Onderzoek onder de POH-GGZ

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan
De kosten voor het plaatsen bedragen €74,95.

Landelijk project: preventie van depressie bij jongeren van 12-18 jaar

Beste collega’s,

GGD GHOR Nederland is, samen met het Trimbos-instituut en het NCJ, gestart met een landelijk project gericht op de preventie van depressie bij jongeren van 12-18 jaar.
Dit project maakt onderdeel uit van het Meerjarenplan Depressiepreventie (MJP) van het ministerie van VWS.
Met het MJP wil VWS vooral dat de keten van bewustwording, signalering, bespreken, verwijzen en toeleiden naar (preventieve) interventies wordt versterkt.
In het MJP is de doelgroep jongeren als risicogroep aangewezen: jaarlijks heeft 1 op de 5 jongeren last van depressieklachten en 1 op de 22 maakt een depressie door.

Wat houdt het project in?

We willen met het project vooral bijdragen aan het versterken van preventieve maatregelen op school, vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken en het toeleiden naar passend aanbod. Hierbij betrekken we het werkveld en sluiten aan bij het huidige zorgaanbod van scholen, de huisartsen en POH GGZ, de JGZ, jeugdzorg, sociaal werk, GGZ en de Gezonde School-aanpak. Daarom zijn we op zoek naar good practices die aan kunnen geven wat de werkzame factoren zijn voor een effectieve samenwerking.
Op basis van deze goede voorbeelden ontwikkelen we een model ketenaanpak.
Het plan is om dit model in september/oktober voor te leggen aan de organisaties die hebben deelgenomen in de inventarisatie.
Vanaf het najaar tot aan de zomer 2018 investeren we in het sluitend maken van een ketenaanpak volgens het ontwikkelde model in 3 regio's.

Wat vragen we?

Via onderstaande link kom je in de vragenlijst waarmee we graag zicht willen krijgen op de ketensamenwerking rondom depressiepreventie bij jongeren en goede voorbeelden uit de praktijk. We zijn ook op zoek naar voorbeelden waarbij depressiepreventie onderdeel is van een breder programma in de gemeente of de regio, bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van psychosociale problematiek of het versterken van welbevinden.
We begrijpen dat misschien niet de gehele keten overzien wordt. Ga bij het invullen van de vragenlijst uit van jullie ervaring in de samenwerking met partners in depressiepreventie bij jongeren.
Wij willen jullie vragen vóór 1 juli de enquête in te (laten) vullen.
Dit zal ongeveer 15 minuten kosten. Het kan zijn dat er in de enquête een andere datum staat als deadline maar voor jullie houden we 1 juli aan.
NB: de antwoorden kunnen niet tussentijds opgeslagen worden, dus graag in één keer alle vragen beantwoorden en na de laatste vraag op ‘Verzenden’ klikken.

Voor vragen kan de projectleider, Maaike Stolte, benaderd worden via of 06-36317439.
Klik op deze link naar vragenlijst. Of kopieer de volgende url:
http://www.enqueteviainternet.nl/Response.aspx?survey=Inventarisatie_depressiepreventie_jongeren1&NoCache=bf16c1f2-09e5-492b-bf5f-bc9bfe9b18ec

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

Maaike Stolte
GGD GHOR Nederland
Projectleider Depressiepreventie Jongeren

Voluit Leven 55+ : eHealth behandeling voor 55-plussers met angstklachten

VL

Angstklachten (zoals piekeren of paniekerigheid) komen veel voor onder 55-plussers, maar worden vaak niet op tijd gesignaleerd en behandeld.
De Universiteit Leiden is op zoek naar

enthousiaste POH's-GGZ en huisartspraktijken

die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek dat de zorg voor 55-plussers met angstklachten wil verbeteren.

Het onderzoek: Voluit Leven 55+

Het onderzoek evalueert hoe effectief de eHealth behandeling Voluit Leven is in het verminderen van angstklachten bij 55-plussers.
Deze behandeling combineert een online zelfhulpprogramma met vier ondersteunende gesprekken bij de POH-GGZ.
Voluit Leven is een bewezen effectieve behandelmethode die gebruik maakt van Acceptance & Commitment therapie en Mindfulness.
De Voluit Leven behandeling wordt vergeleken met een korte cognitieve gedragsinterventie.

Van deelnemende POH's-GGZ wordt gevraagd dat zij een aantal patiënten behandelen in het kader van het onderzoek.
Zij hoeven geen vragenlijsten af te nemen of andere onderzoekswerkzaamheden uit te voeren.

Wat biedt deelname aan Voluit Leven 55+ u ?

  • Deskundigheidsbevordering voor de POH-GGZ:
    POHs-GGZ worden kosteloos getraind door ervaren psychologen in de behandelmethoden.Deze methoden zijn ook buiten het onderzoek toe te passen.
  • Deelnemende praktijken ontvangen een vergoeding van €500 om productieverlies t.g.v. de trainingsdag te compenseren.
  • Door deel te nemen aan Voluit Leven 55+ levert u een bijdrage aan het verbeteren van de zorg voor een groeiende patiëntengroep.

Contact

Uitgebreide informatie over het onderzoek is te vinden op www.voluitleven55plus.nl.
Bij vragen en/of opmerkingen of als u zich wilt aanmelden voor het onderzoek kunt u mailen naar Maartje Witlox (promovendus).

Voluit Leven 55+ is een samenwerking van:

VL1                    VL2                    VL3                   VL4

Masterstage onderzoek POH-GGZ

Op het Trimbos-instituut is een stageplek beschikbaar voor het uitvoeren van een afstudeeronderzoek en het schrijven van een scriptie:

Masterstage onderzoek POH-GGZ

Duur: minimaal 3 maanden, uitgaande van meerdere dagen per week.
Start: vanaf juni of later.
Activiteiten: meewerken aan het uitwerken van (onderdelen van) het onderzoek, ondersteunen van POH’s-GGZ en andere onderzoekdeelnemers bij de diverse dataverzamelingen, bijdrage leveren aan het uitvoer

Aanleiding

In de afgelopen jaren is de functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) op landelijke schaal ingevoerd in de huisartsenpraktijk. Er is echter nog weinig zicht op de effectiviteit en doelmatigheid van de hulp die door de POH-GGZ wordt verleend. Bovendien is het waarschijnlijk dat praktijken verschillen wat betreft de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ (‘interpaktijkvariatie’), omdat o.a. dienstverband, beroepsachtergrond en werkervaring verschillen tussen POH’s-GGZ.

Doel en aanpak

Het onderzoek beoogt de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening door de POH-GGZ te verbeteren. Daartoe worden twee, elkaar aanvullende, deelstudies uitgevoerd:

Deelstudie A

brengt de mate van interpraktijkvariatie in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in kaart. Vervolgens wordt nagegaan of deze variatie van invloed is op de kenmerken van de patiëntenpopulatie van de POH-GGZ, en op de kwaliteit en kosten van de hulpverlening door de POH-GGZ.

Deelstudie B

richt zich op het identificeren van succesfactoren in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ die bijdragen aan effectieve en doelmatige hulpverlening aan volwassenen met depressie-/angstklachten.

De deelstudies worden uitgevoerd in circa 50 huisartsenpraktijken, gevestigd in 7 regio’s verspreid over Nederland. Per praktijk neemt een POH-GGZ en een huisarts deel. Verder worden gegevens verzameld bij patiënten en bij andere professionals waarmee de POH-GGZ samenwerkt. Gegevensverzameling gebeurt op diverse manieren (via vragenlijsten, focusgroepen en data-extractie uit huisartsinformatiesystemen) en op verschillende momenten gedurende 2 jaar, vanaf juni 2017 t/m begin 2019.

O.b.v. bevindingen worden aanbevelingen geformuleerd én verspreid. Dit gebeurt via tussentijdse bijeenkomsten (begin 2018) en een landelijk slotsymposium (medio 2019).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ i.s.m. diverse andere partijen. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Interesse?

Neem contact op met: Jasper Nuijen: E: / T: 030 29 59 431

Onderzoek Commissie Wetenschappelijk Onderzoek LV POH-GGZ in samenwerking met het Trimbos Instituut

Onderzoek Commissie Wetenschappelijk Onderzoek LV POH-GGZ in samenwerking met het Trimbos Instituut:  

Succesfactoren in de organisatie en uitvoering van preventie van psychische stoornissen door de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.

Gedetacheerde POH-GGZ: Ook meedoen aan ons eigen onderzoek!

In bijna alle huisartsenpraktijken is inmiddels een POH-GGZ werkzaam. Weinig is echter nog bekend over de effectiviteit en doelmatigheid van de hulp die de POH-GGZ biedt, en of verschillen tussen praktijken in hoe de functie is georganiseerd hierbij een rol spelen. De LV POH-GGZ en het Trimbos-instituut gaan daarom onderzoeken hoe de functie POH-GGZ het beste georganiseerd en uitgevoerd kan worden. Zodat patiënten en hulpverleners tevreden zijn, en de hulpverlening door de POH-GGZ effectief is, tegen aanvaardbare kosten.

Het onderzoek gaat landelijk plaatsvinden en loopt van januari 2017 tot en met december 2018. In totaal zullen 50 koppels POH-GGZ-huisarts deelnemen. Om een goed beeld te krijgen van ‘de’ POH-GGZ is het belangrijk dat alle soorten dienstverbanden vertegenwoordigd zijn in het onderzoek. Inmiddels zijn er voldoende ZZP-ers en POH’s-GGZ in loondienst geworven voor het onderzoek. Aan het completeren van de groep met POH’s-GGZ gedetacheerd vanuit een GGZ-instelling of een zorggroep wordt momenteel nog gewerkt.

Mail om mee te doen of voor meer informatie.

Via de website van de LV POH GGZ zullen jullie op de hoogte worden gehouden over dit langlopende onderzoek.

 

 

Introduceer jij goede nazorg voor mensen die zijn uitbehandeld in de GGZ?

GGZ in GeestIn HollandVU.png

Beste praktijkondersteuner,

Wij weten dat de meerderheid van de mensen die hersteld zijn van een angst- of depressieve stoornis, opnieuw een stoornis krijgt binnen 4 jaar.
Goede nazorg en terugvalpreventie zijn daarom erg belangrijk. De POH-GGZ en de huisarts kunnen hierin een belangrijke taak vervullen.

Wij (Vakgroep Psychiatrie van het VUmc, Hogeschool InHolland en de VU Klinische Psychologie) zijn daarom een project gestart.
Wij willen vragen of u hieraan wil meewerken. Wij zullen met u overleggen hoe wij het beste de huisarts kunnen benaderen om dit onderzoek te bespreken.

Het nazorgtraject

• Patiënten die zijn ontslagen uit de basis- of specialistische GGZ worden benaderd door de POH-GGZ voor een gesprek. Dit gesprek dient als kennismaking en om het terugvalpreventieplan te bespreken.
• De patiënt krijgt vervolgens toegang tot een website en app gericht op terugvalpreventie (dit regelen de onderzoekers). De website en app zijn ontwikkeld in samenwerking met (ex)patiënten.
• U maakt met elke patiënt afspraken over controle consulten. Gemiddeld zal er één keer per 3 maanden een consult plaatsvinden.
• De patiënt geeft zijn stemming/angst elke week een rapportcijfer voor minimaal 9 maanden. Indien blijkt dat de klachten toenemen adviseren wij de patiënt dit met u te bespreken.

Wat betekent deelname voor u?

• Korte training (4 uur) waarin uitleg wordt gegeven over terugval en de online lessen. De uren worden vergoed vanuit het onderzoek.
• Uitnodigen van ± 4 patiënten met een angst- of depressieve stoornis die klaar zijn met behandeling in de basis- of specialistische GGZ. Met hen bespreken van terugvalpreventie plan en het maken van afspraken voor de controle consulten.
• Aan het eind van het onderzoek zullen we u mogelijk kort interviewen over uw ervaringen.

Graag horen we of u wilt deelnemen aan dit project.
Vanzelfsprekend zijn we bereid om telefonisch of op locatie verdere informatie te geven.
U kunt ons op werkdagen bereiken op telefoonnummer 06-11449864, of via emailadres

Met vriendelijke groet,
Mede namens de projectleden: Prof. Dr. Berno van Meijel, Dr. Anna Muntingh, Dr. Neeltje Batelaan, Prof. Dr. Annemieke van Straten

Esther Krijnen, MSc
Psychiatrisch Verpleegkundige / Gezondheidswetenschapper
GGZ inGeest, onderzoek en innovatie
A.J. Ernststraat 1187, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.