Inschrijving in het Kwaliteitsregister

Als lid van de LV POH-GGZ kunt u zich laten inschrijven in het Kwaliteitsregister van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Registratie als POH-GGZ in het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ wil zeggen dat u voldoet aan de toelatingseisen van het Kwaliteitsregister (zie Reglement Kwaliteitsregister, Artikel 5) en daarbij op een gedegen wijze, volgens omschreven criteria, uw deskundigheid bijhoudt en bevordert door o.a. geaccrediteerde nascholing, intervisie en/of beroepsgebonden activiteiten.

Opname in het Kwaliteitsregister is 5 jaar geldig. Daarna kunt u zich opnieuw laten registreren voor 5 jaar.
Het register is openbaar.
Werkgevers, collega’s, patiënten, andere disciplines of zorgverzekeraars kunnen nagaan of een POH-GGZ is geregistreerd in ons Kwaliteitsregister.
De LV POH-GGZ draagt zorg voor de privacy van de ingeschreven POH's-GGZ.

Aanvraag voor inschrijving in het Kwaliteitsregister

 1. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op het besloten deel van deze website en navigeer naar 'PE-online' op uw profielpagina.
  PE-online is het digitale kwaliteitssysteem. U kunt zich alleen digitaal aanmelden en registreren.
 2. Upload of scan uw diploma’s, certificaten en uw werkgeversverklaring/contract.
 3. Zie voor de toelatingseisen het Reglement Kwaliteitsregister, Artikel 5.
  Indien u niet voldoet aan de toelatingscriteria, wordt contact met u opgenomen door onze toetsingscommissie en wordt eventuele toelating besproken.
 4. Na de bovenstaande stappen bent u aangemeld en krijgt u binnen 6 weken per e-mail bericht of u bent toegelaten tot het register.

Bijhouden van uw persoonlijke dossier

 1. Een registratieperiode gaat in op de eerste dag van de maand na goedkeuring van de aanvraag voor toelating in het Kwaliteitsregister.
 2. Na toelating kunt u uw persoonlijke dossier vanaf de datum van ingang van de registratieperiode gaan bijhouden. Het bijhouden van het persoonlijk dossier is dus pas mogelijk als lid bent, de registratie is voltooid en u bent toegelaten.
 3. Om uit het systeem te gaan moet u uitloggen bij PE-online en daarna ook bij de website als u het besloten deel wilt verlaten.

In uw persoonlijke digitale dossier (PE-online) krijgt u een overzicht over uw persoonlijke gegevens, de gevolgde (geaccrediteerde) nascholingen, intervisie, supervisie en beroepsgebonden activiteiten.
U kunt certificaten of deelnamebewijzen, vanaf de datum dat u bent toegelaten in het kwaliteitsregister, zelf uploaden.
U heeft op deze wijze alle gegevens, op elk moment, bij de hand.
Een aanbieder van geaccrediteerde nascholing is verantwoordelijk om na afloop de presentielijst in te voeren en de punten te registreren. Dit moet binnen 6 weken gebeuren.
U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of uw opleider de punten heeft ingevoerd. U kunt deze daarop aanspreken.

Belangrijk

Om de behaalde punten in het systeem te kunnen invoeren, heeft de aanbieder uw persoonlijke lidnummer nodig.
Het is dus van belang dat u dit noteert op de presentielijst van de betreffende nascholing tezamen met uw handtekening.

Invoer van punten in PE-online en uploaden documenten

De scholingsaanbieder hoort er zorg voor te dragen dat de accreditatiepunten binnen 6 weken worden bijgeschreven in het register.
Voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten is het van belang dat u zelf deze punten (met de daarbij behorende bewijzen) invoert in het systeem. Zie ook deze link

Het is dus van belang dat u:

 • Altijd zes weken na de datum van de scholing checkt of uw scholingsaanbieder de punten heeft bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan is het van belang dat u dit bij de betreffende organisatie meldt.
 • Altijd binnen zes weken na datum uw bewijzen voor ‘Deskundigheidsbevorderende activiteiten’ zelf invoert in het systeem van PE-online.

Hoe werkt het?

U bent in PE-online:
1. Navigeer naar ‘Mijn dossier’
2. U klikt op ‘Herregistratie register LV POH-GGZ’
3. Klap alle subregels uit
4. U klikt op: ‘Toevoegen geaccrediteerde scholing’ òf op ‘Toevoegen deskundigheidsbevorderende activiteiten’ (kan alleen vanaf de datum van ingang van de registratieperiode)
5. U moet deze dan omschrijven, het aantal punten invoeren en een certificaat, verslag of deelnamebewijs uploaden
6. Dan drukt u op versturen en de punten worden verwerkt.
7. In uw ‘PE-activiteiten’ heeft u een overzicht van welke punten u heeft behaald.
8. Diploma’s en certificaten van uw scholingsgeschiedenis vòòr de registratieperiode kunt u opnemen onder ‘Mijn gegevens’; u heeft dan al uw scholingen bij elkaar. Dit telt echter niet mee voor herregistratie in het kwaliteitsregister.

Let op:

 • Scholing die niet door de LV POH-GGZ is geaccrediteerd, maar door een vergelijkbare beroepsvereniging, kan worden ingevoerd bij ‘Deskundigheidsbevorderende activiteiten’.
  Zie ook deze link
 • Indien u een opleiding tot POH-GGZ heeft gevolgd bij een van de Samenwerkende Hogescholen of RINO’s, dan komen er maximaal 30 punten per jaar onder ‘Geaccrediteerde scholing’ te staan als het opleidingsinstituut (instellings)accreditatie heeft aangevraagd bij de LV POH-GGZ.
  Is dat niet het geval, maar heeft u wel de opleiding gedaan na inschrijving in het register, dan kunt u 30 punten uploaden onder ‘Deskundigheidsbevorderende activiteiten’.
 • Een kwaliteitskeurmerk voor de opleiding tot POH-GGZ is in ontwikkeling. Als dit is ontwikkeld, kan het zijn dat bovenstaande regeling m.b.t. deze opleiding wijzigt. Als er wijzigingen optreden, zal het bestuur u hierover informeren.
 • In principe geldt voor accredtatie 1 uur = 1 punt. Het maximum per scholingsactiviteit is echter 30 punten per jaar. Voor intervisie/supervisie mag u maximaal 10 punten per jaar in uw dossier uploaden. Dit is om de variatie voor de POH-GGZ te bevorderen en in beweging te blijven als het gaat om scholing en ontwikkeling.
 • De punten van de Algemene Ledenvergaderingen met studiemiddag zal de accreditatiecommissie gaan registreren aan de hand van uw lidnummer en handtekening. U moet dan aan het begin van de dag uw naam bevestigen en aan het einde van de dag uw lidnummer en handtekening op de presentielijst zetten.

Herregistratie

Na 5 jaar heeft u in principe 150 punten verzameld, waarvan tenminste 75 punten door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingspunten. U mag dus wel meer door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingspunten halen (dit zijn categorie A-punten), maar niet minder.
Teveel aan door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingspunten wordt verrekend met het totaal; u hoeft dan minder andere beroepsgebonden punten te behalen (categorie B).
Onze aanbeveling is echter om voldoende aan intervisie te doen en ervaring op te doen in overstijgende werkzaamheden die de functie POH-GGZ verder ontwikkelen.
De accreditatiecommissie controleert steekproefsgewijs of u voldoende punten heeft behaald.
U kunt herregistratie aanvragen door het dossier via PE-online opnieuw in te dienen, op dezelfde wijze als bij inschrijving.

Kosten

Voor leden van de LV POH-GGZ zijn er geen extra kosten verbonden aan deze registratie.

Vragen

Voor vragen over het kwaliteitsregister kunt u hier terecht

Lid van een andere beroepsvereniging?

Wanneer u geen lid bent van de LV POH-GGZ dan is het mogelijk om tegen betaling van €80,- per jaar u aan te melden als POH-GGZ voor dit kwaliteitsregister.
Een voorwaarde hiervoor is dat u aantoonbaar lid bent van een aanverwante (beroeps)vereniging (V&VN, NIP, BPSW/Registerplein, NVO, VGCt of NVvPO) en dat u voldoet aan de registratie-eisen.

Indien u geen lid bent van de LV POH-GGZ maar wel aantoonbar lid van een andere beroepsvereniging en u wilt zich alleen aanmelden voor het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ, klik dan hier

U wordt dan enkel lid voor het Kwaliteitsregister en ontvangt dan ook inloggegevens.
Deze bieden u alleen toegang tot uw profielpagina en navigatie naar PE-online.
U kunt met dit type lidmaatschap geen gebruik maken van het besloten deel van de website, de rechten behorend bij lidmaatschap van de LV POH-GGZ en kan niet deelnemen aan de ALV.

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.