POH-GGZ

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2014


Van de voorzitter

Door Leonore Nicolaï

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Nog geen jaar bestaan we en het ledenaantal neemt dagelijks toe. We tellen nu al meer dan 250 leden en het is pas februari! Wij zijn er zeer trots op en blij mee dat we zoveel vertrouwen krijgen. Duidelijk is dat POH´s- GGZ zich willen verenigen om samen een spreekbuis te vormen voor de POH-GGZ.

Voor de Vereniging is het belangrijk dat we als POH´s- GGZ onderling delen wat -in al die praktijken waar we dagelijks verkeren -goed gaat en vooral wat nog beter moet gaan!

Via mails en contacten horen we als bestuur veel. Ook dat het nog lang niet allemaal goed gaat. Laatst sprak ik een POH-GGZ die 17 gesprekken c.q. consulten per dag heeft, dag in, dag uit. Het huilen stond haar nader dan het lachen. Wallen onder haar ogen. ´s Avonds kon ze niets meer.
Hoe moest ze de huisarts, die zelf soms een veelvoud aan consulten per dag heeft, duidelijk maken dat dit niet goed kon gaan, dat dit niet reëel is?
Een rondgang onder POH´s- GGZ, maar ook onder psychotherapeuten, counselors, coaches, psychiaters, eerstelijns psychologen, heeft ons inmiddels duidelijk gemaakt dat op een dag maximaal 8 intensieve gesprekken mogelijk zijn, waarin je betrokken kunt luisteren, kunt meedenken, ruimte kunt geven aan de patiënt om te onderzoeken hoe hij of zij weer de draad kan oppakken van het bestaan.

Het is toch onze taak om mensen weer greep te laten krijgen op hun leven en op zichzelf. Elke POH-GGZ heeft uit hoofde van zijn/haar functie elke dag te maken met mensen die tegen ‘het leven’ aanlopen, die (psychische, psychosomatische, psychosociale) klachten presenteren bij de huisarts en naar ons toe worden geleid voor een verdiepend gesprek, een intake, voor verdere begeleiding en behandeling.

Wij houden op die manier elke dag vinger aan de pols van wat er leeft in Nederland. Zeker in deze tijden van crisis valt het leven voor velen zeer zwaar. Om als POH-GGZ hiermee positief en energiek om te kunnen gaan, zijn een helder omschreven functie- en takenpakket onontbeerlijk. Evenals een goed werkklimaat, goede arbeidsvoorwaarden en prettige collegiale samenwerking.

Wij, als Dagelijks Bestuur, willen ervoor zorgen, dat de positie en het werkklimaat voor elke POH-GGZ goed en prettig georganiseerd is. Dat communiceren we zowel naar onze leden als naar de organisaties, waarmee de POH’s- GGZ te maken hebben en afhankelijk van zijn.


Issues en taken voor 2014

Na de vliegende start in 2013 willen we in het jaar 2014 vooral voortgaan met het ontwikkelen en organiseren van onze brede POH-GGZ Vereniging. Als Bestuur zullen we met behulp van de leden op basis van breed draagvlak bijdragen aan beleidsontwikkelingen, standpunten, opleiding en (na)scholing, protocollen en standaarden om de kwaliteit van de functie POH-GGZ goed te borgen.

Door de beleidsbeslissingen, die in de afgelopen periode zijn genomen, zoals het Bestuurlijk Akkoord, het door de LHV geformuleerde functieprofiel (nog in concept), de voorwaarden en opleidingseisen,die door zorgverzekeraars zijn geformuleerd, liggen momenteel al veel zaken vast. Tegelijkertijd ervaren we elke dag dat er nog veel onduidelijkheid bestaat en komen er veel vragen uit den lande over hoe vorm te geven aan de POH-GGZ in de praktijk.

De vragen variëren van invulling van de werkdag, adviezen betreffende de salarisschaal tot vragen over de POH-GGZ als ZZP-er, de BIG-registratie en BTW-kwestie. Wij verdiepen ons in deze materie en formuleren onze antwoorden en reacties zo zorgvuldig mogelijk. Zie ook ons FAQ-systeem op de website!


De Vereniging steunt individuele leden

Ons motto voor dit jaar is: ‘De eerste klap is een daalder waard’. Dit betekent dat we actief op vele vragen en ontwikkelingen zullen ingaan en ons zullen presenteren als Landelijke Vereniging voor alle POH’s- GGZ ongeacht hun beroepsopleiding. Wij staan daarbij voor een functie met hoge kwaliteit en grote deskundigheid, naast en in goede samenwerking met de huisarts.


Actiepunten voor 2014

Op het landelijk symposium van 14 november 2013 hebben de aanwezige leden zich uitgesproken voor de volgende acties:

 • Maximaal 8 consulten per dag, met daarbij hooguit enkele korte voorspelbare controlegesprekken
 • Financiering van de POH-GGZ in schaal 7 is te laag en niet passend bij de zwaarte en verantwoordelijkheid van de functie.
  POH´s- GGZ zijn HBO + dan wel academisch opgeleide professionals met veelal jaren ervaring. Ook daarin geldt dat de eerste klap een daalder waard is. Als we goed en zorgvuldig met mensen aan de slag kunnen dan voorkomt dat verergering van de klachten, shopgedrag van cliënten en verwijzingen naar generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ
 • Goede inbedding in de huisartsenvoorziening, afspraken over setting, overleg, samenwerking en dergelijke
 • Het (mee)ontwikkelen van nascholing/het formuleren van nascholingseisen en accreditatie-eisen
 • Het (mee)organiseren van supervisie en intervisie
 • Belangenbehartiging voor de leden

Om vast te noteren in de agenda

Algemene Ledenvergadering op 19 juni

Om 12.00 uur beginnen we met een inloop buffet. De start van het inhoudelijk programma zal zijn om 13.00 uur. Vanaf 14.30 uur zal er een plenaire vergadering zijn. De locatie is Zon & Schild in Amersfoort. Voor leden is de ALV gratis toegankelijk. Het programma volgt nog.

Symposium samen met de PsyHag

Het bestuur van de LV POH-GGZ bereidt samen met het bestuur van de PsyHag (kaderhuisartsen GGZ) een symposium voor. Alle huisartsen en POH’s- GGZ zullen hiervoor binnenkort uitgenodigd worden. Het symposium vindt plaats in het najaar van 2014.


Vergaderdata bestuur eerste semester 2014

Op 26 februari en op 17 april zal het bestuur weer vergaderen. Als je punten hebt die je graag besproken wilt zien kun je een mail sturen naar info@poh-ggz.nl. Op 5 april gaan de bestuursleden weer ‘de hei op’ om het beleid van de Vereniging verder vorm te geven.


Overzicht Activiteiten van het bestuur in 2014

18 januari 2014

Het bestuur heeft de hele dag met elkaar doorgebracht om de korte en lange termijnvisie van de Vereniging in grote lijnen te bepalen en de agendasetting voor 2014 (e.v.) te bespreken.

23 januari 2014

Twee afgevaardigden van het Bestuur (Fanny Schilderinck en Leonore Nicolaï) hebben kennis gemaakt met Marc Eyck, hoofd van de afdeling Beleid, Marketing en Communicatie van het NHG. Daarnaast waren ook aanwezig, Debby Keuken, beleidsmedewerker met GGZ in haar portefeuille en Liesbeth van der Jagt, teamleider Scholing.

Het was een kennismaking met onze Vereniging. We bespraken het waarom van de oprichting, de wensen en mogelijkheden om samen te werken aan gezamenlijk HA/POH-GGZ- nascholing en instrumenten en producten voor de POH-GGZ via het NHG. De ondersteuning van het NHG aan de LV POH-GGZ kwam eveneens aan de orde. Dit overleg was een begin en zal een vervolg krijgen. Een duidelijke intentie tot samenwerking is afgesproken.

23 januari 2014

Dezelfde twee bestuursleden, Schilderinck en Nicolaï, hebben ’s middags de Beleidsmiddag van de NHG Verenigingsraad bijgewoond. Het thema was ‘Huisarts en GGZ’; welke ontwikkelingen zijn er en wat betekenen deze voor de rol van de huisarts (in de keten)? Het laatste standpunt GGZ in de huisartsenzorg stamt uit 2007. Vanwege de huidige veranderingen in de GGZ vraagt dit om een herziening.

Per 1 januari 2014 is de GGZ ingedeeld in drie echelons: de Huisartsenzorg, de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. De huisarts, met naast hem/haar de POH-GGZ, krijgt een meer centrale rol in de GGZ. Dit betekent dat de patiëntenzorg anders georganiseerd zal worden en dat de huisarts meer gaat samenwerken met andere disciplines.

Het blijkt dat voor veel huisartsen de mogelijke regelingen m.b.t. de aanstelling van een POH-GGZ nog erg onduidelijk zijn. Met een POH-GGZ, die gedetacheerd is vanuit een GGZ instelling, heeft de huisarts met een ander te maken dan met een POH-GGZ, die in loondienst van de huisarts is. Het heeft gevolgen voor de wijze waarop de POH-GGZ werkt, hoe de huisarts samenwerkt met de POH-GGZ, hoe intervisie, nascholing en dergelijke (en de verantwoordelijkheden daaromtrent) georganiseerd zijn.

De Verenigingsraad van het NHG wilde, om zich een goed beeld te kunnen vormen, graag ons standpunt m.b.t. de positionering van de POH-GGZ horen. We hebben onze actiepunten, die we op de ALV van 14 november jl. hebben geformuleerd, aan de orde kunnen stellen. De middag viel uiteen in een deel presentaties en een deel workshops. De volgende punten zijn in de middag aan de orde gekomen:

  • De ontwikkeling van de rolverdeling tussen de huisarts en de POH-GGZ
  • De waarschijnlijke toename van het volume aan patiënten dat wij als POH-GGZ te verwerken krijgen
  • De verwijzing vanuit de Huisartsenzorg naar Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ
  • De regionale samenwerking

Het doel was om uit de inleidingen en discussies input te verkrijgen voor een advies aan het NHG-bestuur. Dit zal in de komende periode geformuleerd worden. Hier komen we dus nog op terug.

Samenvattend:

  • We hebben als afgevaardigden van het Bestuur van de Landelijke Vereniging POH-GGZ kennis kunnen maken met de leden van de NHG Verenigingsraad, die allen zeer betrokken zijn bij het thema GGZ. Aan de discussie en in de workshops hebben we als POH-GGZ een actieve bijdrage kunnen leveren. Het NHG heeft inmiddels op vele wijzen aangegeven dat zij met ons verregaand willen samenwerken, onder meer om nascholingsmateriaal en NHG-Standaarden specifiek voor de POH-GGZ te ontwikkelen en deze ook voor alle POH´s-GGZ toegankelijk te maken.

13 februari 2014

Jan Seeleman en Esther Kersbergen zijn namens de LV POH-GGZ naar een overleg geweest met de Denktank Bestuurlijk Akkoord, o.l.v. Patrick Groenewegen (lobbyist vanuit de V&VN t.a.v. het ministerie van VWS). Hierbij was een afvaardiging van Verpleegkundig Specialisten GGZ en militaire verpleegkundigen aanwezig. Ook de voorzitter van de NVSPV was erbij.
Duidelijk was na afloop dat we vanuit verschillende uitgangsposities aan tafel zaten, met als overeenkomst de POH-GGZ. We hebben de intentie uitgesproken dat we gaan proberen om de functie en de positie van de POH-GGZ helder op tafel te krijgen, daar waar belangrijke landelijke beleidsbesluiten worden genomen.

Aansluitend was er een persoonlijke meeting met de voorzitter van NVSPV, Ivonne van der Padt, om te onderzoeken op welke punten wij kunnen samenwerken.

Advies t.a.v. de NHG Standaard ADHD
Jan Seeleman heeft namens het bestuur een reactie gegeven op de NHG Standaard ADHD (in ontwikkeling).

21 februari 2014

Kennismaking en overleg met de voorzitter Carola de Ridder van de NVVPO.

4 maart 2014

Esther Kersbergen, John Pot en Jan Seeleman gaan naar PsyHag om eerdergenoemd symposium voor te bereiden.


Leden/Vrijwilligers gezocht!

Welke POH-GGZ wil actief betrokken zijn bij de taken en activiteiten, waarvoor de Verenging aangezocht wordt? Of zou je graag regionaal POH-GGZ-aanspreekpunt willen zijn? We willen graag een pool vormen van vrijwilligers die meedenken en meewerken met het verder uitbouwen van ons werk als Verenging! Heb je interesse? Mail naar: info@poh-ggz.nl


Interessante links

(Deze komen ook op de website)


De kracht van kwetsbaarheid

Door Liesbeth Mok (lid van onze Vereniging)

Boekrecensie n.a.v. het symposium van 14 november 2013

Lees dit boek!

De auteur is een vrouwelijke Amerikaanse hoogleraar die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte. Dat zijn bijzondere onderwerpen die je op het eerste oog niet meteen koppelt aan de heersende, prestatiegerichte leefwijze. Wij worden immers geacht in alles wat wij doen te excelleren: als wij werken, hoort daar onze bevlogenheid bij. Worden wij vader of moeder, dan is de tijd die wij aan onze kinderen besteden geen gewone zorg, want nee, het is quality-time-waarvan-wij-genieten. Dit geldt ook voor onze eigen bezigheden, of we nu in de sauna zitten, viool spelen of trainen voor de halve marathon, terwijl wij ook alle aandacht en liefde willen geven aan onze geliefden, vrienden en familie. Vervolgens is het wel de bedoeling om dit – al dan niet via social media – te delen, want anders zouden onze inspanningen onzichtbaar blijven. En onzichtbaarheid is wel het laatste dat wij wensen want dan ziet niemand hoe hard wij ons best doen om perfect te zijn.
Dat de werkelijkheid anders is, bemerkt de POH-GGZ dagelijks tijdens het spreekuur. Voor professionals die merken dat een reguliere methodiek, zoals RET, geen soelaas biedt bij patiënten die te hoge eisen stellen aan zichzelf en het leven in het algemeen, kan dit boek mogelijk een aanvulling zijn.

Brown zet vraagtekens bij deze heersende opvattingen en daarmee voelt zij de tijdgeest goed aan. We worden het ook wel eens zat om eindeloos te presteren en er ook nog eens gezond plus vrolijk uit te zien. Brown raakt gevoelige punten. Zij laat zien dat je ook sterk kunt zijn door te erkennen dat je je ellendig of mislukt voelt. Dit beschrijft Brown in een persoonlijke, spirituele schrijfstijl met veel metaforen, waarbij zij de lezer een hart onder de riem steekt en ze laat de ploeteraar zien dat als die zich rottig voelt, dit niet betekent dat hij rottig is. Zij weet de lezer voortdurend op te peppen als zij net een beschrijving heeft gegeven van een situatie waarbij je het liefst door de grond zou zakken. Zij houdt een pleidooi voor het normaliseren en accepteren van ongemakkelijke gevoelens die bij het leven horen. De nieuwe kwaliteit is om het lef te hebben te laten zien dat je niet perfect bent. Oprah Winfrey noemt haar ‘mijn nieuwe super soulmate’.

Lees dit boek niet!

Voor de POH-GGZ die wil vasthouden aan de reguliere zorg binnen de GGZ, doet dit boek denken aan het thema uit het sprookje van Hans Christian Andersen over De nieuwe kleren van de keizer.
Brown ageert tegen perfectionisme en geeft hilarische voorbeelden van penibele situaties uit haar eigen leven. Deze illustratie pakt na enige omzwervingen steevast knetterend goed uit voor haarzelf en daarmee bewierookt de hoogleraar zichzelf pagina na pagina. Zij haalt voortdurend haar eigen onderzoeken aan of verwijst op een hoogdravende manier naar collega-hoogleraren die haar uitkomsten onderschrijven. Helaas ontbreken definities en geciteerde onderzoeksresultaten. Het boek pretendeert populair wetenschappelijk te zijn, maar het is vooral populair, want de onderzoeksresultaten en citaten zijn niet te verifiëren. Met deze bestseller is zij daarmee het lichtend voorbeeld van “de kracht van kwetsbaarheid”.

De kracht van kwetsbaarheid -Brené Brown
Uitgeverij www.levboeken.nl, 276 pp, € 19,95. ISBN 978 94 005 0248 2


Meedoen?

De Landelijk Vereniging stelt een tabblad op de website ter beschikking aan derden om een oproep te plaatsen voor meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, scholing of om andere zaken onder de aandacht van onze leden te brengen. Het is interessant om hierop geregeld te kijken! De LV POH-GGZ draagt overigens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.

Gezocht: meedenkers in innovatieteams

Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar professionals, zorgaanbieders, psychiaters, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, huisartsen, mensen die werken in de ggz, met of voor mensen met psychische problemen, intramuraal of ambulant, als zelfstandige, vrijgevestigde, of verbonden aan een instelling.

Vindt u het leuk om in een innovatieteam mee te kijken en denken over de ontwikkeling van vernieuwende zorginitiatieven? In het project “Zelfmanagement en passende zorg” gaan we aan de slag in proeftuinen. De innovatieteams volgen, adviseren en evalueren, en leren van, de proeftuinen.

Wie wil meedenken over de opzet van een wetenschappelijk onderzoek?

Twee jaar geleden is aan de VU, afdeling Klinische Psychologie, een online cursus voor slaapproblemen ontwikkeld. De cursus duurt 6 weken en de deelnemers krijgen iedere week feedback op de opdrachten die zij uitvoeren. Dit kost de coach ongeveer 20 minuten per les, dus ongeveer 2 uur per deelnemer. Een eerste onderzoek naar de tevredenheid en effectiviteit liet goede resultaten zien: bijna 75% van de deelnemers heeft de cursus volledig (en op tijd) afgerond. Bijna 70% was zeer tevreden over de inhoud. En gemiddeld genomen gingen de cursisten ook beter slapen en hadden zij het gevoel dat zij hun slaapprobleem beter konden hanteren.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij het NIVEL?

Het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) doet momenteel onderzoek naar de hulpverlenings- en communicatievaardigheden van de POH-GGZ en in hoeverre deze aansluiten bij de hulpvragen van patiënten met psychische of psychosociale problemen. Dit onderzoek is van belang om inzicht te geven in de stand van zaken wat betreft de huidige praktijkvoering (hulpverlening- en communicatievaardigheden) van de POH-GGZ.

Het onderzoek kan tevens bijdragen aan toekomstige opstelling c.q. aanscherping van het functie- en competentieprofiel, bijdragen aan het opstellen van specifieke richtlijnen en inzicht geven in (aanvullende) scholing voor de POH-GGZ. Daarnaast fungeert dit onderzoek als een nulmeting bij aanvang van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ (sinds 1 januari 2014), waartegen in een later stadium veranderingen in het proces (hulpverlenings- en communicatievaardigheden) en patiënten uitkomsten (o.a. mate van overeenstemming tussen behoeften/verwachtingen en ervaringen) kunnen worden afgezet.