Nieuwsbericht Trimbos Instituut: Gratis deelname train-de-trainer Aan de slag met Zorgpaden

- Nieuwsbericht Trimbos Instituut - 

Gaat u als zorgprofessional aan de slag met de praktische vertaling van zorgstandaarden naar zorgpaden? U kunt gratis deelnemen aan een cursus op 9 en 30 juni 2017 waarin een train-de-trainer wordt ontwikkeld om de methodiek te leren die komt kijken bij de implementatie van zorgstandaarden. 

In de loop van 2017 komt een serie van zorgstandaarden voor alle belangrijke psychische aandoeningen in de geestelijke gezondheidszorg beschikbaar.

Zorgpaden

Zorgpaden vormen de vertaling van een zorgstandaard naar de praktijk van de zorg, combineert daarin werkwijze en inhoud van zorg en is daarom een belangrijk instrument bij de implementatie van zorgstandaarden.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), GGZ Nederland en het Trimbos-instituut voeren het project ‘Aan de slag met zorgpaden - de ontwikkeling van een train-de-trainer cursus’  uit.

In dit project ontwikkelen we een cursus train-de-trainer waarin de methodiek van de ontwikkeling van zorgpaden wordt toegepast op de Zorgstandaard Depressie & dysthymie. De methodiek van de ontwikkeling van zorgpaden houdt in dat onderzocht wordt welke wijzigingen de zorgstandaard voorstelt ten opzichte van de huidige zorg, en hoe er als organisatie handen en voeten aan gegeven kan worden.

Wanneer medewerkers in een organisatie thuis zijn in de methodiek van het ontwikkelen van een zorgpad, kunnen zij hun collega’s trainen en meenemen in deze werkwijze. Tevens kunnen zij deze methodiek inzetten voor elke volgende zorgstandaard die beschikbaar komt. Het project wordt gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Gratis cursus

In het kader van de ontwikkeling van deze train-de-trainer wordt de cursus in juni gratis aangeboden (een pre-test). De cursus vindt plaats op het Trimbos-instituut en bestaat uit twee dagdelen, namelijk vrijdag 9 juni van 09.00 uur tot 14.00 uur en vrijdag 30 juni van 09.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt de cursus ook geëvalueerd, zodat de cursus op grond hiervan kan worden bijgesteld.

De train-de-trainer cursus is bedoeld voor medewerkers met een sleutelrol in de kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie in de GGz, verantwoordelijk of betrokken bij de implementatie van zorgstandaarden.

Aanmelden

Heeft u interesse? Neem contact op met Daniëlle Volker (). Geef bij uw aanmelding aan wat de reden is dat u deze train-de-trainer wilt volgen. Er is plek voor maximaal acht personen. Aanmelden is mogelijk tot 8 mei.

Depressiedeal

Tijdens de conferentie Alles is Gezondheid in februari hebben 19 organisaties de depressiedeal getekend, waaronder de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Deze deal is met 19 partijen met als doel om het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. Zie de website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor meer informatie. 

- Nieuwsbericht Minister Schippers 

- De Depressiedeal 

- De kamerbrief over meerjarenprogramma depressiepreventie 

conferentie AIG 15 02 2017.101

Bericht ZonMw: Veranderingen in de eerstelijnszorg Praktijk ontmoet onderzoek

- bericht ZonMw -

Versterken van de integrale samenwerking in de eerste lijn

Op 28 maart organiseert ZonMw een middag waar de ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg op het gebied van preventie centraal staan. ZonMw heeft 13 onderzoeksprojecten gehonoreerd, die zich richten op integrale leefstijl interventies, psychische gezondheid en de organisatie van preventie binnen huisartsenpraktijken. In dialoog, verkennen onderzoekers en praktijk wat de ontwikkelingen in de zorg betekenen voor de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. Welke ontwikkelingen spelen er in de zorg? Wat is belangrijk voor zorgprofessionals en hoe kunnen onderzoekers daarbij helpen? Wat levert de inzet van eHealth op? En hoe wordt eHealth binnen huisartsenpraktijken ingezet? 

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst is van 13.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in Utrecht (Social Impact Factory). Het programma treft u aan op de website van ZonMw (klik hier) U kunt zich tot 16 maart aanmelden via het online formulier.

Bericht KPMG Plexus: Uitnodiging focusgroepen Monitor generalistische basis GGZ

- bericht vanuit KPMG Plexus -

Uitnodiging focusgroepen Monitor generalistische basis GGZ

In opdracht van het Ministerie van VWS voert KPMG Plexus in samenwerking met Vektis de monitor generalistische basis GGZ (GB-GGZ) uit. Hierbij onderzoeken zij de effecten van de invoering van de GB-GGZ. Naast het analyseren van kwantitatieve gegevens, voert KPMG Plexus ook kwalitatief onderzoek uit. Voor dit deel van het onderzoek organiseren zij vijf focusgroepen rondom twee thema’s: 

1.      Invulling van de rol van de POH-GGZ in de keten

2.      Zorg voor de chronische doelgroep.

Graag nodigt KPMG Plexus u uit voor deelname aan een focusgroep. Hieronder treft u beknopte informatie over de focusgroepen en een uitnodiging tot deelname.

Informatie focusgroepen

Hieronder geven we wat korte informatie over de focusgroepen:

1.      Focusgroep Rol van de POH-GGZ in de keten: 

·         10 april 17:00-20:00

·         Locatie KPMG kantoor Amstelveen

·         Genodigden: Huisartsen, POH’s-GGZ en cliënten

·         Het doel van de focusgroepen is het verzamelen van kennis en ervaringen met de rol van de POH-GGZ vanuit verschillende partijen. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kunnen komen zijn verschillen in invulling van de rol van de POH-GGZ, afbakening van de rol van de POH-GGZ, invulling van de GB-GGZ en invloed van de wachtlijsten op de invulling van de rol van de POH-GGZ. Het exacte programma van de focusgroep wordt in overleg met de klankbordgroep van de monitor GB-GGZ bepaald. De onderwerpen worden afgestemd op actuele vragen uit het veld en de resultaten van het data onderzoek. Voor aanvang van de focusgroep wordt het vastgestelde programma gecommuniceerd.  

2.      Focusgroep zorg voor de chronische doelgroep 1: 

·         18 april 17:00-20:00 

·         Locatie KPMG kantoor Amstelveen

·         Genodigden: Huisartsen, POH’s-GGZ, behandelaren en cliënten

·         Het doel van de focusgroep is het verzamelen van kennis en ervaringen met de zorg voor de chronische doelgroep. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kunnen komen zijn invulling van het product chronisch in de GB-GGZ, afspraken over verwijzingen (bijvoorbeeld van chronische patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ naar de GB-GGZ, huisarts en POH-GGZ) en mogelijkheden tot flexibel opschalen van zorg. Het exacte programma van de focusgroep wordt in overleg met de klankbordgroep van de monitor GB-GGZ bepaald. De onderwerpen worden afgestemd op actuele vragen uit het veld en de resultaten van het data onderzoek. Voor aanvang van de focusgroep wordt het vastgestelde programma gecommuniceerd.

3.      Focusgroep zorg voor de chronische doelgroep 2: 

·         20 april 17:00-20:00

·         Locatie KPMG kantoor Amstelveen

·         Genodigden: Huisartsen, POH’s-GGZ, behandelaren en cliënten

·         Het doel van de focusgroep is het verzamelen van kennis en ervaringen met de zorg voor de chronische doelgroep. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kunnen komen zijn invulling van het product chronisch in de GB-GGZ, afspraken over verwijzingen (bijvoorbeeld van chronische patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ naar de GB-GGZ, huisarts en POH-GGZ) en mogelijkheden tot flexibel opschalen van zorg. Het exacte programma van de focusgroep wordt in overleg met de klankbordgroep van de monitor GB-GGZ bepaald. De onderwerpen worden afgestemd op actuele vragen uit het veld en de resultaten van het data onderzoek. Voor aanvang van de focusgroep wordt het vastgestelde programma gecommuniceerd.

Wat vraagt KPMG Plexus van u?

KPMG Plexus nodigt u graag uit voor deelname aan één van de bovenstaande focusgroepen. Zij horen graag uiterlijk woensdag 15 maart 2017 van u of u geïnteresseerd bent in deelname aan de focusgroep. Voor het doorgeven van uw deelname aan een focusgroep en praktische of inhoudelijke vragen over de focusgroep kunt u contact opnemen met Renée de Valk ( ).

Nieuwsbericht van het Trimbos Instituut: het eindrapport van het project Implementatie blended Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk

Nieuwsbericht van het Trimbos Instituut:

Het eindrapport van het project Implementatie blended Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk

''We zijn heel blij met de resultaten van het project. Dit project was één van de eerste implementatieprojecten om blended e-mental health in de huisartsenpraktijk te realiseren:

·         Driekwart van de getrainde POH’s-GGZ heeft één of meer patiënten verwezen naar Kleurjeleven. Gemiddeld verwezen zij 9 patiënten. Van de 631 aangemelde patiënten, is 90 % met Kleurjeleven gestart. Zij maakten gemiddeld 3,5 les af. 
Patiënten starten dus wel degelijk met e-health, wanneer een betrouwbaar en laagdrempelig professional zoals de POH-GGZ het adviseert en begeleidt. Zowel patiënten als POH’s-GGZ waren over het algemeen tevreden over blended Kleurjeleven.

·         De onderzoeksgegevens laten zien dat patiënten starten met behoorlijk ernstige depressieve klachten, en dat er een forse daling optreedt bij het blended gebruik van Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk.
Kanttekening hierbij is dat het geen Randomized Controlled Trial betreft en dat de daling van de klachten mogelijk ook toe te schrijven is aan spontaan herstel.

·         Ook patiënten met een lage opleiding worden bereikt.
Van de onderzoek deelnemers was één derde laag opgeleid, één derde gemiddeld, en één derde hoog opgeleid. Bij alle drie de opleidingscategorieën dalen de depressieve klachten vergelijkbaar; alle opleidingsniveaus lijken evenveel baat te hebben bij het volgen van blended Kleurjeleven.

Verbeteringen liggen vooral op het vlak van het vergroten van het bereik en de therapietrouw, meer aandacht voor implementatie, en de techniek en gebruikersvriendelijkheid van het online programma.

Zie voor meer conclusies en aanbevelingen het rapport in de bijlage. Zie ook het nieuwsbericht dat is verschenen over het project.

N.B. Kleurjeleven is onlangs wederom erkend in de databank effectieve interventies met het hoogst mogelijke oordeel “Sterke aanwijzingen voor effectiviteit”: zie website.

Als Trimbos-instituut blijven we actief met implementatie van e-mental health programma’s. 
Dit jaar start het Trimbos-instituut ook met een onderzoek naar de inzet van online trainingen voor slaap-, stress- en piekerklachten in de huisartsenpraktijk. In het project gaan POH’s-GGZ de online trainingen op website snelbeterinjevel met begeleiding aanbieden. Hierbij zal er speciale aandacht zijn voor het bereiken van patiënten met een lagere opleiding. In het onderzoek evalueren we het bereik, de uitvoering en effecten van de online trainingen en de tevredenheid ermee. Het onderzoek loopt tot 2020. 

Zie ook het nieuwsbericht op de website van het Trimbos Instituut.''

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.