Onderzoek onder de POH-GGZ


Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek. De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan info@poh-ggz.nl.
Het tarief voor het plaatsen van de advertentie € 125 euro (exclusief btw).


Deelnemers gezocht voor deelname aan onderzoek naar behandeling moeilijk behandelbare depressie in UMC Utrecht 

De afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht is onlangs gestart met een wetenschappelijk onderzoek bij mensen vanaf 18 jaar, die een therapieresistente depressieve stoornis hebben. In de afgelopen jaren is er een aantal onderzoeken verschenen, waaruit blijkt dat psychedelica een goed effect kunnen hebben op depressieve klachten. Het psychedelicum psilocybine is de werkzame stof in sommige paddenstoelen (paddo’s) en truffels. In deze nieuwe studie onderzoeken wij de effectiviteit, veiligheid en de optimale dosering van psilocybine bij mensen met een depressie, bij wie in de huidige depressieve periode minimaal twee antidepressiva niet of weinig hebben gewerkt. Dit gebeurt in een speciaal ingerichte kamer, met speciaal opgeleide therapeuten. Patiënten krijgen gerandomiseerd dubbelblind een hoge-, medium-, of bijna-placebodosis toegediend. De follow up duur is 12 weken.

De studie vindt ook plaats op het LUMC en UMCG

Interesse?
Zoek contact met ons via:
Email: PTRD@umcutrecht.nl
Telefonisch: het aanmeldteam van de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht: 088-7555888
Website: www.umcutrecht.nl/hersencentrum/PTRD-studie


Meer inzicht in uw communicatievaardigheden?

Onderzoeksinstituut IVO, het Trimbos-instituut en het Nivel hebben de handen ineengeslagen om de communicatievaardigheden van POH’s-GGZ te onderzoeken. Doel van het onderzoek is om verschillende aspecten van de communicatie van POH’s-GGZ in kaart te brengen en deze te vergelijken met een meting uit 2014. Dit doen we door een video-opname te maken van een aantal van uw consulten. Deze opnames worden door een communicatie-expert van het Nivel bekeken. Vervolgens krijgt u persoonlijke feedback. POH’s-GGZ die eerder aan het onderzoek hebben deelgenomen vonden de feedback zeer waardevol en leerzaam. Een onderzoeker komt – wanneer het u goed uit komt – een dag langs bij u in de praktijk om de video-opnames te maken. De onderzoeker is zelf niet bij de consulten aanwezig. Verder vragen we de patiënt waarmee u een gesprek heeft om een vragenlijst in te vullen: vlak voor en vlak na uw consult én na een aantal maanden. U kunt voor deelname aan het onderzoek accreditatiepunten ontvangen. We voeren dit onderzoek uit met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek loopt van april tot en met december 2019.

Meedoen of vragen?

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met onderzoeker Ruud Roodbeen van het Nivel (r.roodbeen@nivel.nl of 06-46095527).

 


Wet verplichte meldcode  – nieuwsbericht

 

Werkt u met de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Of zou u ermee kunnen werken, maar doet u dat nog niet?

Bent u praktijkondersteuner ggz? U kunt dan meedoen via deze link:

https://pf-onderzoek.nl/pohggz

Het onderzoek
Wij evalueren in opdracht van ZonMw (ministerie van VWS) de Wet verplichte meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling. Onderdeel van deze evaluatie is een enquête onder gebruikers en organisaties die het gebruik moeten bevorderen. In de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de meldcode professionals ondersteunt en stimuleert tot actie opdat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. De gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden en anoniem verwerkt worden in een onderzoeksrapport.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u via telefoon of e-mail contact opnemen met Bieuwe Geertsema (geertsema@pro-facto.nl) of Nicolette Woestenburg (woestenburg@pro-facto.nl). Beide zijn telefonisch bereikbaar op 050-3139853.


Stichting 113 vraagt de hulp van praktijkondersteuners door heel Nederland

 

Geachte meneer/mevrouw,

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Stichting 113 Zelfmoordpreventie gevraagd een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de hoge incidentie van zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar oud in 2017. Wij willen nabestaanden betrekken in dit medisch-wetenschappelijk onderzoek om inzicht te krijgen in factoren die hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen.

Stichting 113 kan de ouders of verzorgers van de overleden jongeren niet zelf benaderen, omdat hun gegevens niet bekend zijn bij ons. We betrekken het landelijk netwerk van praktijkondersteuners om deze ouders te bereiken, in hun rol als vertrouwenspersoon. Graag komen wij via u in contact met de ouders of verzorgers van jongeren onder de 20 die in 2017 zijn overleden door zelfdoding.

Wij doen een oproep aan alle POH-GGZ in Nederland. U kunt ons concreet helpen dit belangrijke, landelijke onderzoek uit te voeren door de volgende acties te ondernemen:

  1. In het EPD van uw praktijk kunt u nagaan of er sprake was van een in uw praktijk ingeschreven jongere die door zelfdoding om het leven is gekomen in 2017
  2. Als hier sprake van was, vragen wij u om de huisarts te betrekken die bekend was met de jongere, om ouders van deze jongere te bellen en hen kort te informeren over het onderzoek
  3. Als ouders aangeven open te staan voor het onderzoek, kunt u hen wijzen op de website (113.nl/jongeren-en-suicide), waar ook een uitgebreide informatiebrief te vinden is
  4. U kunt ons de contactgegevens van de geïnteresseerde ouders sturen naar onderzoek@113.nl

Mocht u zelf verdere vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers (e.balt@113.nl of m.looijmans@113.nl). Voor alle vragen die ouders hebben over het onderzoek waar u geen antwoord op heeft kunt u hen wijzen op de website van het onderzoek (www.113.nl/jongeren-en-suicide) of ons telefoonnummer (020-2408881)

Namens de onderzoekers dank ik u bij voorbaat voor uw inzet.

Elias Balt
Jongerenonderzoeker

 

113 Zelfmoordpreventie
Paasheuvelweg 25, AHTC, 5e verdieping B-toren
1105 BP Amsterdam
020-3113 883 (algemeen) 06-47925750 (mobiel)
www.113.nl

 


POH’s GGZ gezocht voor begeleiding van internetbehandeling tegen depressie

Biedt begeleide internetbehandeling een alternatief voor de reguliere zorg in de huisartsenpraktijk bij depressie of somberheidsklachten? Dat is wat we willen onderzoeken in het Blending onderzoek.

Wat houdt de begeleide internetbehandeling in?
De internetbehandeling “Doe en Voel” is een specifieke vorm van e-health waarbij de online behandeling wordt gecombineerd met persoonlijk contact met de POH-GGZ. Dit is beter bekend onder de naam ‘blended care’. De patiënt volgt thuis acht lessen via een beveiligd platform. Deze lessen bestaan uit psycho-educatieve teksten, videofragmenten, vragenlijsten, oefeningen en persoonlijke feedback, gebaseerd op gedragsactivatie. Daarnaast wordt de patiënt naar behoefte begeleid door zijn eigen POH-GGZ.

Wat houdt deelname als POH-GGZ aan het Blending onderzoek in?
Om de effectiviteit van deze begeleide internetbehandeling te onderzoeken, zijn we op zoek naar enthousiaste POH’s GGZ die bereid zijn patiënten uit hun eigen huisartsenpraktijk te begeleiden bij “Doe en Voel”.

  • Voorafgaande training van POH-GGZ

Tijdens een training die u van ons ontvangt, leggen we u de werking van het internetprogramma Doe en Voel uit en gaan we in op hoe stemming samenhangt met gedrag. In deze training maakt u kennis met de benodigde vaardigheden voor het begeleiden van patiënten tijdens de ‘blended care’ behandeling. Na afronding bezit u de benodigde kennis en praktische vaardigheden om deze ‘blended care’ behandeling toe te passen.

  • Voorlichting patiënten

Na de training verwachten wij van u dat u de patiënten met depressie of somberheidsklachten in uw praktijk, voorlicht over eventuele deelname aan het onderzoek.

  • Begeleiding tijdens behandeling Wanneer een patiënt meedoet, zal u hem of haar begeleiden tijdens de behandeling.

Interesse?
Zoek contact met ons op via:

Telefoon: 06 18 06 54 73
E-mail:
Website: www.blending.umcg.nl

UMCG