet om nieuw aangetreden POH-GGZ in de huisartsenpraktijk/HOED in te werken, te begeleiden, te superviseren en op te leiden.

De LVPOH-GGZ kan alleen bijdragen aan deze functie-inschaling als schaal 8 geldt voor de recent afgestudeerde, startende POH-GGZ, die onder supervisie van een senior POH-GGZ aan de slag gaat in de praktijk. Hieronder ook ter illustratie en onderbouwing de opleidingseisen zoals Achmea die stelt aan de nieuw aan te stellen POH-GGZ.

1 Opleidingseisen Achmea
De huisarts is verantwoordelijk voor de inzet van gekwalificeerd (adequaat geschoold en bekwaam personeel. Als uitgangspunt hiervoor geldt het landelijk erkende beroepenschema van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO) (www.conoggz.nl).Voorbeelden zijn:

 • Geneeskunde (Master of Science)
 • Psychologie (Master of Science)
 • Gezondheidskunde (Master of Science) met richting GGZ
 • Verpleegkunde (Bachelor of Nursing) met differentiatie GGZ/HBO Verpleegkunde met differentiatie GGZ*
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ*
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ*
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met certificaat POH-GGZ van erkende HBO-opleiding*
 • HBO Psychologie met certificaat POH-GGZ van erkende HBO-opleiding
 • HBO B-Verpleegkunde met certificaat POH-GGZ van erkende HBO-opleiding*

* of aanvullende opleiding/scholing bij een Nederlandse Hogeschool met betrekking tot GGZ

Conclusie:Inschaling in schaal 8 en de omschrijving die daarbij wordt gegeven staat ver af van het gegeven dat het gaat om een functie, die in de werkelijkheid van de huisartsenzorg zelfstandig wordt vervuld door hooggeschoolde functionarissen met een brede opleidingsachtergrond met daarnaast een specialisatie op het gebied van GGZ plus de huisartsengeneeskunde GGZ interpretatie daarvan.
Kortom, de omschrijving in schaal 8 zoals die er nu ligt lijkt ons te gaan over een (toekomstige) functie, de junior POH-GGZ functie. Iemand die recent afgestudeerd is op academische niveau of op HBO niveau met daarna een GGZ specialisatie, en die in de huisartsenpraktijk als starter werkzaam wordt onder begeleiding van een senior POH-GGZ. Dit heeft momenteel in de werkelijkheid ook zo plaats, dat een al langer werkzame POH-GGZ de nieuw aangetrokken jonge POH-GGZ begeleidt. Het zou recht doen aan de senior POH-GGZ als voor hun functie een eigen functiebeschrijving werd gegeven met een eigen, hogere inschaling. We pleiten dus voor meer bandbreedte in de functiewaardering.

Jullie reacties hierop zijn van harte welkom op


Van de Penningmeester

door Fanny Schilderinck, penningmeester

In de afgelopen maanden zijn we als bestuur druk doende geweest om leden schriftelijk en persoonlijk te benaderen over de gevraagde manier van betalen van de contributie, namelijk door middel van het afgeven van machtigingen voor een automatische incasso. Hiermee hoopten we als Bestuur minder tijd kwijt te zijn aan administratieve taken, en dus meer tijd over te houden voor de inhoudelijke zaken en de belangenbehartiging.

Dit proces is niet helemaal vlot verlopen. Veel leden hebben in eerste instantie het verzoek ons te machtigen niet ingevuld. Ook mails nadien hebben niet geholpen. Deze leden hebben we zoveel mogelijk persoonlijk, telefonisch benaderd om nogmaals nader uitleg te geven. Deze benadering werd zeker gewaardeerd. Het leidde tot vruchtbare en leuke gesprekken.

Blijft feit dat we als bestuur van de vereniging vooral inhoudelijk, voor iedereen relevant werk kunnen verrichten, als we niet teveel tijd hoeven te besteden aan administratieve taken. Dus, een ieder die nog een machtiging heeft liggen, vul deze in voor 2015, zodat we op onze gemeenschappelijk belangen als POH-GGZ koers kunnen zetten.

De contributie van 2015 zal in april of mei geïnd gaan worden; als we ons (betalende) ledenbestand helemaal op orde hebben. Op de ALV zal het financiële jaaroverzicht van 2014 en de begroting van 2015 gepresenteerd worden.


Onderzoek

Eerste LV POH-GGZ onderzoek gepubliceerd in TPO!

Het ledenonderzoek dat deze zomer door Mariska van Es is gehouden, wordt in nummer van april 2015 in het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning (TPO / NHG) gepubliceerd.

Het artikel wordt gepubliceerd op het besloten deel van onze website, evenals de Powerpoint getoond op de ledenvergadering van 19 juni 2014.

Tweede onderzoek in jullie mailbox

In jullie mailbox hebben jullie een link ontvangen naar een nieuwe vragenlijst voor alle leden, afkomstig van onze eigen verenigings-onderzoeksgroep. Het mailadres is: onderzoeksgroep.lvpohggz@gmail.com

Deze vragenlijst gaat nader in op het nieuwe functie- en competentieprofiel (LHV) en op de (al dan niet) genoten aanvullende opleiding POH-GGZ. Er is op LinkedIn al veel discussie geweest over het profiel.

Op de ALV presenteert de onderzoeksgroep de uitkomsten van deze tweede ledenraadpleging. Voor invullen van de vragenlijst voor het onderzoek klik je hier. Onderzoek doet de LVPOH-GGZ om jullie mening te horen en samen te werken aan kwaliteitsbevordering van ons vak. Doe dus mee met dit onderzoek!


Inhoudelijke deskundigheidsbevordering

Agenda

 • 23 april: Algemene Ledenvergadering (middag)
  Schrijf je in via de website voor 15 april 2015. Klik hier
 • 18 juni: Studiemiddag met dr. Peter den Boer, auteur van ‘Eigen kracht -begeleide zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg’
 • 24 september: Studiedag “Technologie en e-mentalhealth in de GGZ”

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015

Locatie
Zon en Schild
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Gebouw: ‘De Veste’
(Na ingang eerste weg rechts)

Start
12.00 uur met inloop buffet

Toegang
Uitsluitend voor leden van de LV POH-GGZ, geen extra kosten voor toegang Schrijf je in via de website voor 15 april 2015! Klik hier

Programma

12.00 – 13.00 uur Inloopbuffet en ruimte voor onderlinge ontmoeting
13.00 – 13.25 uur Welkom en opening, door Leonore Nicolaï (voorzitter)
13.25 – 13.35 uur Financieel Jaarverslag 2014, door Fanny Schilderinck (penningmeester) en kascommissie
13.35 – 13.40 uur Vaststelling Begroting 2015, door Fanny Schilderinck en adviseur LV POH-GGZ Hans Jurg
13.40 – 14.50 uur Voorstellen en toelichting stemming nieuwe bestuursleden*
14.50 – 14.55 uur Stemming contributie 2016
14.55 – 15.15 uur Accreditatie van (na)scholing door Sandra van Burk
15.15 – 15.30 uur Theepauze
15.30 – 16.25 uur Interactieve lezing over “de Kracht van Eenzaamheid” door Jeannette Rijks
16.25 – 16.30 uur Elevator pitch docenten
16.30 – 16.50 uur Presentatie onderzoek door Dorris van der Velden en Ingrid Korenromp
16.50 – 17.00 uur Resume & afsluiting ledenvergadering door Leonore Nicolaï
17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

* Na afloop kunnen de leden een briefje in een box deponeren met de kandidatenkeuze.

We reiken een certificaat uit voor 2 uur geaccrediteerde nascholing voor POH-GGZ, deze kan je indienen wanneer ons systeem is ingericht.


Preventie

door Fanny Schilderinck

De LV POH-GGZ is afgelopen periode diverse keren benaderd door het Trimbos-instituut met de vraag een bijdrage te leveren aan verschillende werkgroepen/adviesgroepen.

 1. Een werkgroep die na- en meedenkt over de inhoud van een te ontwikkelen ‘toolkit’, die huisartsen en POH’s-GGZ helpt bij de start van het werken met online programma’s voor psychische klachten.
  Ook het NHG is vertegenwoordigd in deze werkgroep.
 2. Daarnaast gaan we een bijdrage leveren in een adviesgroep

Na alle veranderingen in de GGZ heeft de huisartsenzorg nu als taak om milde en matige klachten te behandelen. Deze nieuwe taak brengt vragen met zich mee, bijvoorbeeld over de inzet van eerste-stap interventies zoals e-health en groepsinterventies. Veel huisartsenpraktijken hebben hier nog weinig ervaring mee. Hoe maak je dan een keuze uit het aanbod? En wat zijn aandachtspunten in de uitvoering? Wat werkt wel en wat minder goed?

Het Trimbos-instituut voert dit jaar daarom in opdracht van VWS een monitor uit. Deze monitor is gericht op vroegsignalering en uitvoering van eerste-stap behandelingen in de huisartsenzorg. De monitoring zal plaatsvinden door het afnemen van een korte vragenlijst onder (een panel van) huisartsen en POH’s-GGZ.

Het doel is: De huisartsenzorg ondersteunen bij het voorkomen en behandelen van psychische problemen door het monitoren van vroegsignalering en de inzet van eerste-stap interventies en waargenomen successen breder te verspreiden en knelpunten op te lossen.

Andere leden van de adviesgroep zijn vertegenwoordigers van de NHG, het ROS-netwerk GGZ en de werkgroep Preventie van GGZ Nederland.


Verslag studiemiddag 5 maart 2015

door Jan Seeleman

We kunnen terugzien op wederom een zeer geslaagde studiemiddag over suïcidaliteit! De presentatie werd verzorgd door Sanne Terpstra en Derek de Beurs van 113online. Dat deden zij vlot, met goede inhoud en ook weer met uitgebreid oefenen. De leden reageerden enthousiast en er werden veel vragen gesteld.

Toen wij aan het eind de vraag stelden of de leden deze middag als goed, zinvol ervaren hadden gingen vrijwel alle handen omhoog.

Ook op de vraag of de informatie, deze studiemiddag gepresenteerd, ook gebruikt kon worden in het dagelijks werk, reageerden de meesten heel positief. Ook vanuit de wandelgangen zijn veel positieve reacties binnengekomen.


Regionale LV POH-GGZ

door Esther Kersbergen

Het is bekend dat er grote regionale verschillen in Nederland zijn in (na)scholing, netwerkbijeenkomsten en de manier van invulling van samenwerking door POH’s-GGZ. Dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Een coleur locale heeft ook wel wat!

Op dit moment verricht het bestuur een inventarisatie naar de ontwikkelingen in de regio’s. Eerder hebben we afgesproken dat de leden vanuit de regio’s contact op zouden nemen met de betreffende ROS om daarmee in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in de regio, de mogelijkheden van samenwerking te bespreken en waar mogelijk daar ook afspraken over te maken. Wij merken, dat dit nog (lang) niet overal is gebeurd.

Daarom roepen we voortrekkers en actieve POH’s-GGZ op om ervaringen met ons te delen. Wat zijn de uitkomsten van kennismaking o.a. met de ROS’sen? Waar liggen hiaten? Kunnen we die helpen oplossen?

Laat je reactie achter op


Bijeenkomst over de toepassing van de BTW-vrijstelling

door John Pot

Het bestuur van de Landelijke Vereniging POH-GGZ heeft zelfstandige praktijkondersteuners huisartsenzorg GGZ uitgenodigd voor een bijeenkomst op 15 april in Apeldoorn over de toepassing van de BTW-vrijstelling.

De belangrijkste vragen die aan de orde komen zijn:

 • Moet ik als POH-GGZ BTW in rekening brengen aan mijn opdrachtgevers?
 • Hoe kan ik in verweer gaan tegen de Belastingdienst als zij van mening zijn dat ik BTW in rekening moet brengen?’

Dhr. mr. Ronald van Esch, fiscaal jurist en deskundige op dit gebied, is voor deze avond uitgenodigd. Hij zal nader op dit onderwerp ingaan en antwoord geven op diverse vragen rond dit thema.


Ambitieuze POH’s-GGZ gezocht!

De LV POH-GGZ wordt heel regelmatig gevraagd POH´s -GGZ af te vaardigen naar werkgroepen om richtlijnen, standaarden, protocollen mee te ontwikkelen of deel te nemen aan projecten waar de inbreng van POH´s-GGZ gewenst wordt. De verzoeken komen uit organisaties als het NHG, het Trimbos instituut en vergelijkbaar, meestal landelijk werkende instellingen en soms ook regionale clubs. De kans om de POH-GGZ functie goed voor het voetlicht te brengen!

Graag roepen we jullie op om je aan te melden als je voor zo´n bijdrage of taak in aanmerking wilt komen. Meestal wordt er gewerkt met een vacatiegelden regeling en reiskostenvergoeding. De tijdsinvestering varieert, maar ongeveer 1 x per maand of 6 weken is er een bijeenkomst, waarvoor vacatiegeld, en daarnaast zijn er leesverzoeken en worden reacties gevraagd op conceptteksten

Voordeel: POH´s-GGZ denken zelf mee over en werken mee aan de ontwikkeling van al die instrumenten die voor onze functie worden ontwikkeld!!! De praktijk wordt er zodoende meer in betrokken.

Wij zoeken nog deelnemers voor de volgende Kwaliteitswerkgroepen:

 1. Kwaliteitsontwikkeling GGZ: Multidisciplinaire richtlijn stoornissen (MDR) in het gebruik van drugs
 2. Kwaliteitsontwikkeling GGZ: Generieke module Destigmatisering
 3. Werkgroep Richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij mensen met kanker’ vanuit het Trimbosinstituut/NVPO
 4. Ontwikkeling Richtlijn ( LESA) kindermishandeling vanuit het NHG

Uitgebreide informatie m.b.t. de werkgroepen kan toegestuurd worden op aanvraag:


Deskundige psychosociale hulp bij kanker in de regio

Kanker zet het leven van mensen op z’n kop. Het is een emotionele achtbaan, waarbij ontzettend veel op iemand af komt. Veel mensen vinden hier uiteindelijk een weg in. Bijvoorbeeld met hulp van familie en vrienden. Maar ongeveer een derde van de kankerpatiënten blijft problemen houden. Deze mensen kunnen baat hebben bij deskundige psychosociale zorg. Maar niet iedereen vindt de weg daar naartoe. Daarom heeft de NVPO een digitale gids gelanceerd, waarin deskundige hulp in de eigen omgeving te vinden is: het NVPO deskundigenbestand. Het bestand bestaat momenteel uit psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.

Allemaal gespecialiseerd in de psychologische behandeling en psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Door online een postcode in te vullen, kunt u uw patiënt helpen in een paar klikken een deskundige zorgverlener in de buurt te vinden.

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), is een richtlijnwerkgroep gestart, welke volgens de Evidence Based methode, de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ zal reviseren. De inventarisatiewerkgroep heeft een knelpunteninventarisatie uitgevoerd en op basis van de resultaten een voorstel gedaan voor de samenstelling van de richtlijnwerkgroep.

Er is gekozen voor experts op de desbetreffende onderwerpen, waarbij in verband met draagvlak voor de te ontwikkelen richtlijnen daarnaast zoveel mogelijk rekening is gehouden met geografische spreiding en spreiding over academische en perifere ziekenhuizen/instellingen. Vanuit onze vereniging is Judith Koopman als POH-GGZ voorgedragen om mee te werken in deze richtlijnwerkgroep.

Voor de werkgroep ‘Ontwikkeling generieke module Zelfmanagement’ neemt collega Mieke van de Heijden de honneurs waar.

Voor de generieke module ‘Vroege opsporing en toeleiding van mensen met relevante psychische klachten naar diagnostiek en behandeling in de 1e lijn’ van het netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ (uitvoering door het NHG) hebben verschillende collega’s al interesse getoond. Zij krijgen binnenkort bericht.


Tot slot

Wat hebben we toch een dynamische functie, waarover zoveel te praten, te schrijven en te ontdekken valt! We hopen als bestuur dat jullie middels deze nieuwsbrief weer allemaal geïnspireerd en uitgedaagd zijn om onze mooie functie door te ontwikkelen en kwalitatief te verdiepen.

We ontmoeten jullie graag allemaal op donderdag 23 april 2015!

Een hartelijke groet van het bestuur van de LV POH-GGZ,

Leonore Nicolaï, Fanny Schilderinck, Jan Seeleman, John Pot en Esther Kersbergen