POH-GGZ

Kwaliteitsregister


Het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ

Als LV POH-GGZ vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit van nascholingen en de deskundigheid van de POH-GGZ wordt geborgd. Daarom hebben wij het Kwaliteitsregister in het leven geroepen. Met het Kwaliteitsregister willen we de kwaliteit van de POH-GGZ transparant en toetsbaar maken.

Registratie van de POH-GGZ in het Kwaliteitsregister geeft aan dat de POH-GGZ gedurende een bepaalde periode kennis en vaardigheden (nascholing) heeft opgedaan en dat er voldoende aandacht is geweest voor reflectie (intervisie, supervisie) en andere beroepsgebonden activiteiten.

Voor meer informatie over het Kwaliteitsregister verwijzen wij graag naar het reglement:

Reglement Kwaliteitsregister 

Openbaar register
Het register is openbaar. Werkgevers, collega’s, patiënten, andere disciplines of zorgverzekeraars kunnen nagaan of een POH-GGZ is geregistreerd in ons Kwaliteitsregister:

Inzage in register 

Toelating
Een POH-GGZ kan zich vrijwillig aanmelden voor het Kwaliteitsregister. Indien wordt voldaan aan de toelatingseisen, zal de aanmelding worden goedgekeurd en zal de POH-GGZ worden opgenomen in het Kwaliteitsregister.

Voor meer informatie over de toelatingseisen kunt u ook op de website van het Accreditatiebureau Nascholing POH-GGZ kijken: https://www.anpg.nl/anpg/inschrijven/

Indien u geen lid bent van de LV POH-GGZ, maar wel aantoonbaar lid van een andere beroepsvereniging en u wilt zich alleen aanmelden voor het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ, klik dan hier.
U wordt dan enkel lid voor het Kwaliteitsregister en krijgt alleen toegang tot uw profielpagina en navigatie naar PE-online. U kunt dan geen gebruikmaken van het besloten deel van de website, de rechten behorend bij lidmaatschap van de LV POH-GGZ en kan niet deelnemen aan de ALV.

Voor registratie in het Kwaliteitsregister dient aan de volgende toelatingseisen te worden voldaan:

 1. Vooropleiding.

Bestaande opleidingen.

 • Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde (SPV)
 • Bachelor Verpleegkunde (HBO-V)
 • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen
 • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ)
 • Master Psychologie
 • Bachelor Toegepaste Psychologie (HBO)

Oude Opleidingen.

 • Maatschappelijk werk & Dienstverlening (MWD)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening(SPH)
 • Opleiding tot GGZ -agoog
 • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.
 1. Diploma POH-GGZ

 

 1. Arbeidscontract van minimaal 8 uur per week

 

 1. 2 jaar relevante GGZ ervaring

Voldoet u aan alle bovenstaande punten 1 t/m 4 dan wordt u toegelaten tot het Kwaliteitsregister.

Voldoet u deels aan de voorwaarden dan hangt het ervan af of u wordt toegelaten, hieronder 3 mogelijkheden:

 1. Heeft u een vooropleiding die vermeld staat onder punt 1 en een arbeidscontract van minimaal 8 uur en relevante GGZ ervaring maar mist u de POH-GGZ opleiding dan wordt u met een aantekening toegelaten tot het kwaliteitsregister.

 

 1. Heeft u een vooropleiding die niet wordt vermeld onder punt 1, maar bezit u wel een POH-GGZ diploma en een arbeidscontract van minimaal 8 uur en relevante GGZ ervaring, dan wordt u met een aantekening toegelaten tot het kwaliteitsregister. (Het kan zijn dat u via een EVC traject HBO werk- en denkniveau moet gaan aantonen).

Omdat het kwaliteitsregister vanaf 1 juni 2021 verplicht wordt komt er een overgangsregeling.

Hoe die er precies uitgaat zien is nog niet bekend. Zodra dit bekend is dan hoort u of u nog aanvullende bijscholing moet volgen.

Kosten
Voor leden van de LV POH-GGZ zijn er geen extra kosten verbonden aan het Kwaliteitsregister.
Wanneer u aantoonbaar lid bent van een aanverwante (beroeps)vereniging (V&VN, NIP, BPSW/Registerplein, NVO, VGCt of NVvPO) zijn de kosten € 80 per jaar.
Voor POH’s-GGZ die niet lid zijn van een beroepsvereniging en zich enkel in het register willen inschrijven, zijn de kosten € 100 per jaar.

Registratie
Registratie als POH-GGZ in het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ wil zeggen dat een POH-GGZ voldoet aan de toelatingseisen van het Kwaliteitsregister en daarbij op een gedegen wijze, volgens omschreven criteria, zijn/haar deskundigheid bijhoudt en bevordert door o.a. geaccrediteerde nascholing, intervisie of beroepsgebonden activiteiten.

De registratie in het Kwaliteitsregister geldt voor een periode van 5 jaar. Nadien is herregistratie mogelijk indien (nog steeds) aan de toelatingseisen wordt voldaan.

Indien u lid bent van de LV POH-GGZ bent u niet automatisch ingeschreven in het Kwaliteitsregister. Hiervoor dient u informatie aan te leveren via PE-online. Binnen 6 weken krijgt u bericht over de toelating.

Accreditatiepunten
De POH-GGZ dient per 5 jaar minimaal 150 accreditatiepunten te behalen, dus gemiddeld 30 accreditatiepunten per jaar. De 30 accreditatiepunten bestaan uit tenminste 15 punten door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholing voor POH-GGZ (deel A). De andere 15 punten (deel B) zijn voor intervisie en/of supervisie (maximaal 10 punten per jaar) en voor andere beroepsgebonden activiteiten, zoals deelname aan een kwaliteitswerkgroep, werkconferentie of het organiseren van een netwerkbijeenkomst. Geaccrediteerde nascholingen van andere, gelijkwaardige beroepsverenigingen kunnen ook onder deze punten opgenomen worden.

Pas vanaf het moment dat uw aanmelding is goedgekeurd gaan kunnen accreditatiepunten worden behaald.

Zowel voor intervisie, supervisie als voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten kan een formulier of ander document, dat nodig is voor toekenning van de accreditatiepunten, in het Kwaliteitsregister door de ingeschreven POH-GGZ zelf worden geüpload:

intervisie en supervisie document

Bewijstukken beroepsgebonden activiteiten

Voor meer informatie over de accreditatiepunten en de deskundigheidsbevordering, zie artikel 7 van het Reglement Kwaliteitsregister.

PE-online
Vanaf de datum van toelating in het register kan de POH-GGZ via het online systeem van PE-online (www.pe-online.org) een persoonlijk digitaal dossier bijhouden. Met dit systeem kunnen scholingsaanbieders accreditatiepunten registreren (geaccrediteerde nascholingspunten) en kunnen leden de stukken van belang voor de eigen deskundigheidsbevordering uploaden (beroepsgebonden punten).

Herregistratie
Na 5 jaar zijn in principe 150 punten verzameld, waarvan tenminste 75 punten door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingspunten. Er mogen dus wel meer door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingspunten (dit zijn categorie A-punten) gehaald worden, maar niet minder.
Een overschot aan door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingspunten wordt verrekend met het totaal; er hoeven dan minder andere beroepsgebonden punten (categorie B) behaald te worden.
Onze aanbeveling is echter om voldoende aan intervisie te doen en ervaring op te doen in overstijgende werkzaamheden die de functie POH-GGZ verder ontwikkelen.

De Commissie Kwaliteitsregister controleert of de punten uit deel B op de juiste wijze zijn geüpload.

Herregistratie aanvragen kan door het dossier via PE-online opnieuw in te dienen, op dezelfde wijze als bij inschrijving.

Voor meer informatie over de herregistratie, zie artikel 6 van het Reglement Kwaliteitsregister.

Stappenplan voor registratie

 1. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord op het besloten deel via ‘Inloggen’ rechts bovenaan op deze website.
 2. In het besloten deel verschijnt de Profielpagina. Navigeer op deze pagina naar het gele blokje ‘Log in bij PE-online’.
 3. PE-online is het digitale kwaliteitssysteem. Het is alleen mogelijk om digitaal te registeren.
 4. Ga naar ‘Mijn dossier’  en klik op ‘Aanmelden register POH-GGZ’ 
 5. Upload (gescande) diploma’s, certificaten, een werkgeversverklaring Format model – werkgeversverklaring en een CV.
  Indien nodig, kan nog een begeleidend schrijven of tevredenheidsverklaring (van de huisarts) toegevoegd worden.
 6. Klik na het uploaden van alle documenten op ‘Indienen’

Na de aanmelding heeft een lid 3 maanden de tijd om de betreffende documenten te uploaden.

Als alles is ingediend beoordeelt de Commissie Kwaliteitsregister in principe binnen 6 weken het dossier. Hierop wordt een mail verstuurd waarin staat dat het dossier is goed- of afgekeurd.
Binnen PE-online is er een mailbox waarin gecommuniceerd kan worden met de Commissie Kwaliteitsregister.

Wanneer er documenten ontbreken, ontvangt het lid een bericht in het dossier met het verzoek om deze alsnog in te dienen. Dit kan vertragend werken in het proces van registratie, waarbij de uiteindelijke, definitieve datum van inschrijving kan verschuiven. Het is dus van belang om mailing vanuit PE-online goed in de gaten te houden.

Indien niet wordt voldaan aan de toelatingseisen gaat het dossier naar de Toetsingscommissie en wordt eventuele toelating besproken. Na goedkeuring is de inschrijving definitief en kan het persoonlijke dossier vanaf de datum van inschrijving bijgehouden gaan worden.

Bijhouden van het persoonlijke dossier

Een registratieperiode gaat in op de datum dat de inschrijving in het register definitief is. Vanaf deze datum kan het persoonlijk dossier bijgehouden worden. Het bijhouden van het persoonlijk dossier is dus alleen mogelijk als het proces van de registratie is voltooid.

In het persoonlijke dossier (in PE-online) staat een overzicht van de personalia, de gevolgde door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingen (deel A) en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten (deel B). Alle gegevens zijn op deze wijze op elk moment bij de hand en er is een overzicht van de punten die tellen voor herregistratie.

Geaccrediteerde nascholing (deel A)

Een aanbieder van geaccrediteerde nascholing is verantwoordelijk om na afloop de presentielijst in te voeren en de punten te registreren in het dossier van de deelnemer.
Dit doet de scholingsaanbieder binnen 6 weken.
De geregistreerde POH-GGZ is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de scholingsaanbieder de punten heeft ingevoerd in het dossier.

Belangrijk
Om de behaalde punten in het systeem te kunnen invoeren, heeft de aanbieder van de scholing een persoonlijk lidmaatschapsnummer nodig.
Het is dus van belang dat dit wordt genoteerd op de presentielijst van de betreffende nascholing tezamen met de handtekening.

Andere Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (deel B)

Voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten is het van belang dat u zelf deze punten (met de daarbij behorende bewijzen) invoert in uw dossier. Het is verstandig om de bewijsstukken hiervan zo snel mogelijk na de activiteit te uploaden.
Voor de omschrijving van de activiteiten en de bewijsstukken die nodig zijn hiervoor, zie deze link.

Stappenplan zelf uploaden punten deel B

In PE-online:
1. Navigeer naar ‘Mijn dossier’  en klik op ‘Herregistratie register LV POH-GGZ’
2. Klik op: Toevoegen deskundigheidsbevorderende activiteiten’
3. Omschrijven van de activiteit, het aantal punten invoeren en uploaden van een certificaat, verslag of deelnamebewijs
4. Klik op ‘Indienen’ 

Diploma’s en certificaten van de scholingsgeschiedenis vóór de registratieperiode kan worden opgenomen onder ‘Mijn dossier’. Dit telt echter niet mee voor herregistratie in het Kwaliteitsregister.

Belangrijk

 • Nascholing die niet door de LV POH-GGZ is geaccrediteerd, maar door een vergelijkbare beroepsvereniging, kan worden ingevoerd bij ‘Deskundigheidsbevorderende activiteiten’. 
  Zie ook deze link.
 • Accreditatiepunten voor de opleiding POH-GGZ kunnen alleen in het dossier door de scholingsaanbieder ingevoerd worden als de POH-GGZ al ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister. Dit zal in de praktijk inhouden dat de POH-GGZ destijds is ingeschreven via de overgangsregeling en pas later de opleiding POH-GGZ als nascholing heeft gedaan. Zie artikel 5 van het Reglement Kwaliteitsregister.
 • Voor intervisie/supervisie mag u maximaal 10 punten per jaar in uw dossier uploaden. Dit is om de variatie voor de POH-GGZ te bevorderen en in beweging te blijven als het gaat om scholing en ontwikkeling.

Verplicht Kwaliteitsregister per 1 juni 2021
In maart 2020 heeft het Landelijk Overleg POH-GGZ (deelnemende partijen: BPSW, InEen, LHV, LV POH-GGZ, MIND, NHG, NIP, NVvPO, PsyHAG, Rino’s, Samenwerkende Hogescholen en V&VN) besloten om het onafhankelijk Kwaliteitsregister verplicht te stellen voor elke POH-GGZ.

Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe dit verplichte Kwaliteitsregister ingericht zal worden en wat de voorwaarden zijn. In het najaar van 2020 zullen wij met een update komen.

Voor meer informatie over het Kwaliteitsregister dat per 1 juni 2021 verplicht zal worden, kunt u de Definitieve Notitie over de inhoudelijke eisen raadplegen op onze website.

Vragen?

De Commissie Kwaliteitsregister bestaat uit de volgende leden:

 • Anita Nijmeijer (voorzitter)
 • Ivanka Boiten
 • Mirjam Vos

Heeft u nog vragen over het kwaliteitsregister dan kunt u deze stellen via het contactformulier.