Nascholing en congressen

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om bepaalde scholingen/ interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen. De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven. Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan De kosten voor het plaatsen bedragen €74,95.

Zelf plannen en zelf oplossingen bedenken bij ADHD

King

Zelf plannen en zelf oplossingen bedenken; een cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij adolescenten met ADHD (14 uur), 19-06-2017, € 395,-

Er worden twee cognitief gedragstherapeutische protocollen behandeld: Zelf plannen èn Zelf oplossingen bedenken (gericht op adolescenten met ADHD en de ‘minder gemotiveerde’ adolescenten). Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan motiverende gesprekstechnieken.

Inhoud

De cursus omvat een unieke combinatie van geprotocolleerd cognitief gedragstherapeutisch werken en motiverende gespreksvoering. Er zal naast de meest recente ideeën over adolescenten met ADHD en de opzet van de protocollen, daarom veel aandacht worden besteed aan de motiverende technieken die eraan zijn toegevoegd. De cursisten leren wat motiverende gespreksvoering inhoudt, wat een juiste therapeutische houding is en dit oefenen door middel van rollenspelen.
In het onderdeel Zelf oplossingen bedenken leert de cursist hoe een protocollaire oplossingsgerichte training ingezet kan worden om jongeren (met of zonder ADHD en/of motivatieproblemen) meer zelfoplossend vermogen aan te leren. Er is videomateriaal en er zal geoefend worden in rollenspelen.
Tenslotte zal opbouw en inhoud van het protocol Zelf Plannen worden behandeld. Het stellen van individuele behandeldoelen bij jongeren en de haalbaarheid van die doelen zal uitgebreid worden besproken en worden geoefend.

Werkwijze

Theoretische uitleg, videomateriaal, rollenspelen, literatuur

Doelstellingen

Cursisten kunnen na het volgen van de workshop Zelf Plannen en Zelf Oplossingen Bedenken dit direct toepassen in de praktijk. Daarnaast zijn zij in staat motiverende gespreksvoering toe te passen bij jongeren.

Accreditatie

NIP (K&J)/NVO (OG): behandeling (12), diagnostiek (2), herregistratie (14) en extra literatuur (7)
SKJ: opleidingstraject Jeugdzorgwerkers (11)
VGCt: cognitief gedragstherapeut en Cognitief gedragstherapeutisch werker (14)

Praktische informatie

Startdatum: 19-06-2017
Locatie: Amsterdam
Prijs: € 395,-
Contacturen: 14 uur (2 dagen)

Klik hier voor de volledige cursusinformatie en inschrijving.

Partnering for Safety

King

Samen werken aan veiligheid/Partnering for Safety (12 uur), 11-09-2017, € 395,-

Hoe kunnen hulpverleners daadwerkelijk aan partnerschap met ouders opbouwen, wanneer kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond?
Partnering for Safety richt zich op het creëren, bevorderen, vergroten en vasthouden van veiligheid voor het hele gezin en met name voor de kinderen en jongeren.

Inhoud

• Signalen van kinder- en oudermishandeling; zorg- en positieve punten (risicotaxatie)
• Meldcode
• De specifieke aanpak van Partnering for Safety;
• De route van Partnering for Safety;
• Het framework van Partnering for Safety met ouders en het framework van Partnering for Safety met volwassenen en kinderen;
• Words en pictures;
• Veiligheidscirkels, het huis van de toekomst, het veilige huis;
• Veiligheidsplannen (doelen, evaluaties, afspraken).

Werkwijze

De docent presenteert de geschiedenis, de theorie en de route, waarbij Partnering for Safety wordt uitgewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende oefeningen en een filmfragment.

Doelstellingen

Na afloop van de cursus kennen de deelnemers de principes en specifieke interventies van Partnering for Safety. Alle deelnemers hebben oog voor aspecten die gerelateerd zijn aan veiligheid en onveligheid in systemen en kunnen hierover in gesprek gaan met alle betrokkenen.

Accreditatie

NIP (K&J)/NVO (OG): behandeling (8), diagnostiek (3), overig (1), extra literatuur (12) en
herregistratie (12)
POH-GGZ: nascholing Praktijkondersteuners (12)
SKJ: opleidingstraject Jeugdzorgwerkers (11)

Praktische informatie

Startdatum: 11-09-2017
Locatie: Amsterdam
Prijs: € 395,-
Contacturen: 12 uur (2 dagen)

Klik hier voor de volledige cursusinformatie en de inschrijving.

Werken aan een negatief zelfbeeld

King

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren (7 uur), 03-07-2017 & 09-10-2017, € 169,-

De zelfbeeldtraining ‘werken aan je zelfbeeld’ helpt om meer zelfvertrouwen te krijgen.
In deze cursus leer je hoe je kinderen en jongeren (8-24 jaar) met een negatief zelfbeeld kunt helpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de werkboeken.

Inhoud

Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als je de hele dag door denkt dat je niet goed genoeg bent en daardoor slecht in je vel zit, is het tijd om er wat aan te doen.
Deze cursus is gebaseerd op COMET (Competetive Memory Training, van Kees Korrelboom) en is bewezen effectief gebleken bij volwassenen. Ook bij kinderen en jongeren met verschillende diagnoses worden positieve resultaten gemeten in de eerste onderzoeken.
In de cursus leren de cursisten hoe ze kinderen en jongeren (8-24 jaar) met een negatief zelfbeeld kunnen helpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de werkboeken.

Werkwijze

Theoretische uitleg, videomateriaal, rollenspelen, literatuur

Doelstellingen

Cursisten kunnen na het volgen van de cursus direct in de praktijk aan de slag met Werken aan je zelfbeeld.

Accreditatie

NIP (K&J)/NVO (OG): behandeling (4), diagnostiek (2), herregistratie (7) en overig (1)
POH-GGZ: nascholing Praktijkondersteuners (6)
SKJ: opleidingstraject Jeugdzorgwerkers (11)
VGCt: nascholing (7)

Praktische informatie

Startdatum: 03-07-2017 & 09-10-2017
Locatie: Amsterdam
Prijs: € 169,-
Contacturen: 7 uur (1 dag)

Klik hier voor de volledige cursusinformatie en de inschrijving.

Congres Persoonlijke Psychiatrie

Een nieuwe benadering voor praktijk en onderwijs.

21 juni 2017 Reehorst te Ede

Het wezen van het vakgebied van de psychiatrie gaat over emoties, gedachten en gedragingen: over pijn, verlies en verdriet en hoe we daar als mensen mee omgaan. Het is de opdracht van de psychiatrie om de mens met psychische problemen te begrijpen in zijn eigen omgeving. Hiertoe is inzicht in zijn of haar persoonlijke situatie en geschiedenis essentieel: Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij geleerd? Hoe heeft hij zich ontwikkeld tot wie hij is? Welke biologische factoren (brein en genen) spelen een rol?
De biologie, de psychologie en de omgeving vormen zo de drie pijlers van het vak. Een goed begrip van de complexiteit en interactie van al deze factoren is van belang voor een effectief behandelplan dat optimaal is afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. We spreken tegenwoordig over ‘gepersonaliseerde psychiatrie’.

En toch hebben we in de afgelopen decennia het vak psychiatrie voor velen ondoorgrondelijk weten te maken. Alle goede bedoelingen ten spijt lijken we wat verdwaald in de vele, en soms zeer principiële discussies omtrent structuren, classificatiesystemen, de waarde van een diagnose, de verhouding tussen nature (genen en brein) en nurture (ontwikkeling en omgeving), en over de vrije wil. We houden ons bezig met de vraag over de validiteit van psychiatrische concepten en diagnoses: bestaat schizofrenie nu wel of niet? Wat is de betekenis van het begrip herstel? En ook de organisatie en financiering van de zorg zijn in het brandpunt van de discussie komen te staan: Moeten we de zorg wel opdelen in talloze compartimenten? Hoe ver kunnen we gaan met ambulantisering en onder welke voorwaarden? Wat is er nog nodig aan intramurale zorg? En wat behoort nu precies tot het taakgebied van de psychiatrie en de GGZ?

Maar waar blijft nu de persoon die onze hulp vraagt te midden van al dit discussiegeweld? Staat deze nog wel voldoende in het middelpunt van onze aandacht en van onze professionele inspanningen?

Wij schreven een nieuw leerboek Psychiatrie met een principieel uitgangspunt: De patiënt als persoon staat centraal. Samen met de hulpverlener wordt ingezet op een omvattend en genuanceerd begrip van diens situatie die de basis vormt voor verdere behandeling. We plaatsen psychische klachten binnen een continuüm van normaal tot (zeer) problematisch en heffen daarmee de dichotomisering van ziek en gezond op. Dit draagt tevens bij aan vermindering van etikettering en stigma.

Op deze congresdag presenteren en bediscussiëren we in het ochtendprogramma de principes en werkwijzen van de Persoonlijke Psychiatrie, waarmee we voortbouwen op de ontwikkelingen rond Persoonlijke Diagnostiek en De Nieuwe GGZ.
In het middagprogramma is er een uitgebreid programma waarin een veelheid aan psychiatrische syndromen aan bod komen. Op interactieve wijze gaan toonaangevende sprekers (die tevens bijdroegen aan het nieuwe leerboek) in op een persoonsgerichte diagnostiek en behandeling. Apart zal er aandacht zijn voor het thema herstel van de persoon met psychische klachten en ook wat te doen als dit herstel niet (voldoende) slaagt.

U bent van harte welkom!

Voor het volledige programma en de inschrijfmodule kijk hier!

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd voor de POH-GGZ

Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde

‘Over de schutting’: van handelingsverlegenheid naar verpleegkundige verantwoordelijkheid

We doen het zelf natuurlijk nooit, maar collega’s helaas wel: mensen met ingewikkelde problemen of moeilijk gedrag ‘over de schutting gooien’. Dit zien we in de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en ook in de ouderenzorg/psychogeriatrie. Soms weten we als verpleegkundigen maar moeilijk met deze ingewikkelde problematiek om te gaan. Vanuit ‘handelingsverlegenheid’ trekken we onze handen van iemand af en leggen de verantwoordelijkheid bij collega’s, bij een ander team, bij een andere instelling of bij de familie. Het gaat hierbij zelden om mensen bij wie de zorg soepel verloopt en die voorspoedig herstellen. Het zijn juist cliënten die bijvoorbeeld ernstig suïcidaal of agressief zijn, die zich niet houden aan afspraken, of die op een andere manier niet doen wat we – onuitgesproken – van hen verwachten.

De ‘schutting’ staat symbool voor schotten tussen professionals en voorzieningen in de genoemde gezondheidszorgsectoren. Maar ook buiten deze gezondheidszorgvoorzieningen worden deze schotten ervaren. De politie neemt het groeiende aantal ‘verwarde personen’ vooral de GGZ kwalijk. De huisarts vraagt zich af hoe lang bepaalde cliënten moeten wachten op behandeling en waarom sommige cliënten zo moeilijk te plaatsen zijn bij een passende voorziening. Het wijkteam zoekt vaak zonder succes naar consultatie en expertise van GGZ-professionals.

We zouden moedeloos kunnen worden van al deze ‘schuttingen’. Maar dat is niet nodig want op deze congresdag hebben we het met elkaar over het nemen van professionele verpleegkundige verantwoordelijkheid. Wij stellen kritische vragen over het ‘over-de-schutting-probleem’ en hoe wij hier als verpleegkundigen mee omgaan. Welke signalen wijzen er binnen je team op dat problemen over de schutting worden gegooid? Hoe reflecteer en reageer je hierop? We zoeken vooral naar praktische oplossingen. Hoe kunnen we als verpleegkundigen onze professionele verantwoordelijkheid nemen en samenwerken met collega’s binnen en buiten de GGZ? En hoe kunnen we goed samenwerken met de cliënten zelf en met hun familieleden en naasten?

In het ochtendprogramma laten toonaangevende sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun licht schijnen op deze thematiek. In het middagprogramma kunt u in verschillende workshops zelf aan de slag vanuit de specifieke sector waar u werkzaam bent: de GGZ, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie. We onderzoeken aan de hand van concrete casuïstiek hoe het ‘over de schutting fenomeen’ eruit ziet binnen uw sector: hoe ontstaat het en waardoor wordt het in stand gehouden? Maar vooral kijken we naar praktische oplossingen met inzet van uw eigen professionele verantwoordelijkheid. Deskundige workshopleiders zullen de workshops begeleiden.

Het programma sluit af met een presentie waarin de problematiek en de oplossingen worden belicht vanuit het patiënten- en familieperspectief.
U kunt zelf een bijdrage leveren aan het congres via inzending van een abstract voor een poster presentatie.
Het belooft een inspirerende en leerzame dag te worden. U bent van harte welkom!

Er wordt accreditatie aangevraagd voor POH's-GGZ.

Wanneer?

28 juni 2017

Waar?

Locatie: Reehorst te Ede

Lees meer

Klik hier

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.