Onderzoek onder de POH-GGZ

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek. De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven. Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan De kosten voor het plaatsen bedragen €74,95.

Onderzoek Commissie Wetenschappelijk Onderzoek LV POH-GGZ in samenwerking met het Trimbos Instituut

Onderzoek Commissie Wetenschappelijk Onderzoek LV POH-GGZ in samenwerking met het Trimbos Instituut:  

Succesfactoren in de organisatie en uitvoering van preventie van psychische stoornissen door de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.

Gedetacheerde POH-GGZ: Ook meedoen aan ons eigen onderzoek!

In bijna alle huisartsenpraktijken is inmiddels een POH-GGZ werkzaam. Weinig is echter nog bekend over de effectiviteit en doelmatigheid van de hulp die de POH-GGZ biedt, en of verschillen tussen praktijken in hoe de functie is georganiseerd hierbij een rol spelen. De LV POH-GGZ en het Trimbos-instituut gaan daarom onderzoeken hoe de functie POH-GGZ het beste georganiseerd en uitgevoerd kan worden. Zodat patiënten en hulpverleners tevreden zijn, en de hulpverlening door de POH-GGZ effectief is, tegen aanvaardbare kosten.

Het onderzoek gaat landelijk plaatsvinden en loopt van januari 2017 tot en met december 2018. In totaal zullen 50 koppels POH-GGZ-huisarts deelnemen. Om een goed beeld te krijgen van ‘de’ POH-GGZ is het belangrijk dat alle soorten dienstverbanden vertegenwoordigd zijn in het onderzoek. Inmiddels zijn er voldoende ZZP-ers en POH’s-GGZ in loondienst geworven voor het onderzoek. Aan het completeren van de groep met POH’s-GGZ gedetacheerd vanuit een GGZ-instelling of een zorggroep wordt momenteel nog gewerkt.

Mail om mee te doen of voor meer informatie.

Via de website van de LV POH GGZ zullen jullie op de hoogte worden gehouden over dit langlopende onderzoek.

 

 

Introduceer jij goede nazorg voor mensen die zijn uitbehandeld in de GGZ?

GGZ in GeestIn HollandVU.png

Beste praktijkondersteuner,

Wij weten dat de meerderheid van de mensen die hersteld zijn van een angst- of depressieve stoornis, opnieuw een stoornis krijgt binnen 4 jaar.
Goede nazorg en terugvalpreventie zijn daarom erg belangrijk. De POH-GGZ en de huisarts kunnen hierin een belangrijke taak vervullen.

Wij (Vakgroep Psychiatrie van het VUmc, Hogeschool InHolland en de VU Klinische Psychologie) zijn daarom een project gestart.
Wij willen vragen of u hieraan wil meewerken. Wij zullen met u overleggen hoe wij het beste de huisarts kunnen benaderen om dit onderzoek te bespreken.

Het nazorgtraject

• Patiënten die zijn ontslagen uit de basis- of specialistische GGZ worden benaderd door de POH-GGZ voor een gesprek. Dit gesprek dient als kennismaking en om het terugvalpreventieplan te bespreken.
• De patiënt krijgt vervolgens toegang tot een website en app gericht op terugvalpreventie (dit regelen de onderzoekers). De website en app zijn ontwikkeld in samenwerking met (ex)patiënten.
• U maakt met elke patiënt afspraken over controle consulten. Gemiddeld zal er één keer per 3 maanden een consult plaatsvinden.
• De patiënt geeft zijn stemming/angst elke week een rapportcijfer voor minimaal 9 maanden. Indien blijkt dat de klachten toenemen adviseren wij de patiënt dit met u te bespreken.

Wat betekent deelname voor u?

• Korte training (4 uur) waarin uitleg wordt gegeven over terugval en de online lessen. De uren worden vergoed vanuit het onderzoek.
• Uitnodigen van ± 4 patiënten met een angst- of depressieve stoornis die klaar zijn met behandeling in de basis- of specialistische GGZ. Met hen bespreken van terugvalpreventie plan en het maken van afspraken voor de controle consulten.
• Aan het eind van het onderzoek zullen we u mogelijk kort interviewen over uw ervaringen.

Graag horen we of u wilt deelnemen aan dit project.
Vanzelfsprekend zijn we bereid om telefonisch of op locatie verdere informatie te geven.
U kunt ons op werkdagen bereiken op telefoonnummer 06-11449864, of via emailadres

Met vriendelijke groet,
Mede namens de projectleden: Prof. Dr. Berno van Meijel, Dr. Anna Muntingh, Dr. Neeltje Batelaan, Prof. Dr. Annemieke van Straten

Esther Krijnen, MSc
Psychiatrisch Verpleegkundige / Gezondheidswetenschapper
GGZ inGeest, onderzoek en innovatie
A.J. Ernststraat 1187, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam

Onderzoek: interventie voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) door de POH-GGZ

Ciprus Color Withtext

De afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VUmc voert onderzoek uit naar de (kosten)effectiviteit van een kortdurende cognitieve-gedragsinterventie door de POH-GGZ bij mensen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in de huisartsenpraktijk.

De onderzoekers willen graag in contact komen met POHs-GGZ en praktijken die interesse hebben in dit onderwerp.

Wat houdt het in en wat levert het op?

In de helft van de praktijken die deelnemen (interventieconditie) krijgen de POHs-GGZ een gratis training in het uitvoeren van een interventie voor SOLK patiënten.
Vervolgens behandelen de POHs-GGZ de SOLK patiënten volgens het protocol (6 gesprekken van 30 minuten).
In de andere helft van de praktijken (controleconditie) krijgen de patiënten de gebruikelijke zorg en hoeven de POHs-GGZ niets extra’s te doen. Wel krijgen de POHs-GGZ aan het eind van het onderzoek alsnog de training aangeboden.
De administratieve werkzaamheden door de POH-GGZ in de interventieconditie (in totaal circa 30 minuten per patiënt) worden vergoed volgens het gebruikelijke tarief voor POH-GGZ. De consulten bij de POH-GGZ in de interventieconditie kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Wat kost het?

De huisartsen wordt gevraagd om de SOLK patiënten vooraf te beoordelen aan de hand van exclusiecriteria (eenmalig circa 30 minuten).

Interesse?

Geïnteresseerde POHs-GGZ/praktijken kunnen dit per email laten weten aan de onderzoeker, Kate Sitnikova, email: of zich hier aanmelden.
De onderzoeker zal vervolgens contact opnemen om de praktijk nadere informatie over het onderzoek te geven.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kate Sitnikova, psycholoog, begeleid door Hans van der Wouden, Henriëtte van der Horst, Harm van Marwijk (allen VUmc) en Stephanie Leone (Trimbos Instituut).
Het wordt gefinancierd door ZonMw en is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Commissie van VUmc.

logo emgoVU

Uitnodiging POH’ers voor invullen enquête NIVEL-onderzoek

In opdracht van het Capaciteitsorgaan doet het NIVEL onderzoek naar de arbeidsmarkt van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (POH’ers) in Nederland. De uitkomsten worden meegenomen in het advies dat het Capaciteitsorgaan dit najaar zal overhandigen aan het Ministerie van VWS over het aantal op te leiden huisartsen.

Het NIVEL nodigt POH'ers in een huisartsenpraktijk graag uit de enquête in te vullen als u dat nog niet gedaan heeft. Deze kunt u openen via deze weblink

Waarom dit onderzoek?

Voor de raming huisartsen 2016 is inzicht nodig in de arbeidsmarkt van POH’ers. Deze gegevens zijn vooral belangrijk voor een schatting van ‘hoeveel’ taakherschikking van huisarts naar POH’ers heeft plaatsgevonden en nog gerealiseerd kan worden. Daarmee is het onderzoek ook voor de POH’ers als beroepsgroep van belang.

Waarom nodigen wij POH’ers indirect uit?

Er is geen landelijk registratiesysteem waarin de namen worden bijgehouden van beroepskrachten, die de opleiding tot POH hebben afgerond. Om deze doelgroep toch te kunnen bereiken, wil het NIVEL u als POH via deze weg uitnodigen de enquête in te vullen. Een aantal POH’ers is overigens al benaderd via huisartsenpraktijken of via collega-POH’ers. Als u de enquête al heeft ingevuld, dan dankt het NIVEL u hartelijk voor uw medewerking.

Inhoud van de enquête

Het onderzoek gaat over de arbeidsmarktsituatie van POH’ers. Het NIVEL stelt onder meer vragen over de werkplek, werkomvang en opleiding. Het invullen van de enquête duurt gemiddeld 5 tot 10 minuten.

Privacy en vragen

De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Daarvoor volgt het NIVEL strikt de privacy wet- en regelgeving en de regels van zijn kwaliteitssystemen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Daniël van Hassel (onderzoeker bij het NIVEL) via e-mail

Het NIVEL hoopt van harte op uw medewerking!

Oproep registraties voor onderzoek naar tolken in de zorg

Het NIVEL is hard op zoek naar zorgverleners in of rond Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht voor een onderzoek naar de inzet en noodzaak van tolken in de zorg. plaatje

Wanneer is een professionele tolk nodig in de gezondheidszorg?
Kan een partner of familielid ook als tolk optreden, of is dit niet altijd wenselijk?
Uw medewerking als zorgverlener is van groot belang om antwoord te vinden op deze vragen.

Registreer uw contacten met anderstaligen

Werkt u in de Randstad als zorgverlener in de GGZ, huisartsenzorg, jeugdgezondheidszorg of ziekenhuiszorg? Doe dan mee door uw contacten met anderstalige patiënten/cliënten te registreren.
Het gaat om het invullen van een kort registratieformulier, via internet, gedurende 25 werkdagen. Per dag hoeft u hooguit vijf contacten te registreren, en per registratie kost dit enkele minuten. Hier staat een financiële vergoeding tegenover.

Aanmelden en deelname

U kunt zich tot het einde van dit jaar (2015) aanmelden voor de registraties via de website.
U kiest zelf wanneer u wilt starten met registreren.
Het NIVEL zorgt ervoor dat uw informatie zorgvuldig en anoniem wordt verwerkt.
Ervaring met (professionele) tolken is niet noodzakelijk voor deelname aan het onderzoek.

Vragen?

Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Charlotte Veenvliet:
Medio 2016 worden de resultaten bekend gemaakt via www.nivel.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

NIVEL, Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg

NIVEL

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.